Aktuellt från Avanza https://blogg.avanza.se/avanza Här hittar du det senaste inom sparande och ekonomi. Och självklart bjuder vi på massor av tips! Tue, 16 Apr 2019 12:48:34 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 Så investerar du i rent vatten https://blogg.avanza.se/avanza/investera-i-rent-vatten/ https://blogg.avanza.se/avanza/investera-i-rent-vatten/#respond Tue, 16 Apr 2019 04:01:18 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18845 ;"

Rent dricksvatten är en av vår tids främsta och allvarligaste bristvaror. Ungefär 2,1 miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och i takt med ökad befolkning, konsumtion och urbanisering förvärras läget. En megatrend som skapar förutsättningar för bolag inom vattensektorn. Här om hur du kan investera i vattensektorn. 

Det finns ungefär 1 400 miljoner kubikkilometer vatten på jorden, men 97 procent utgörs av saltvatten. Endast tre procent är sötvatten, varav två procent är bundet i glaciärer. Bara en procent av allt vatten är med andra ord tillgängligt oss människor. Detta samtidigt som befolkningsökning, urbanisering, ökad konsumtion och inte minst klimatförändringarna driver på efterfrågan på vatten. Behovet av smarta lösningar för att rena och återanvända vatten, såväl som bättre infrastruktur för att effektivare tillvarata och transportera befintliga vattenresurser, är därför stort.

Dessa två motstridiga trender, efterfrågan som ökar och utbudet som redan idag underskrider efterfrågan, skapar investeringsmöjligheter och det finns det mycket som talar för vatten som en långsiktigt god investering. Nu kan man inte placera i rent vatten direkt, men vill man ha exponering mot vattensektorn kan man köpa in sig i bolag verksamma inom infrastruktur och vattenförsörjning. Antingen direkt via aktier eller indirekt via fonder som är inriktade på vattenbolag.

Dessa vattenaktier/fonder kommer sannolikt aldrig vara några aktieraketer, det är ju trots allt verksamma i en relativt defensiv bransch. Men det unika med vatten, är att det är just unikt. Vatten kan inte jämföras med någon annan naturresurs som till exempel olja. För till fossila bränslen finns det ju substitut. Det gör det inte till vatten. Rent vatten är helt enkelt en förutsättning för allt liv.

Fonder som investerar i vattenbolag

På Avanzas plattform hittar jag fem fonder inriktade mot investeringar i vattenbolag. Alla aktivt förvaltade och med mellan 50 och 60 procent av fondens innehav placerat i amerikanska bolag. En viss geografisk likhet med en globalfond med andra ord. Prislappen för fonderna är något högre än snittet och kräver därför mer uppföljning än en billig indexfond. Två av de tre fonder som funnits i minst tre år, har under denna tidsperiod haft en avkastning i nivå med en billig globalfond. Bäst har det gått för RobecoSAM Sustainable Water som också är den med lägst avgift samt den enda fonden i urvalet som kvalificerat sig för Morningstars hållbarhetslöv. Mer om vad det innebär hittar du här.

RobecoSAM Sustainable Water

Pictet Water 

Allianz Global Water –

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund 

Parvest Aqua 

Aktier i vattenbolag

För den mer aktieintresserade rekommenderar jag Placeras genomgång över vattenaktierna som handlas på amerikanska börserna. Ett annat sätt att hitta spännande uppslag är att titta vattenfonderna och vilka bolag som utgör deras 10 största innehav. Sen får man kika närmare på dessa bolag och se om det är något som passar just ens egna portfölj och sparfilosofi.

Mål 6 av FN:s globala mål för hållbar utveckling

Att läget är akut och att vattenfrågan måste tas på allvar är otvetydigt. Här hemma i Sverige som i ett internationellt perspektiv har god tillgång på vatten, märker vi kanske mest av vattenbristen i form av bevattningsförbud under några heta sommarmånader. Så ser det inte ut på andra platser. Sjukdomar orsakade av smutsigt vatten dödar varje år fler människor än alla former av våld, inklusive krig. Rent vatten finns också med som mål 6 i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Mina tankar

Vattenbolagen verkar på många sätt i en defensiv bransch, men det är viktig att komma ihåg att det inte finns några säkra aktier. I en bred börsnedgång påverkas alla bolag, om än i olika grad. Vatten är också en viktig komponent inom industrin. Industrin står för 22 procent av världens konsumtion och denna efterfrågan har såklart cykliska inslag. (70 procent av vattenkonsumtionen står jordbruket för). Långsiktigt tror jag dock på det ”blåa guldet” och tycker att det passar som en bra komponent i en bred portfölj. För mig passar det bäst att investera i sektorn via fonder eftersom det ger mig en bredare exponering och bättre riskspridning, utan att jag behöver analysera varje enskilt vattenbolag.

Investerar du utifrån någon megatrend?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/investera-i-rent-vatten/feed/ 0
Så sparar du i räntefonder https://blogg.avanza.se/avanza/sa-sparar-du-i-rantefonder-2/ https://blogg.avanza.se/avanza/sa-sparar-du-i-rantefonder-2/#respond Mon, 15 Apr 2019 04:01:59 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18794 Ett kortsiktigt sparande där stabilitet prioriteras framför möjlighet till hög avkastning. Det är ofta vad vi tänker på när vi pratar om räntefonder. Skillnaden mellan räntefond och räntefond är dock stor och det finns i huvudsak 3 olika typer av räntefonder, alla med sina olika karaktäristiska. Här mer om  vilka de tre olika typerna är, när respektive fondtyp passar och vad de gett för avkastning senaste 10 åren. 

Räntefonder är ett samlingsbegrepp för alla fonder som placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis statsskuldväxlar, statsobligationer eller kreditobligationer. Variation är dock stor och olika fonder har olika risk beroende på vilka räntepapper de placerar i. Något som i sin tur leder till att skillnaden i förväntad avkastning också är stor.

Tre typer av räntefonder

Korträntefonder – ”garanterad” minusavkastning

Korta räntefonder placerar i räntebärande värdepapper med löptid kortare än ett år och kallas även för penningmarknads- eller likviditetsfonder. Fonderna är i princip riskfria och jämförs ofta med ett sparkonto. Den låga risken innebär också att den förväntade avkastningen är låg, vilket man ser om man tittar på fondernas utveckling senaste 10 åren. En korträntefond har i snitt gett en årlig avkastning på 0,59 %. Den fonden som gett mest är AMF Räntefond Kort med sina 1,2% per år, medan den fonden som gett minst har haft en årlig avkastning på i snitt 0,1% per år. I dagsläget kan man dock vänta sig ännu mindre av korträntefonderna. På grund av Sveriges minusränta, är de faktiskt en ren minusaffär. Har du ett kortsiktigt sparande just nu, är det med andra ord sannolikt bättre att placera pengarna på ett sparkonto. Det ger i alla fall någon, om än låg, ränta.

Långa räntefonder – för den som tror på sjunkande räntor

Långräntefonder även kallade obligationsfonder placerar i räntepapper som löper längre än ett år. Att löptiden är längre, innebär att fonden påverkas mer av ränteförändringar. Den så kallade ränterisken är högre och till skillnad från vad man kan tro så gynnas inte fonderna, i alla fall inte direkt, av högre ränta. Nej här är det ett lite tvärtom-förhållande som gäller. När räntorna sjunker, stiger en obligationsfond i värde, allt annat lika. Och vice versa, när räntorna sjunker stiger fonden i värde allt annat lika. Denna initiala effekten och den här räntekänsligheten gör att obligationsfonder är förenad med något högre risk och man bör därför ha en sparhorisont på minst 3-4 år.

Tittar man på de obligationsfonder som finns tillgängliga för svenska privatsparare, ser man att fonderna i snitt haft en årlig avkastning på 2,7 % senaste 10 åren. Bäst har det gått för AMF Räntefond Lång som avkastat 3,7% per år, medan den sämst presterande obligationsfonden gett 1,4% per år i snitt.

Företagsobligationsfonder – viktigt att välja rätt

Företagsobligationsfonder placerar, som namnet beskriver, i obligationer utgivna av företag. Fondtypen är bred och när man placerar i en företagsobligationsfond är det viktigt att titta på vad det är för typ av företagsobligationer som fonden placerar i. Är det bara i stora stabila bolag eller är det i väldigt små bolag? Skillnaden i risk och avkastning kan vara mycket stor. Vissa fonder investerar i obligationer utgivna av bolag med låg kreditrisk, d.v.s. där sannolikheten att bolaget kommer kunna betala tillbaka lånet är hög. Dessa obligationer ges betyget investment grade. Andra fonder investerar i  obligationer utgivna av bolag där kreditrisken är högre och dessa obligationer kallas high yield. En företagsobligationsfond som investerar i high yield obligationer förväntas alltså ge en högre avkastning över tid, men risken är också avsevärt högre. Sett till risknivå har High yield obligationsfonder snarare mer likheter med en aktiefond än med andra räntefonder och som sparare bör man alltså inte placera de stabila buffertpengarna här. En företagsobligationsfond som placerar i investment grade är betydligt säkrare. Minst risk är det i fonder som har en stor del placerat i investment grade och till rörlig ränta, så kallade FRN (floating rate notes). Då är både ränterisk och kreditrisk låg.

Företagsobligationsfonder som grupp har gett en årlig avkastning på i snitt 3,35% de senaste 10 åren. Av förklarliga skäl är dock skillnaden inom gruppen stor och bäst har det gått för en av de mer riskfyllda, Nordea European High Yield som gett i snitt 12,2% i årlig avkastning. Fonden som haft lägst avkastning har i snitt gett 0,6% per år.

Håll koll på avgifterna…

En fonds avgift är alltid viktig, men kanske är det extra viktig när det kommer till just räntefonder. Framför allt korträntefonder samt försiktigare företagsobligationsfonder har ju en låg förväntad avkastning. En avkastning som snabbt äts upp av en hög avgift. Jag skulle säga att en korträntefond inte bör kosta mer än 0,1%, absolut mest 0,2%. För obligations- och företagsobligationsfonder kan det vara berättigat med en något högre avgift, med betoning på något. Snittavgiften för en obligationsfond på 0,64% och för en företagsobligationsfond på 0,76%.

…och på valutan

Om man placerar i fonder som investerar i andra valutor ska man vara medveten om att risken ökar väsentligt. Detta eftersom räntefonder som placerar utomlands även påverkas av vad som händer med valutakurserna och det är inte ovanligt att valutakurser förändras med flera procentenheter på kort tid. En fond som till exempel placerar i USA minskar i värde när dollarn tappar i värde i förhållande till kronan. Och de omvända, ökar i värde om dollarn stärks gentemot kronan.

Låt ränteförvaltaren lära dig mer

Med 30 år i branschen finns det få som kan lika mycket om räntor och ränteförvaltning som Lars Lönnqvist, förvaltare av Spiltan räntefond och Spiltan högräntefond. Jag och Nicklas intervjuade honom i ett avsnitt av Avanzapodden. Han gav oss konkreta tips på vad vad man bör titta på när man väljer räntefond. Varför durationen är så viktigt, vad som är en hög och låg duration och vad som egentligen är en rimlig avkastning. Vi diskuterade också den eviga frågan om huruvida man ska ha sina räntefonder på ISK eller inte.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/sa-sparar-du-i-rantefonder-2/feed/ 0
Högsäsong för utdelningsjägare https://blogg.avanza.se/avanza/hogsasong-for-utdelningsjagare/ https://blogg.avanza.se/avanza/hogsasong-for-utdelningsjagare/#respond Thu, 11 Apr 2019 23:29:56 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18832 Med reservation för vissa bakslag så kan man säga att våren äntligen är kommen. I samband med detta vaknar utdelningsjägare upp ur sina iden, hungriga och på jakt efter saftig yield. Vilka bolag ger då saftigast utdelning, vilka skiftar ut större delen av vinsten och vilka har bjudit på efterrätt? Ja, alltså bjudit på fin utdelningstillväxt. Låt oss ta reda på det och lite mer.  Men framför allt, låt oss fundera kring varför just utdelning trollbinder så många investerare.

 

 

Våren är högsäsong för utdelningar

I samband med boksluten lägger styrelsen fram ett utdelningsförslag till årsstämman att besluta om. Efter att stämman ägt rum är det allt som oftast dags att skifta ut pengar till aktieägarna. April och maj är högsäsong för utdelningarna, då regnar det pengar på börsen. Av de 29 bolag som ingår i OMXS30 så har 8 bolag valt att dela upp sin utdelning på flera tillfällen. Hela 15 bolag eller strax över hälften skiftar ut pengar under april månad och 11 under maj.

Precis som Pavlovs hundar inom psykologin så har vi sedan ifjol skapat en egen form av betingelse. Vi har tagit fram ett katsching-ljud i mobilappen som ljuder på morgonkvisten när dina utdelningar trillar in på kontot, så se till att ha ljudet på, för en trevlig start på dagen.

Vilka bolag har då delat upp sin utdelning?

 • Autoliv
  mars, juni, september och december
 • Kinnevik
  maj och november
 • Atlas Copco
  maj och oktober
 • Investor B
  maj och november
 • Hennes & Mauritz
  maj och november
 • Tele2
  maj och oktober
 • Electrolux
  april och oktober
 • Telia Company
  april och oktober

Varför är det så populärt med utdelning?

Det är en fråga utan facit men sannolikt handlar det om att avkastningen i form av utdelning är mer konkret än förväntad kurstillväxt. Den totala avkastningen när du investerar i aktier kommer ju från kurstillväxt och utdelning och just utdelningen är en kvalitetsstämpel för många. Det visar helt enkelt att bolaget faktiskt tjänar pengar och kan skifta ut pengar till aktieägarna.

En seglivat myt på börsen är att man behöver stort kapital och mycket kunskap för att börja spara i aktier. Inget hade kunnat vara mer fel och förutsättningarna har aldrig varit bättre för att faktiskt komma igång. Att investera i utdelningsaktier är lite grann som att bygga en egen pengamaskin. I skrivande stund ger OMXS30 en direktavkastning på 4,3 procent. Det innebär att varje investerad tusenlapp ger dig en förväntad årlig utdelning på 43 kronor. För varje tusenlapp du investerar ökar du den årliga passiva inkomst som din pengamaskin ger dig. Låt oss anta att du sparar 2 000 kronor per månad. Efter första månaden kommer du ha skapat en årlig löpande utdelning på 86 kronor. Nästa månad investerar du ytterligare 2 000 kronor, vi antar att direktavkastningen fortsatt är 4,3 procent, då ökar din årliga förväntade utdelning till 172 kronor. Efter ett år har du investerat 24 000 kronor och har därmed byggt upp en passiv inkomst på 1 032 kronor.

År 2 har du sparat ihop 48 000 kronor och din årliga utdelning uppgår då till 2 064 kronor per år. Den utdelningen är hela 24 gånger högre än den årliga utdelningen du kan förvänta dig efter första månaden och första aktieköpet. Efter 14 år har du lyckats spara ihop 570 000 kronor givet en årlig avkastning på 7 procent. Det innebär också att den årliga utdelningen uppgår till 24 500 kronor. Den årliga passiva utdelningen från din pengamaskin är alltså högre än hela summan du sparade ihop under det första året. Efter 20 år kommer din årliga utdelning motsvara samma summa som det tog dig två år att spara ihop när du startade, pengamaskinen är då välsmord.

Ytterligare en poäng med utdelningsinvesterande är att du inte blir lika påverkad av börsens svängningar. Utdelningarna i portföljen svänger markant mindre än börskurserna. Historiskt har utdelningarna även tenderat att stiga 5-7 procent per år på global basis, löneförhöjningen i portföljen helt enkelt. Dessutom ger börsens svängningar möjligheter att investera i utdelningsaktier som i fallande börsklimat ser direktavkastningen stiga.

Om en aktie kostar 100 kronor och ger 4 kronor i utdelning så är ju direktavkastningen 4 procent. Ifjol sjönk börsen -17,9% som mest så hur hade man som utdelningsinvesterare kunnat tänka där? Låt oss för enkelhet skull anta att aktien sjunker från 100 kronor ned till 80 kronor. Det sura börsklimatet gör alltså att aktien sjunker i värde men om utdelningen bibehålls så ökar ju direktavkastningen i takt med att aktiekursen sjunker, och vice versa. 4 kronor i utdelning i relation till en aktiekurs på 80 kronor ger ju en direktavkastning på 5 procent. Det gör att din årliga förväntade utdelning stiger ännu snabbare. Just den stigande direktavkastningen som kommer som ett brev på posten när börsen och aktier faller brukar agera krockkudde. Om aktierna faller ”för mycket” och marknaden inte tror att det är fara för utdelningen så kommer det börja klia i köpfingrarna i takt med att direktavkastningen stiger. Därför brukar utdelningsaktier klara sig bättre i sämre tider.

3 faktorer talar för pengamaskinen

Det finns tre klassiska faktorer som gör att utdelningen stiger över tid i en utdelningsportfölj

 • Du köper fler aktier löpande som leder till fler utdelande aktier i portföljen
 • Du återinvesterar den utdelning du får och köper fler aktier som i sin tur kommer ge utdelning
 • Bolaget höjer utdelningen per aktie – utdelningstillväxt eller löneförhöjning i portföljen

Vilka risker finns det med utdelningsinvestering?

En uppenbar risk är att man fokuserar alldeles för mycket på direktavkastningen och enbart köper aktier där den är hög. Om något ser ut att vara för bra för att vara sant så brukar det ju som bekant vara det. Det finns ju faktiskt en risk att bolaget sänker utdelningen och då har du köpt aktien till en betydligt lägre direktavkastning än vad du från början trodde. Att bolag slopar utdelningen är ovanligt och brukar vara temporärt. Bankerna SEB och Swedbank likväl som Electrolux slopade utdelningen under finanskrisen men återupptog den snart därpå.

Klassiska faktorer att ha koll på:

 • Leta inte enbart aktier med hög direktavkastning
 • Se upp med extrautdelningar som får direktavkastningen att se hög ut
 • Kolla upp bolagets utdelningshistorik, har den varit stabil?
 • Har bolaget en utdelningspolicy? Hur stor andel av vinsten säger de att de ska dela ut?
 • Hur hög utdelningsandel har bolaget?
 • Glöm inte bort att återinvestera utdelningen. Ratos ger ett talande exempel på varför det är viktigt:

Sist men inte minst kan sägas att utdelningen är en konkret avkastning men ju yngre du är och desto längre sparhorisont du har desto mer bör du generellt fokusera på totalavkastning. Utdelningen är en andel av vinsten och stigande vinst är den enskilt viktigaste faktorn som driver kurstillväxt över tid. En stigande vinst leder sannolikt till utdelningstillväxt. Om du köper en aktie för 100 kronor som ger 5 kronor i utdelning så har ju aktien en direktavkastning på 5 procent. Låt oss vidare anta att vinsten fördubblar inom några år. Om utdelningen skall vara samma andel av vinsten så fördubblas ju även utdelningen. Den som köper aktien i framtiden kanske betalar 200 kronor för aktien som gå ger 10 kronor i utdelning. Den personen får en direktavkastning på 5 procent men du har ju köpt aktien för 100 kronor och får nu alltså en utdelning på 10 kronor. Den utdelningen i förhållande till vad du betalade för aktien ger dig en direktavkastning på 10 procent. En vanlig värdefälla är att man köper en aktie idag som har hög direktavkastning men där försäljning och vinst inte stiger så mycket och där bolaget delar ut en stor del av vinsten. Sannolikheten är då hög att den totala avkastningen över tid inte blir så mycket bättre än just direktavkastningen vid köptillfället.

Här kan du läsa mer mer om tipsen ovan!

 

Börsens direktavkastning och utdelningsandel

Just nu har börsen som tidigare sagt en direktavkastning på 4,3 procent, en nivå som är relativt hög i ett historiskt perspektiv. Som grädde på moset är börsens utdelningsandel 75 procent, även den är hög, men förväntas minska kommande år.

Vilka bolag har högst direktavkastning?

OMXS30 utgörs till nästan 50% av bank och verkstad och just nu ger bankerna en mycket hög direktavkastning. Storbankernas genomsnittliga direktavkastning ligger på 7,9% med Swedbank i topp efter den senaste tidens oro kring banken. Om vi exkluderar bank från börsens genomsnittliga direktavkastning på 4,3% så faller den ned till 3,2%. Det säger oss att bankerna axlar en rätt stor del av den ovanligt höga direktavkastningen. Verkstad som är den andra blytunga sektorn i indexet har en genomsnittlig direktavkastning på 3,3% och en genomsnittlig utdelningsandel på 48% mot banksektorns 72%. Bolagen med lägst direktavkastning är Getinge, Ericsson och mätteknikbolaget Hexagon.

Vilka bolag förväntas bjuda på högst utdelningstillväxt?

Om bolagens vinst stiger bör det rimligen leda till ökad utdelning. Men bolagen kan höja utdelningen trots att vinsten inte stiger, då stiger dock utdelningsandelen. Vilka bolag förväntas bjuda på högst utdelningstillväxt till nästa år? Alltså högst löneförhöjning i portföljen. Låt oss titta närmare på det. I sammanhanget skall sägas att Volvo förväntas bibehålla årets utdelning men däremot inte ge någon bonusutdelning. I år var bonusutdelningen lika hög som den ordinarie utdelningen, därför hamnar den i botten på denna lista.

 

Sist men inte minst… här kan du läsa om börsens utdelningsmästare.

 

/ Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/hogsasong-for-utdelningsjagare/feed/ 0
Många fördelar med att löneväxla https://blogg.avanza.se/avanza/lonevaxling-nar-ar-det-lonsamt/ https://blogg.avanza.se/avanza/lonevaxling-nar-ar-det-lonsamt/#respond Thu, 11 Apr 2019 08:50:10 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18824 Löneväxling, det vill säga att att avstå en del av sin lön idag för att istället få en högre pension i framtiden, är ett riktigt bra sparhack för många. Ja, rentav innebära lite gratispengar. Löneväxling passar dock långtifrån alla. För vissa kan det tyvärr bli raka motsatsen. 

Löneväxling, ett ämne som väcker intresse men där det också finns många frågetecken och även en del myter som florerar. Det är synd, för löneväxling är för många ett riktigt bra alternativ till privat pensionssparande på till exempelvis ett ISK. För att reda ut frågedjungeln bjöd vi in vår kollega och pensionsspecialist Alexander Mateu till Avanzapodden, till ett 40 minuter samtal kring löneväxlingens för- och nackdelar, vid vilka nivåer det kan vara aktuellt vad man ska tänka på med mera.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att du avstår en del av din lön idag och istället låter dessa pengar bli en extra insättning till din tjänstepension. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle, eller löpande varje månad. Att pengarna sätts in i in tjänstepension innebär att du inte betalar inkomstskatt på dem nu, det gör du istället den dag du börjar ta ut din tjänstepension.

Vad är fördelen med att löneväxla?

Löneväxling är endast ett bra alternativ för de som tjänar över brytpunkten för statlig skatt, mer om detta strax. På dessa inkomster betalar du en relativt hög marginalskatt och genom att löneväxla skjuter du istället upp beskattningen tills den dagen då du börjar ta ut pensionen. Eftersom pensionen ofta är lägre än vår lön, är det mycket möjligt att du då inte kommer över brytpunkten för statlig skatt utan, utan bara betalar kommunal skatt. Genom att skjuta upp uttaget av pengarna, har du alltså gått från att betala ca 50 procent marginalskatt på dem, till enbart kommunal skatt på omkring 30 procent. OBS, detta förutsätter att skattesystemet ser likadant ut när du går i pension som det gör idag, vilket är långtifrån säkert. 

En annan, mer tydlig fördel med att löneväxla är att du kan få en större insättning in på tjänstepensionen än vad du hade fått i lön. Ja, din arbetsgivare slipper nämligen betala sociala avgifter på den delen du löneväxlar utan betalar istället en så kallad löneskatt. Denna löneskatt är ca 6 procentenheter lägre än än arbetsgivaravgiften, vilket innebär att mellanskillnaden istället kan gå till dig. Om du löneväxlar 1 000 kr av din lön, kan du med andra ord få in 1 060 kr till din pension istället, utan att det kostar dig eller din arbetsgivare något. Det blir vad man säger kostnadsneutralt. Om du istället vill sätta av samma summa av din nettolön så krävs det 2 120 kronor, givet 50 procents marginalskatt.

För vem passar det att löneväxla?

För att löneväxling ska vara fördelaktigt behöver du tjäna över ett visst belopp, annars kommer din ”sänkta” lön leda att du även får mindre insättningar till din allmänna pension och de tkommer även påverka dina socialförsäkringsförmåner så som sjuk- och föräldrapenning. Det minsta belopp man ska tjäna ändras varje år eftersom det påverkas av inkomstbasbeloppet. År 2019 behöver du ha kvar minst 43 300 kr (8,07 inkomstbasbelopp) i månadslön efter det att du satt av en summa för löneväxling. Att du kan löneväxla summor över detta beror på att det finns ett tak för såväl intjänandet till allmän pension som socialförsäkringar.

Hur gör jag för att löneväxla?

Stäm av med din chef eller med företagets HR-avdelning. Det är nämligen inget krav att på arbetsgivaren att erbjuda löneväxling, men på de allra flesta arbetsplatser är det ändå möjligt. Det kostar ju inte arbetsgivaren något. När du tillsammans med HR-avdelningen kommit fram till en lämplig summa att löneväxla varje månad är det sedan arbetsgivaren som sköter allt det administrativa tillsammans med pensionsbolaget.

Finns det några risker med att löneväxla?

Förutom att du låser in pengarna till minst 55 års ålder så är en, om inte risk så i alla fall osäkerhetsfaktor med att löneväxla, osäkerhet kring framtida skattenivåer. Vi kan helt enkelt inte säkert veta hur hög marginalskatt vi kommer betala i framtiden. Något annat som är bra att tänka på, det är att din inkomst idag styr sådant som möjlighet att ta bostadslån och så vidare. men eftersom du aldrig låser dig vid en löneväxling så är detta inget verkligt problem.

Trevlig lyssning!

Johanna och Nicklas
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/lonevaxling-nar-ar-det-lonsamt/feed/ 0
New and improved fondsida enligt era önskemål https://blogg.avanza.se/avanza/ny-fondsida/ https://blogg.avanza.se/avanza/ny-fondsida/#respond Thu, 11 Apr 2019 06:01:18 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18803 Äntligen! Vår älskade fondsida har fått en ordentlig uppdatering och (i sista stund) tagit steget in i det mobilanpassade 2010-talet!

Vårt teams mission är att skapa världens bästa plattform för ett framgångsrikt fondsparande. För att nå dit behöver vi göra det enklare för alla att förstå fonder.

Här har ni kunder kommit med feedback och sagt att den tidigare fondsidan just varit svår att förstå. Den har både upplevts som aningen rörig och informationstung, och det har helt enkelt varit svårt att veta vad  man egentligen tittar på.

Vad är nytt?

Vi har jobbat med att lyfta upp och förtydliga den information som ni sagt är viktigast för er när ni väljer fonder. Vi har även nosat upp lite ny (och eftersaknad) data som båda förenklar förståelsen för den som vill lära sig mer om fonder, men som också ger det där lilla extra för den som vill veta så mycket som möjligt:

 • Nytt utseende i både dator och mobil.
 • Beskrivande taggar kopplade till fonden som snabbt ger dig en överblick över vad det är för typ av fond som du kikar på. Är en tagg svår att förstå kan man klicka på den för mer info.
 • Fondbolagets rekommenderade sparhorisont från fondbolaget som kan hjälpa dig att förstå om fonden passar för ett lång- eller kortsiktigt sparande.
 • Tydliggjort vem/vilka som förvaltar fonden och hur länge de har förvaltat den. Nu kan du med andra ord också se om de varit med under fondens framgångstoppar.
 • Fondens jämförelseindex. Under handelsinformation presenterar vi numera vilket index det är som fonden jämförs mot
 • Hållbarhetsdata. Vi har redan tidigare lyft in det vi kallar ”lövet”, Morningstars mått ”Låg CO2-risk”. Nu presenterar vi även vilka siffror som ligger bakom om en fond har fått eller inte fått lövet.
 • Vi visar exponering mot faktiska länder. Betyder exponering mot regionen ”Asien exklusive Japan” att man är exponerad mot Indien, Kina eller Sydkorea? Svårt att veta, och det ändrar vi på nu genom att äntligen visa vilka faktiska länder fonden är exponerad mot, så att du får större koll och kontroll på vilka länder du väljer att investera i.
 • Ny tidsperiod i grafen. För dig som vill se så mycket historik som möjligt så har vi nu lagt till en ny tidsperiod som vi kallar ”max”. Den gör precis vad det låter som, visar så mycket historik vi bara har.

Men vi är inte färdiga än! Som med alla våra produkter och tjänster jobbar vi kontinuerligt med att bli bättre, så håll utkik efter nya funktioner framöver.

PS: För dig som använder appen så kommer samma uppdateringar att dyka upp inom de närmsta veckorna! 🙂

/Fondteamet med David & Teresia bakom tangentbordet

Uppdatering 15/4: Det är många som har önskat att kunna göra flera jämförelser samtidigt och kunna välja egen tidsperiod. Detta är på gång och beräknas finnas tillgängligt veckan efter påsk!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/ny-fondsida/feed/ 0
Fördelen med flera pension- och tjänstepensionsförsäkringar https://blogg.avanza.se/avanza/fordelen-med-flera-pension-och-tjanstepensionsforsakringar/ https://blogg.avanza.se/avanza/fordelen-med-flera-pension-och-tjanstepensionsforsakringar/#respond Wed, 10 Apr 2019 05:00:13 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18775 Idag arbetar inte så många på samma arbetsplats hela sitt arbetsliv, utan byter titt som tätt. Fördelarna med det är såklart många, men en baksida är att vi blir sittande med tjänstepensionsförsäkringar både här och där. Utöver det kanske du har en vanlig privat pensionsförsäkring som du sparade 12 000 per år i när man kunde det. Loggar man in på minpension.se är det inte helt ovanligt att man ser fem, kanske tio olika försäkringar redan som 35-åring. Usch, vad jobbigt! Det finns dock en liten strimma ljus i det där mörkret.

Ponera att du är 65 år och planerar ett härligt pensionsliv. Förhoppningsvis är du frisk och kan umgås med nära och kära. Du sitter med en endaste försäkring med ett värde på 2 miljoner. En fantastiskt stor summa, men absolut inte omöjlig efter ett helt arbetsliv, dessutom med avkastning på det. Du vill betala ut denna över 20 år. När du då står vid starten av din utbetalning så kommer du den första månaden att få ungefär 8 300 kr (2 000 000/20/12) från den här försäkringen. Ett ganska bra belopp eftersom du utöver det dessutom kommer få pension från staten.

Knäckfrågan är hur du ska investera pengarna i din försäkring under tiden den betalas ut. Varje månad kommer ett belopp betalas ut, men initialt ganska lite med hänsyn till hur stor försäkringen faktiskt är. 8 300 kr är bara lite skrap på ytan av 2 miljoner. Eftersom du ska betala ut den över 20 år så kanske du ändå kan kosta på dig lite mer risk (läs aktieexponering). På så sätt kanske du med tiden kan få ännu mer än dina 8 300 kr som du skulle få vid starten av din utbetalning.

Problemet med en enda stor försäkring

Här stöter vi på ett stort problem. Om du investerar allt i aktier som mellan första och andra månaden går ned 10%, så kommer din pensionsutbetalning bli 7 500 kr andra månaden ((2 000 000-8 300)*0,9/(20*12-1)). Pensionen gick alltså ned 10% från en månad till den andra. De flesta kanske skulle tycka en sådan svängning från en månad till en annan är obekväm och löser det genom att lägga sin investering mer försiktig, kanske i en kort räntefond. Då kan du vara ganska säker på att dina 8 300 inte växer något speciellt.

Jag ber om ursäkt för allt räknande och jag ska nu komma till poängen.

Fler försäkringar ger fler valmöjligheter

Om du istället skulle haft fyra försäkringar med 500 000 per försäkring (fortfarande 2 miljoner totalt) skulle du kunna börja med att ta ut en försäkring på fem år, vilket blir våra bekanta 8 300 kr per månad (500 000/5/12). Under tiden den här försäkringen betalas ut lägger du den i en kort räntefond. De andra tre försäkringarna placerar du i aktier, kanske i olika marknader.

Efter fem år så ser du vilken försäkring av dessa tre som är lämplig för att ta över stafettpinnen. Kanske har du då fått 7% per år i den, vilket gör att den är värd 700 000 kr och kommer generera ett månadsbelopp om 11 700 kr. Wow! Inte så dålig löneförhöjning på fem år, dessutom utan att din pension under fem år gått ned.

Slutsatsen av detta är att flera försäkringar inte behöver vara dåligt. Kanske går du ned i tid vid 55 och kan börja komplettera din förlorade lön med en tjänstepensionsförsäkring samtidigt som du får lön. Kanske betalar du ut flera försäkringar samtidigt under en period, men sen färre under annan. Möjligheterna är oändliga.

Kom dock ihåg att om du har flera försäkringar, se till att de helst inte har några avgifter. Många försäkringsbolag har fasta avgifter, vilket inte är bra om du har många försäkringar. En rörlig avgift blir varken större eller mindre av flera försäkringar, men se till att även där välja det billigaste, helst avgiftsfria försäkringar.

Lycka till i pensionsdjungeln och tveka inte att höra av dig om du har frågor!

/Alexander Petersson, Risk Manager & Operativ aktuarie, Avanza Pension

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/fordelen-med-flera-pension-och-tjanstepensionsforsakringar/feed/ 0
Hur mycket månadssparar avanzianen? https://blogg.avanza.se/avanza/hur-mycket-manadssparar-avanzianen/ https://blogg.avanza.se/avanza/hur-mycket-manadssparar-avanzianen/#respond Tue, 09 Apr 2019 09:38:07 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18780 Hur mycket bör man egentligen månadsspara? Normen har landat på 500 – 1000 kronor i månaden i samhällsdebatten, men vad är rimligt? Det finns nog inget facit men beror på syftet med ditt sparande. Det bästa sparandet är det som blir av medan det gyllene riktmärket är 10% av disponibel inkomst.

 

Så mycket månadssparar den genomsnittlige avanzakunden (autogiro / klicka för att förstora)

Hur mycket bör man månadsspara?

Hur mycket man bör spara är individuellt för varje person men att alla behöver ett sparande och en ekonomisk trygghet är nog tryggt att hävda. Många som äger sin egen bostad och har en belåningsgrad över 50% omfattas ju av amorteringskrav (på nyutlåning) sedan en tid tillbaka. Det är ett sparande som såklart ökar dina nettotillgångar, men låt det inte förta ett finansiellt sparande. Alternativet annars är ju att utgå från att bostaden får agera bankomat med de extra kostnader som inteckningar, pantsättningar m.m. för med sig.

Det bästa sparandet är definitivt det som blir av men har du de ekonomiska förutsättningarna så är 10% av disponibel inkomst ett gott riktmärke. Alltså 10% av den lönen eller annan inkomst som du får in på kontot efter skatt. I media pratar man ofta om att spara mellan 500 och 1000 kronor i månaden, vilket tydligt avspeglar sig i vår statistik kring hur våra kunder sparar.

Nästan varannan avanzian kör nämligen på det klassiska tumregel-spannet 500-1000 kronor. Om vi utgår från en tjugoåring som sparar den summan varje månad till 7% avkastning så blir slutresultatet vid 65-årsdagen mellan 1,9 miljoner och 3,8 miljoner kronor. Om vi istället höjer den summan till 10% av disponiblen inkomst, och utgår från 2000-5000 kronor per månad som var femte kund sparar, så blir summan en helt annan – mellan 7,6 och 19 miljoner kronor, oaktat inflationen. Om vi då räknar med en direktavkastning på börsen om 3% så innebär det en årlig utdelning på 228 000 – 570 000 kronor om året eller 19- 47 500 kronor i månaden, inte fy skam.

Nu är det sällsynt att man sparar en så pass stor slant varje månad under flera årtionden, livet har en tendens att komma emellan. Sparande är uppskjuten konsumtion och sparandet har ju inget egenvärde i sig. Däremot är det intressant att se vilken effekt ett ökat sparande får på långa tidsperioder. Fråga dig själv hur mycket du sparar idag och hur mycket du skulle kunna spara utan att göra avkall på livskvaliteten idag. Tid och avkastning är de två absolut viktigaste faktorerna för ett långsiktigt lyckosamt sparande och varje hundralapp gör skillnad.

Sparar du 500 kronor i månaden så kommer du få ihop en miljon kronor på 37 år. Med en tusenlapp tar det 28 år och för den som sparar 10% av disponibel inkomst, alltså 2000 – 5000 i bilden ovan så tar det mellan 11 och 20 år.

Idag vill jag konsumera, spara kan jag väl göra imorgon?

Ju tidigare du börjar spara desto mindre slant behöver du sätta av varje månad för samma slutresultat. Många vill ”leva livet här och nu” vilket inte alls är konstigt, snarare sunt inom rimliga gränser. Men sannolikheten eller risken, beroende på hur man ser det, är ju att du får ett långt och lyckosamt liv. Då är sannolikheten hög att du vill bibehålla samma levnadsstandard och leva i ”nuet” i framtiden också. Ett sparande kan ju faktiskt möjliggöra att säkerställa livskvaliteten och den där guldkanten på tillvaron. Ju längre tid du väntar med att börja spara desto större slant kommer du behöva sätta av för samma slutresultat. Så fråga dig själv om din nuvarande sparnivå är rätt för dig eller om du bör öka den (eller sänka den?). Börja idag och låt tiden göra jobbet istället för att låta sparandet gräva stora hål i plånboken i framtiden.

Sparar du mer eller mindre än snittavanzianen och än mer viktigt, sparar du mindre eller mer än du skulle kunna?

/ Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/hur-mycket-manadssparar-avanzianen/feed/ 0
Skatteåterbäring – så placerar du pengarna https://blogg.avanza.se/avanza/skatteaterbaring-sa-placerar-du-pengarna/ https://blogg.avanza.se/avanza/skatteaterbaring-sa-placerar-du-pengarna/#respond Sun, 07 Apr 2019 04:01:48 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18655 Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen. Likt munken Broder Tuck i Robin Hood är det många som i dagarna får ett extra klirr i kassan när skatteåterbäringen landar på kontot. Vad ska man egentligen göra med pengarna? Spara, amortera, investera eller konsumera? Låt mig här gå igenom lite olika alternativ och vem de passar. 

Vilka hushåll bör spara skatteåterbäringen på sparkonto?

Hushåll med små marginaler i ekonomin och liten buffert för oförutsedda utgifter, bör spara skatteåterbäringen på sparkonto. En buffert är A och O för en stabil privatekonomi och en garant för att slippa ta till dyra krediter när något oväntat händer. Är denna reserv otillräcklig i dagsläget, då är eventuell skatteåterbäring ett bra tillskott.

När ska man amortera ned sina lån?

Har man blancolån med hög ränta har de gräddfil till pengarna. Börja beta av lånet med högst ränta, utgå inte från storlek på lånet. Har du inga blancolån men däremot bolån med över 80 procent belåningsgrad, kan det även då vara rimligt att göra en extraamortering. Jag har en vän som varje år låter skatteåterbäringen gå till en extraamortering på hans bolån. Kanske inte det ekonomiskt mest rationella, han skulle säkerligen ha fått bättre avkastning på pengarna om han istället hade investerat dem, men han menar att det är hans sätt att sänka risken i sin ekonomi och jag förstår honom. Att amortera lite extra är ofta skönt i magen och så länge man även har en buffert och ett börssparande, så ser jag inga problem med det.

Vilka hushåll bör investera pengarna?

Har man en buffert på plats och inga dyra konsumtionslån, då är skatteåterbäringen ett ypperligt tillfälle att ge sitt långsiktiga sparande en extra skjuts. Är det en mindre summa kan man investera allt på en gång, är det en liten större summa kan man öka på sitt månadssparande i ett par månader. Man kan också öronmärka dessa pengar, till exempel öppna upp ett nytt ISK döpa det till pension och påbörja ett privat pensionssparande om man inte har det på plats. Eller så kan man döpa ISK:n till Skatteåterbäringsportföljen, fortsätta att investera pengarna varje år man får återbäring och sen tydligt se efter ett par år vad detta ”gratis”-sparande givit. (Ja jag vet att det är pengar som man tidigare betalt för mycket i skatt, men känslan många har är ändå att det kommer in som en liten bonus).

När är det ok att konsumera upp pengarna?

Om man har en sund ekonomi och ett sparande där alla delar som buffert, långsiktigt sparande och pensionssparande är på plats, kan man visst använda skatteåterbäringen till att göra något trevligt. Att låta pengarna bli ett extra tillskott i semesterkassan är visserligen inte en investering som ger någon monetär avkastning, men det kan ju helt klart ses som en investering i livskvalitet. Men som sagt, gör detta, först när de andra delarna är på plats.

Lycka till!

//Johanna
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/skatteaterbaring-sa-placerar-du-pengarna/feed/ 0
Sparindikatorn: Färre pessimister bland privatspararna https://blogg.avanza.se/avanza/sparindikatorn-farre-pessimister-bland-privatspararna/ https://blogg.avanza.se/avanza/sparindikatorn-farre-pessimister-bland-privatspararna/#respond Fri, 05 Apr 2019 08:55:09 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18765 Börsen ska ned i år. Det är i alla fall vad privatspararna tror, enligt en nyligen genomförd Sifomätning. Men privatspararnas börssyn är långt ifrån lika dyster som i höstas. Och vad gäller den egna ekonomin, är framtidsspaningen desto muntrare. 

Avanzas Sparindikator för första kvartalet 2019 landar på -11 och indikerar att fler privatpersoner tror på sjunkande än stigande börs kommande året. Det visar en ny SIFO-undersökning med 1 104 svarande.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 27% att de tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en minskning med 10 procentenheter sedan förra kvartalet. 16% av de tillfrågade tror att börsen kommer att stiga, vilket är en ökning med 3 procentenheter. Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar därmed på -11 jämfört med -24 kvartalet innan.

Pessimisterna är alltså fortfarande fler än optimisterna, men privatspararna har en långt ifrån lika bister börssyn som de hade vid årsskiftet. I takt med att de nattsvarta rubrikerna om börsras och lågkonjunktur minskat i antal, har även privatpersoners bistra börssyn bleknat.

Nu lägger vi istället ett rekordstarkt kvartal bakom oss och i veckan nådde Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, en ny högsta notering. Detta trots att förutsättningarna egentligen inte har ändrats speciellt mycket från i vintras. Brexit är fortfarande ett frågetecken, handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har fortfarande inte resulterat i ett färdigt avtal, och konjunkturen visar fortfarande tecken på avmattning.

Det som dock har minskat, och som till mångt och mycket lyft börsen, är sannolikheten för högre räntor. Framför allt i USA där centralbanken i mitten på mars gav beskedet att de inte längre tror på några fler räntehöjningar under 2019.  Akronymen TINA, there is no alternative, (till börsen i detta fall) lever med andra ord i allra högsta grad.

Två av tre håller sig till sparplanen

Att människors börssyn framåt är så kopplad till de senaste månadernas avkastning sätter fingret på ett vanligt investeringsmisstag. Det att vi låter händelser som redan skett styra hur vi agerar framåt. Tyvärr finns det tonvis av statistik som pekar på att vi sparar som mest efter en lång börsuppgång, medan vi säljer efter en börsnedgång. Det är tyvärr raka motsatsen till att köpa billigt och sälja dyrt.

I denna mätning ser det dock ut som att majoriteten av sparare inte låter den negativa börssynen påverka deras placeringsinriktning i någon större omfattning. 64% av de tillfrågade planerar ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande, vilket är samma andel som kvartalet innan. Andelen som planerar att öka sitt börssparande har däremot ökat och ligger nu på 8%, jämfört med 6%kvartalet innan.

Att inte låta dagens humör styra hur vi lägger upp vårt långsiktiga sparande är klokt. Börsen är en drama-queen och har en tendens att överdriva såväl negativa som positiva nyheter. Verkligheten förhåller sig oftast någonstans mittemellan. Det är varken lika nattsvart som det verkade på marknaden i höstas, eller lika rosenskimrande som man kan få bilden av när man tittar på börsens utveckling i år. Som sparare gäller det att inte låta börsens psykologi påverka en, utan hålla sig till sin sparplan och främst låta tiden avgöra sparvalet. Här och här kan du läsa mer om några vanliga psykologiska sparfällor.

Positiv syn på sina egna sparmöjligheter

Medan hushållen är pessimistiska både vad gäller framtidsutsikterna för Sveriges ekonomi och börsen, är förväntningarna på den egna ekonomin desto gladare. Nära en tredjedel, 30% av de tillfrågade, tror sig kunna spara mer de kommande 12 månaderna jämfört med det senaste året. 47%tror sig kunna spara lika mycket. Räntorna är låga, många hushåll har goda ekonomiska marginaler och förväntningarna på kommande räntehöjningar har dämpats. Att utnyttja det tillfället till att spara lite extra och på så sätt förstärka sin ekonomiska krockkudde är vettigt.

Vad tror du om börsens utveckling kommande året planerar du några förändringar i ditt sparande?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/sparindikatorn-farre-pessimister-bland-privatspararna/feed/ 0
Avanza tar första steget mot open banking https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-tar-forsta-steget-mot-open-banking/ https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-tar-forsta-steget-mot-open-banking/#respond Wed, 03 Apr 2019 07:15:29 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18730 ;"

Nu tar vi nästa steg mot vårt mål att skapa det bästa verktyget för att lyckas med sin ekonomi. I samarbete med Tink erbjuder vi ett kraftigt förenklat flyttflöde som gör att våra kunder snabbt och smidigt kan samla sitt sparande hos oss.

Vi genomför kontinuerligt kundintervjuer och användartester där kunderna ofta nämner att de är mycket nöjdare med oss än med sin andra bank – något vi naturligtvis blir jätteglada över att höra! När vi sen frågar våra kunder varför de inte flyttar över allt sitt sparande till oss svarar de flesta att viljan finns, men att det är alldeles för krångligt, eller att man helt enkelt inte är medveten om att det går.

Vanliga hinder vid flytt av värdepapper

Många tror att det inte går att flytta över det man redan börjat spara i hos andra banker, men vi har nästan alla de fonder och aktier som finns att köpa hos andra banker, så det går oftast att flytta över innehavet precis som det är. Det är också vanligt att man tror att det utlöser vissa skatteeffekter när man flyttar över sitt innehav, men så är inte heller fallet. Det här är två vanliga missförstånd som vi givetvis försöker förklara för kunderna, men trots att man förstår detta så orkar man ändå inte ta tag i saken. Så vad beror det på?

Vi insåg att det är ganska mycket mer som man behöver ta reda på innan man faktiskt kan flytta. Man behöver ta reda på vilken kontotyp man har, och det är inte alltid helt lätt eftersom alla banker benämner sina konton lite olika. Man behöver förstå om det går att flytta kontot eller inte (vilket oftast hör ihop med svaret på den första frågan). Dessutom behöver man ta reda på sina kontonummer, samt vilka fonder man har, söka upp dem manuellt och sen fylla i fonderna var och en för sig i ett formulär på vår sajt.

Det här är inte alltid helt självklart att förstå sig på, och det är inte något som man vanligtvis vill ringa och be den andra banken att hjälpa till med, då det kan kännas lite jobbigt att behöva fråga sin gamla bankman om hjälp att flytta sina innehav från banken.

Ett automatiserat flyttflöde

Nu har vi tillsammans med vår partner Tink gjort det möjligt att få allt detta automatiserat. Tinks teknik gör det möjligt för våra kunder att logga in på sin andra bank via vår sajt, med BankID, och hämta all kontoinformation som behövs automatiskt. Kunden ser sen vilka konton och innehav som går att flytta, och behöver bara klicka på en knapp för att begära flytt – vi tar hand om resten!

Vi använder ingen information som inte är absolut nödvändigt för flytten och sparar ingen data för andra ändamål. Den personliga integriteten och datasäkerheten har varit ett enormt fokus i detta arbete, och där är jag väldigt stolt och imponerad av både vårt teams arbete och Tinks lösning.

Det här är bara den första av de funktioner som vi kommer lansera med hjälp av den teknik som Tink byggt. På sikt kommer Avanza även att använda Tinks teknik för att skapa tjänster som gör sparandet både smartare och roligare, genom att ta hänsyn till mer information om kundernas ekonomi.

Stay tuned! 😊

/Daniel Almer, Affärsutvecklare och Produktägare

Psst: Testa nya flyttflödet här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-tar-forsta-steget-mot-open-banking/feed/ 0
Mina 5 bästa spartips https://blogg.avanza.se/avanza/mina-5-basta-spartips/ https://blogg.avanza.se/avanza/mina-5-basta-spartips/#respond Tue, 02 Apr 2019 11:30:35 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18739 Jag har alltid haft ett intresse för ekonomi, och är en riktigt sparare, men gillar även att unna mig saker och jag älskar att resa och se världen. Tiden tillsammans med Avanza har varit spännande, kul och gett mig ny energi i mitt sparande. Ju mer jag läst och fått kunskap, desto roligare har mitt sparande blivit, och nu vill jag dela med mig av mina 5 bästa spartips till er.

Kom igång: Det här är det viktigaste – bestäm dig för att börja, hitta viljan och motivationen för att spara. Även om jag har varit intresserad av sparande en längre tid så önskar jag att jag hade satt igång mitt sparande tidigare än så. Det är otroligt viktigt att ha ett sparande, oavsett storlek, eftersom att det kan göra så stor skillnad. Ränta på ränta-effekten kan över en tid göra att även små belopp växer sig stora.

Sätt upp mål: Ibland kan det vara svårt att hitta motivationen att spara undan en summa pengar för att man inte har något slutmål. Sätt upp små delmål eller ett stort mål. Vad vill du spara till? Hur långt ifrån är sparmålet? Jag som är tävlingsmänniska älskar att sätta upp mål med mitt sparande, det gör mitt sparande mycket roligare.

Månadsspara: Att spara regelbundet kan vara enklare än att spara då och då. Om man månadssparar vänjer man sig vid att den summan pengar inte går att använda och samtidigt växer sparkontot, vilket skapar stor motivation till att fortsätta.

Sätt upp en automatisk överföring: För att göra det ännu enklare för sig själv kan man sätta upp en automatisk överföring, autogiro exempelvis. Det gör att du inte behöver tänka på det och vips har sparkontot växt ännu lite mer!

Sparhorisont och risk: Sätt risk efter din sparhorisont. Ett långsiktigt sparande görs sig bäst i aktier och fonder, medan pengar du vill använda inom t ex 3 år passar bättre på ett sparkonto. Det här har gett mig extra driv och energi i mitt sparande. Att dela upp mitt sparande på olika tidsintervaller som t ex 0-5 år, 5-10 år och 10 år till pension.

Det slår mig många gånger att jag har nytta av mitt tänk som elitidrottare när det gäller mitt sparande – inom både områdena hjälper det att tro på sig själv, våga satsa för att vinna, ha en bra taktik, sätta upp en plan med en tydlig målsättning och följa den.

Hoppas ni kan dra nytta av mina tips!

Bästa hälsningar

//Frida

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/mina-5-basta-spartips/feed/ 0
Vad är tillväxtmarknader för något? https://blogg.avanza.se/avanza/vad-ar-tillvaxtmarknader-for-nagot/ https://blogg.avanza.se/avanza/vad-ar-tillvaxtmarknader-for-nagot/#respond Fri, 29 Mar 2019 06:32:55 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18723 Idag lanserar vi Avanza Emerging Markets som ger dig exponering mot 24 tillväxtmarknader runt om i världen till Sveriges billigaste prislapp. Men vad är tillväxtmarknader egentligen och varför är de intressanta? Låt oss titta lite närmare på just den frågan.

Vad är en tillväxtmarknad?

En tillväxtmarknad eller Emerging Markets som det heter på engelska är en marknad där ekonomin växer snabbt. Vanligtvis har det varit länder som investerar i ytterligare produktionskapacitet och går från jordbruk och export av råvaror till mer industrialisering. I samband med det här stiger inkomsterna för befolkningen och likaså levnadsstandarden. Eftersom landet relativt sett har en stor utvecklingspotential jämfört med utvecklade marknader (Developed Markets) så kan länderna ofta växa snabbt under en lång tid. Det är just den här snabba tillväxten som är intressant eftersom det förväntas leda till goda investeringsmöjligheter. Däremot är det vanligt att valutaförändringar och svängningar i råvarupriser får stor påverkan på tillväxtmarknader. Kina är ett typexempel på en tillväxtmarknad där landet växt kraftigt under lång tid och gått från att vara världens produktionsfabrik och erbjuda billig arbetskraft till att nu fokusera mer på inhemsk konsumtion. Landets BNP som är ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet under ett enskilt år är nu näst högst i världen, efter USA.

Varför är tillväxtmarknader intressanta?

De ger en krydda i portföljen och exponering mot marknader som förväntas växa snabbare än de utvecklade marknaderna. Kina är världens näst största ekonomi och huserar hem för 1,4 miljarder människor. Indien är ytterligare en tillväxtmarknad där vi hittar ytterligare 1,3 miljarder människor. Det är alltså rätt stor del av världens befolkning som lever i marknader som växer snabbt. Snabb förändring och förbättrad levnadsstandard leder till spännande möjligheter för oss som sparare.

Hur stor andel av ens sparande bör finnas i tillväxtmarknader?

Det finns inget givet svar på hur stor andel man bör ha i tillväxtmarknader, eller om man måste ha det överhuvudtaget. Däremot ger det exponering mot en stor del av jordens befolkning vars inkomster och levnadsstandard snabbt förbättras. Det i sin tur leder till spännande möjligheter. Tillväxtmarknader brukar utgöra en bit över 10 procent i ett globalt index så ett riktmärke kanske är 5-10% av ens fondsparande? Risken är lite högre än utvecklade marknader men så även den förväntade avkastningen. I bilden nedan ser du hur MSCI Emerging Markets utvecklats årligen sedan 2005.

 

Klicka för att förstora (källa: MSCI)

 

 

Psst…  ta tillfället i akt att flytta över befintliga fonder från annan bank till oss. Vi har gjort det enklare än någonsin att flytta dina fonder från annan bank, några mnuter och knapptryckningar så sköter vi resten. Här flyttar du över dina fonder till oss från annan bank.

 

Lycka till och avkastning på dig!
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanza-emerging-markets. Alla jämförelser i blogginlägget baseras på data från 2019-03-27.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/vad-ar-tillvaxtmarknader-for-nagot/feed/ 0
Hur kan man kombinera Avanza Global och Avanza Emerging Markets? https://blogg.avanza.se/avanza/hur-kan-man-kombinera-avanza-global-och-avanza-emerging-markets/ https://blogg.avanza.se/avanza/hur-kan-man-kombinera-avanza-global-och-avanza-emerging-markets/#respond Thu, 28 Mar 2019 19:31:36 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18207 Äntligen kan du investera i tillväxtmarknader till ett oslagbart pris! Med Avanza Emerging Markets gör vi exotiskt fondsparande billigare, bättre och enklare. Genom fonden får du exponering mot stora och medelstora bolag i 24 tillväxtmarknader till en total prislapp på 0,29%. En naturlig fundering är då hur den här fonden passar in i vår befintliga fondfamilj av Avanza Zero och Avanza Global och hur man kan kombinera dessa?

 

Vi lanserar ytterligare en Avanzafond

För 13 år sedan lanserade vi Avanza Zero som blev Sveriges första gratisfond. Ända sedan dess har vi haft som ambition att pressa priserna så mycket det bara går för att du ska slippa betala onödiga avgifter. Ifjol lanserade vi Avanza Global som blev världens billigaste globalfond och nu är det dags att ta nästa steg, genom vår nya tillväxtmarknadsfond Avanza Emerging Markets. Förvaltningsavgiften landar på 0,15% och fondens totala avgift landar på 0,29% vilket är upp till 38% billigare jämfört med den näst billigaste jämförbara tillväxtmarknadsfonden och hälften av snittkostnaden i segmentet, mer till dig helt enkelt!

Vilken exponering får jag via Avanza Emerging Markets?

Den underliggande exponeringen är indexet MSCI Emerging Markets Index (USD) som ger en exponering mot 24 tillväxtmarknader runt om i världen. Totalt sett utgörs indexet av 1 125 aktier i medelstora och stora bolag.

Kina är det enskilt största landet och huserar hem för 1,4 miljarder människor. Numera världens näst största ekonomi och kapitalmarknad efter USA. Kina utgör ungefär en tredjedel av indexet. Därefter är det Sydkorea och Taiwan som ofta anses vara Asiens techhubbar som vardera står för en bit över 10 procent. Sist men inte minst hittar vi Indien och Brasilien och de sista 27 procenten är övriga mindre marknader.

Klicka på bilden för att förstora (Källa: MSCI)

Tittar vi på enskilda länder så är det alltså Kina som utgör absolut störst andel av fonden. Om vi däremot vänder blicken mot sektorindelning kan vi se att det är finans och finansrelaterat som är den absolut största sektorn, med bred marginal. Det enskilt största innehavet i fonden är kinesiska Tencent som tillhör sektorn kommunikationstjänster. Det är en sektor som huserar hem för många techbolag. I USA bytte ett flertal bolag från informationsteknologi till kommunikationstjänster ifjol, däribland Facebook, Alphabet (Google), Netflix och Twitter. Min poäng är att de klassiska techbolagen inom tillväxtmarknader kan återfinnas inom både sektorn informationsteknologi och kommunikationstjänster.

Klicka på bilden för att förstora (Källa: MSCI)

Nu vet vi vilka länder och sektorer som är överrepresenterade i indexet MSCI Emerging Markets och tillika i vår fond. Men för alla inbitna aktiefantaster som gärna vill äga exotiska aktier men gärna gör det via en fond så har jag glädjande nyheter. Totalt utgörs indexet av 1 125 aktier och många av de bolag som står högt upp på önskelistan från kunder som hör av sig till oss är faktiskt stora innehav i detta index. Det kinesiska internetundret Tencent är största innehav följt av Alibaba som är Kinas motsvarighet till Amazon (noterat i USA). Därefter hittar vi Sydkoreanska Samsung och Taiwan Semiconductor som är stor underleverantör av chips till Apple. Även Naspers är en populär aktie, bolaget är huvudnoterat i Sydafrika och är en av världens största techinvesterare globalt.

Klicka på bilden för att förstora (Källa: MSCI)

Historisk avkastning är självfallet ingen garanti för framtida dito men historien är intressant att reflektera kring. I nedan graf ser du hur indexet MSCI Emerging Markets utvecklats årligen sedan 2005. Generellt brukar sägas att risken i tillväxtmarknader är högre än i utvecklade marknader vilket också syns under de negativa börsåren. Risk och avkastning hör ju som bekant ihop, något som även syns i de positiva åren som stigit desto mer än under positiva år på svenska börsen som jämförelse.

Klicka på bilden för att förstora (Källa: MSCI)

 

Hur kan jag kombinera Avanza Emerging Markets med Avanza Zero och Global?

Sist men inte minst då, för att knyta ihop påsen, hur kombinerar man denna nya fond med vårt befintliga utbud av Avanza Zero och Avanza Global? Det brukar ju heta att man ska sprida på risken och vanligtvis brukar Sverige utgöra en bred basplatta i en fondportfölj. Därefter brukar USA utgöra en stor del av den utländska exponeringen, inte konstigt med tanke på att de utgör ungefär hälften av det totala börsvärdet globalt. Sist men inte minst brukar man få rådet att krydda portföljen med lite spännande tillväxtmarknader. Kanske är det just så man mest optimalt kan kombinera dessa fonder?

Avanza Zero följer ju indexet SIX30RX som våra 30 mest omsatta aktier på Stockholmsbörsen inkl. utdelning och är gratis. Dessa bolag utgör ungefär 60 procent av börsvärdet på Stockholmsbörsen och ger en övervikt mot bank och verkstad/industri. Avanza Global ger en exponering mot indexet MSCI World och har en tonvikt på USA. Även här har finans och finansrelaterat en stor vikt sektormässigt, följt av informationsteknologi och hälsovård. Prislappen ligger på 0,11 % vilket gör den till världens billigaste globalfond enligt Morningstar. Förutom USA så står västeuropa för en femtedel och Japan en bit under en tiondel. Största innehav här är amerikanska techbolag såsom Apple, Microsoft, Amazon, Facebook och Google (Alphabet).

Nu när vi äntligen får välkomna in en tillväxtmarknadsfond i vår fondfamilj så hoppas vi att du upplever att utbudet blir ännu bättre, prislappen ännu billigare och snällare mot plånboken likväl som att det blir enklare än någonsin att få en bred exponering mot hela världen.

 

Psst…  ta tillfället i akt att flytta över befintliga fonder från annan bank till oss. Vi har gjort det enklare än någonsin att flytta dina fonder från annan bank, några mnuter och knapptryckningar så sköter vi resten. Här flyttar du över dina fonder till oss från annan bank.

 

Lycka till och avkastning på dig!
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanza-emerging-markets. Alla jämförelser i blogginlägget baseras på data från 2019-03-27.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/hur-kan-man-kombinera-avanza-global-och-avanza-emerging-markets/feed/ 0
Vi lanserar Avanza Emerging Markets – Sveriges billigaste tillväxtmarknadsfond https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-emerging-markets/ https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-emerging-markets/#respond Thu, 28 Mar 2019 19:30:21 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18205 ;"Idag är en extra spännande dag för oss, vi breddar vårt utbud av rekordbilliga fonder med Avanza Emerging Markets – Sveriges billigaste* tillväxtmarknadsfond! Vi bad Peter Stengård, tf VD Avanza Fonder, att berätta mer.

Vad får man med Avanza Emerging Markets?

Med Avanza Emerging Markets i portföljen får du en billig exponering mot världens tillväxtmarknader såsom Kina, Brasilien, och Sydkorea – en given krydda i det långsiktiga sparandet. Tillväxtmarknader är spännande då de har stor potential att växa med ny teknik och växande bolag i en snabbare takt än en mogen marknad.

Vad är det för typ av fond då?

Avanza Emerging Markets är en matarfond som investerar minst 85% i en annan fond. Avanza Emerging Markets kommer investera 100% i en underliggande indexfond som följer Emerging Markets. Den kommer alltså bete sig som en tillväxtmarknadsindexfond även om den rent legalt är en s.k. matarfond.

Och vad kostar den?

Den totala avgiften är bara 0,29 % (varav förvaltningsavgiften utgör 0,15%), hälften av kostnaden jämfört med snittet för en motsvarande fond, vilket gör den till Sveriges billigaste tillväxtmarknadsfond för privatpersoner.

Varför index?

I augusti såg Avanza Global världens ljus och sedan dess har över 75 000 kunder investerat i fonden, vi är otroligt glada att fortsatt kunna utmana priserna på indexprodukter som erbjuder en prisvärd exponering världen över. Med Avanza Global, Avanza Zero och nu Avanza Emerging Markets når du som kund många marknader till en billig peng. Viktigt att komma ihåg just med passiva fonder är att det är priset som gör skillnaden, en fond som följer samma index är i grund och botten samma produkt så varför betala mer. Detta till skillnad från fonder under aktiv förvaltning där man som kund betalar för att en förvaltare ska ta aktiva bets och slå sitt jämförelseindex.

Tack Peter!

* Enligt information från Morningstar Direct

Sveriges billigaste Emerging Markets-fond för privatpersoner enligt information från Morningstar Direct. Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/emerging-markets.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-emerging-markets/feed/ 0
Vi svarar på kundfrågor kring turbulensen i Swedbank https://blogg.avanza.se/avanza/vi-svarar-pa-kundfragor-kring-turbulensen-i-swedbank/ https://blogg.avanza.se/avanza/vi-svarar-pa-kundfragor-kring-turbulensen-i-swedbank/#respond Thu, 28 Mar 2019 14:29:25 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18705

Med anledning av turbulensen i Swedbank kring penningtvätt har det uppstått en hel del frågor bland våra kunder – den mediala bevakningen är hög och många kunder är oroliga. Här besvarar vi de vanligaste frågorna som kommer in till kollegorna på kundservice just nu.

Hur påverkas vi sparare av turbulensen i Swedbank egentligen? Här är svar på de vanligaste frågorna:

 • Hur ska jag tänka kring mina Roburfonder?
  Swedbank Robur är Sveriges största fondbolag och vi har 38 av deras fonder på vår plattform. De värdepapper som finns i fonderna (likvida medel, räntepapper, aktier m.m.) är frånskilt banken egna medel och förvaras på ett externt förvaringsinstitut. I just Swedbank Roburs fall framgår det dock att Swedbank Robur använder Swedbank AB (publ) som förvaringsinstitut. Det till trots så skulle det i händelse av avveckling, konkurs eller liknande leda till att förvaltningen av fonderna och övergår till ett nytt fondbolag. Som sparare i Swedbank Roburs fonder kan du därmed vara trygg, oavsett om du är fondsparare direkt hos dem eller via vår plattform.
 • Vad händer om Swedbank går i konkurs?
  Om Swedbank skulle gå i konkurs så kommer fonderna tas över av andra fondbolag, likaså bolånen. De pengar du har på konto är skyddade via den statliga insättningsgarantin upp till
  950 000 kronor per person. På värdepapper finns ett investerarskydd som ersätter dig upp till 250 000 kronor om du inte kan få ut dina värdepapper. Däremot bör vi rimligtvis tona ned risken för att banken kommer gå i konkurs, trots den stora mediala rapporteringen. Om det dock mot förmodan skulle ske så finns ett flertal skyddsnät som skyddar dig som kund och sparare.
 • Är mina pengar i fonderna skyddade?
  Värdet på ditt fondsparande är skyddat, det finns långtgående krav på fondbolagens hantering av fondandelsägarnas pengar. Om Fondbolaget skulle gå i konkurs så kommer förvaltningen av fonderna tas över av någon annan och därmed löpa på under ny flagg.
 • Är mina pengar på konto skyddade?
  När det gäller pengar på konto så finns det en insättningsgaranti som ersätter kund i de fall banken går i konkurs och inte kan betala tillbaka pengarna. Alla aktörer på marknaden har inte insättningsgaranti även om det tillhör vanligheten. Swedbank har insättningsgaranti på sina konton vilket innebär att du får tillbaka upp till 950 000 kronor. Du kan läsa mer om insättningsgarantin här.
 • Är mina aktier i Swedbank skyddade?
  Om du har aktier på depå i Swedbank så finns en teoretisk risk att du inte får ut värdet på dina innehav i händelse av konkurs. Det finns dock ett investerarskydd som träder in när ett institut går i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengarna för dem. Investerarskyddet uppgår till 250 000 kronor och är alltså lägre än insättningsgarantin som täcker inlåning (pengar på konto). Du kan läsa mer om investerarskyddet här.
 • Vad händer om aktiekursen i Swedbank fortsätter falla?
  I samband med reportaget från Uppdrag Granskning som sändes 19 februari så har aktien fallit -30% och antalet aktieägare i Swedbank hos oss har nära på fördubblats. Min tolkning av det hela är att många sparare vill bottenfiska och tror att det är köpläge i aktien. Däremot vill jag påminna om att det är svårt att veta huruvida detta är ett köpläge eller inte. Det är en komplex fråga i ett normalscenario och den ökade risken som är svår att överblicka i Swedbank gör det inte lättare. Dessutom finns rimligtvis en risk för stora bötesbelopp, både från svenska myndigheter och amerikanska, vilket antagligen kommer vara en våt filt under en tid framöver. Som vanligt vill vi rekommendera att tänka på riskspridning i portföljen, alltså att ha flera aktier i flera olika branscher för att inte vara allt för beroende av utvecklingen i en enskild aktie.
 • Vad händer om de förlorar tillståndet att cleara affärer i dollar?
  Det är en komplicerad fråga att besvara och rimligtvis finns inget exakt svar i dagsläget, däremot kommer det vara svårt att bedriva fortsatt verksamhet i nuvarande form.
 • Var det Avanza som bestämde sig för att stoppa handeln i aktien på morgonen?
  Nej, det är inte Avanza som beslutade om att handelsstoppa aktien. Nasdaq Stockholm (”Stockholmsbörsen”) beslutade att handelsstoppa aktien 09.48 på morgonen strax innan beskedet om VD Birgitte Bonnesens avgång. Risken är att volatiliteten blivit hög i annat fall. Vet man om att kurspåverkande information är på väg ut så är det ofta klokt att handelsstoppa aktien tills dess att man kan säkerställa att alla i marknaden har samma information. Aktien kommer vara handelsstoppad tills dess att bankens årsstämma är avslutad.

Har du ytterligare frågor så kan du kommentera nedan.

Vänligen,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/vi-svarar-pa-kundfragor-kring-turbulensen-i-swedbank/feed/ 0
Brexit – så påverkas ditt sparande https://blogg.avanza.se/avanza/brexit-sa-paverkas-ditt-sparande/ https://blogg.avanza.se/avanza/brexit-sa-paverkas-ditt-sparande/#respond Tue, 26 Mar 2019 06:00:59 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18661 ;"Klockan klämtar och det som ingen trodde skulle ske, ter sig inte längre så orimligt. Storbritannien är på väg att lämna EU helt utan avtal och EU-kommissionen skickade under måndagen ut ett pressmeddelande med titeln: EU förbereder sig på ett avtalslöst brexit 12 april. Det här kommer att påverka oss alla mer eller mindre, men vad gäller just ditt sparande finns det ingen anledning till oro. Knappt 2% av vårt fondsparande är placerat i brittiska aktier och bara en av sex fondkronor (16%) är placerat i Europa eller Sverigefonder. De fonder som troligtvis påverkas mest av en hård brexit.  

Att Storbritannien ska lämna EU har vi vetat om i snart tre år, men att det skulle ske på ett okontrollerat snarast kaosartat vis hade nog ingen kunnat drömma om. Vi talar ju ändå om ett land och ett folk som är kända för kontroll och självbehärskning. Brittisk värdighet är dock inget som den här processen har präglats av.

Vi har två datum att förhålla oss till, antingen lämnar Storbritannien EU 12 april utan avtal eller 22 maj med avtal. EU-kommissionen menar nu att allt mer talar för ett avtalslöst brexit och uppmanar därför medborgare och företag att informera sig om konsekvens av ett avtalslöst brexit.

Vad innebär ett avtalslöst brexit?

Ett avtalslöst brexit innebär att alla relationer mellan EU och Storbritannien klipps fullt ut vid midnatt 12 april, utan någon som helst övergångslösning. Storbritannien blir omedelbart ett land utanför EU och där det inte finns några avtal vad gäller bland annat handel, rörlighet för människor, bolag verksamma i landet och så vidare. Alla områden där EU-medlemskapet idag innebär ett naturligt samarbete. Det här kommer naturligtvis ställa till det och orsaka omfattande störningar för såväl enskilda privatpersoner som för företag i hela Europa.

Negativa nyheter av det slaget påverkar börsen, och inte bara Londonbörsen utan vi får räkna med en effekt på alla Europas börser. Inte för att själva utträdet i sig är en nyhet, det har vi som sagt vetat om i snart tre års tid. Men de flesta bedömare, och den så kallade marknaden, har ändå räknat med att det skulle ske under mer ordnade former. Sker utträdet nu utan ett utträdesavtal riskerar den negativa effekten på börsen bli större. Det innebär däremot inte att vi behöver oroa oss för vårt sparande. Vi har nämligen en ordentlig krockkudde i vårt fondsparande.

Ingen anledning till oro

De fonder som skulle påverkas mest är självklart fonder som enbart placerar i Storbritannien. Här har snittsvensken ingenting sparat. Nej, vi sparar mest i Sverige- och globalfonder, men även en del i Europafonder. Av dessa är det Sverige- och Europafonder som framför allt lär påverkas av en hård brexit. Dessa fondtyper utgör endast 16% av vårt totala fondsparande, visar statistik från fondbolagens förening. Visst kan oron visa sig i USA-fonder och på andra marknader också, men inte i samma utsträckning. De amerikanska börserna påverkas framför allt av den inhemska ekonomin.

Så låt inte brexit-oro styra ditt sparval utan låt som vanligt tiden avgöra sparvalet. För även om det skulle bli turbulent och börsen skulle gå ned, så visar tidigare erfarenheter att det för vanliga fondsparare inte lönar sig med kortsiktigt köp-sälj-beteende. Tanken att sälja för att kunna köpa billigare lite senare låter bra på pappret, men i praktiken hamnar pengarna ofta på läktarplats även när börsen återhämtar sig. Där dröjer de kvar och kommer inte in i matchen igen förrän efter en längre börsuppgång, vilket gör att vi missar viktig avkastning.

Och inte minst, än så länge så vet vi inte alls hur den här brexit-soppan slutar. En miljon så kallade remainers demonstrerade ju i helgen för en ny folkomröstning. Vem vet, kanske får de som de vill och så blir det inte alls något brittiskt utträde.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/brexit-sa-paverkas-ditt-sparande/feed/ 0
Tips inför deklarationen 2019! https://blogg.avanza.se/avanza/tips-infor-deklarationen-2019/ https://blogg.avanza.se/avanza/tips-infor-deklarationen-2019/#respond Mon, 18 Mar 2019 08:48:53 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18646 Snart är det dags att ställa om klockan till sommartid och solen har lite försiktigt börjat titta fram, det är helt enkelt vår i luften! Ytterligare ett solklart vårtecken är att årets inkomstdeklaration nu börjat skickas ut och senast 15 april ska du ha fått din deklarationsblankett. Om du är ivrig och inte vill invänta den fysiska blanketten så kan du deklarera online via Skatteverkets e-tjänst 19 mars. För dig som ordnat en digital brevlåda så har deklarationen redan skickats ut.

 

Som alltid uppstår det en hel del frågor och funderingar kring deklarationen och många av våra kunder hör av sig för vägledning. Vi tänkte i detta inlägg försöka belysa några av årets vanligaste frågor så du får hjälp på vägen. Och du, missa inte att du kan slippa räkna ut de vinster och förluster som du ska deklarera genom att enkelt skapa en färdig K4-blankett! Pris 0-99 kr beroende på förmånsnivå. Den bifogar du sedan med din fysiska deklaration, eller skriver in beloppen på Skatteverkets e-tjänst om du deklarerar online.

Tänk på att sista dagen för inlämning av inkomstdeklarationen är den 2 maj kl 24.00

Vill du få tillbaka ev. skatteåterbäring redan i april? Om du deklarerar digitalt (app/e-tjänst) senast 2 april och godkänner din deklaration utan ändringar så får du tillbaka återbäringen redan i april. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få återbäringen i april.

Vi förenklar din deklaration

Tycker du det är tråkigt och krångligt att deklarera? Ta hjälp av våra olika tjänster så att du kan ägna din tid åt roligare saker. På vår deklarationssida samlar vi de vanligaste tjänsterna.

Dessutom har vi förbättrat vår kundservice på sajten så de flesta frågor kan du få svar på via en enkel sökning, testa söka på din fråga här.

Aktie & Fondkonto

 

I denna traditionella kontotyp behöver du deklarera varje försäljning. De försäljningar du gjort under år 2018 har vi rapporterat in till Skatteverket och kommer stå förtryckt på din deklaration. Däremot behöver du själv rapportera in inköpskostnaden och de omkostnader du haft för att köpa värdepappret för att på så sätt räkna fram vinst eller förlust.

När du ska beräkna ditt inköpsbelopp så finns det två olika metoder, antingen genomsnittsmetoden eller schablonmetoden.

Genomsnittsmetoden
Om du vet vad du betalat för dina aktier så kan du använda genomsnittsmetoden. Det innebär att du slår ihop samtliga anskaffningsutgifter från varje inköpstillfälle som skett innan försäljningen. Dividera sedan denna summa med antalet aktier som du hade innan försäljningen. Det framräknade beloppet är det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV) per aktie. Detta belopp använder du som omkostnadsbelopp i deklarationen, alltså det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV) per aktie multiplicerat med antalet sålda aktier.

När du ska räkna ut ditt omkostnadsbelopp för de sålda aktierna så ska hänsyn tas till företagsspecifika händelser såsom nyemission, fondemission, split, inlösen eller utdelning av aktier. Mer information om hur du räknar ut omkostnadsbelopp kan du läsa här.

Schablonmetoden
Om du inte vet vad du betalat för aktierna som sålts så rekommenderas schablonmetoden. Denna metod är vanligt förekommande om man fått aktier i arv eller gåva och varken du eller banken har kvar uppgifter om anskaffningsvärde. Schablonmetoden innebär att 20 % av försäljningsvärdet anges som anskaffningsvärde. Denna metod är också mer fördelaktig om dina aktier stigit mer än 400 % eftersom din deklarerade vinst och därmed skatt blir lägre än med genomsnittsmetoden.

K4-blanketten
Du kan deklarera dina kapitalvinster/förluster antingen via Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 eller genom att skicka in K4-blanketten tillsammans med din fysiska deklaration. Vinster och förluster i aktier och aktiefonder kvittas mot varandra. Det är alltså den totala vinsten eller förlusten som du sedan skattar eller får göra avdrag för. Skatten på vinst är 30 procent.

Du kan med fördel använda dig av vår K4-tjänst där vi automatiskt genererar en K4-blankett åt dig baserat på alla de försäljningar du utfört hos oss. Du kan antingen skriva av uppgifterna från blanketten om du deklarerar online eller skicka in den direkt till Skatteverket.

Har du flyttat hit värdepapper under året?
Inköpskostnaden för ett värdepapper följer inte med när man flyttar värdepapper mellan institut. För att K4-blanketten ska bli korrekt så är det viktigt att du själv fyller i inköpskostnaden eftersom flyttade värdepapper får inköpskostnad noll kronor. Ta fram din köpnota och ändra inköpskostnaden manuellt här. Om du inte har kvar din köpnota så kan du höra av dig till ditt gamla institut för att ta fram den informationen.

Schablonintäkt för fonder
Om du äger fondandelar så ska även dessa beskattas med en så kallad schablonintäkt. Denna schablonintäkt infördes 1 januari 2012 och innebär att man flyttar beskattningen från fonden till fondinnehavaren. Syftet är att svenska fonder ska slippa dubbelbeskattning vilket tidigare gjorde att många fonder var tvungna att dela ut pengar. Nu kan fonden istället återinvestera utdelningen utan att utsättas för dubbelbeskattning. En vanlig missuppfattning är att fondbolaget nu får ta en del av utdelningarna från aktierna i fonden men så är alltså inte fallet.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 % av fondandelsvärdet per den 1 januari varje år och beskattas sedan med 30 % vilket innebär att skatten motsvarar 0,12 % av fondandelsvärdet. Denna uppgift rapporterar vi automatiskt in till Skatteverket så det är ingenting som du själv behöver ta upp.

ETF/Börshandlade fonder
Schablonintäkten för fonder omfattar även ETF:er (Exchange Traded Funds)/börshandlade fonder. Denna uppgift rapporterar vi automatiskt in till Skatteverket så det är ingenting som du själv behöver ta upp.

Transaktioner som ej behöver redovisas på K4

Om du under 2017 har sålt inlösenrätter/teckningsrätter/unirätter i någon av nedan bolag så behöver du ej redovisa detta på din K4-blankett. Det framgår i den specifikation som du mottagit tillsammans med din inkomstdeklaration. Vinsten kommer att vara redovisad på specifikationen och ifylld vid punkt 7.4 på inkomstdeklarationen. Skulle du ha sålt inlösenrätter, teckningsrätter eller uniträtter i andra bolag måste du redovisa  försäljningen på bilaga K4.

 

Inlösenrätter Teckningsrätter/Uniträtter
Active Biotech AB
Ahlstrom – Munksjö Oyj
Cavotech SA
D.Carnegie & Co AB B (Hembla)
  Dustin AB
  Elos Medtech AB B
  Empir Group AB B
  Endomines AB
  Enquest plc
  ICTA AB
  Image Systems AB
Immunicum AB
  Infant Bacterial Therapeutics AB B
Karo Pharma AB
  Mekonomen AB
  NP3 Fastigheter AB pref.
  Odd Molly Int. AB
  SAAB AB B
  Sagax AB
Starbreeza A & B
  Viking Supply Ships AB
  ZetaDisplay AB
  Anoto Group AB (uniträtter)
  NeuroVive Pharmaceuticals AB (uniträtter)

Har du funderingar kring ett bolag som inte finns på listan så kan du kolla på Skatteverkets Aktiehistorik. Där visas information om historiska händelser för samtliga bolag.

Vill du slippa deklarera nästa år?

Gör som över två miljoner andra svenskar – använd ISK eller kapitalförsäkring istället och slipp krånglet med att deklarera varje vinst och förlust. Här kan du läsa mer om de två kontotyperna.

ISK KF

 

Investeringssparkonto

 

Du som äger ett investeringssparkonto (ISK) behöver inte tänka på att deklarera varje försäljning var för sig. Istället rapporterar vi in en schablonintäkt som automatiskt dyker upp i din deklaration. Hur stor denna schablonintäkt är beror på det genomsnittliga värdet på kontot vid ingången av varje kvartal samt hur mycket du satt in på kontot under året.

Kapitalunderlag = (värdet på kontot vid ingången på varje kvartal + alla insättningar under året) / 4

Schablonintäkt = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året innan (0,49 % år 2018) + 1%-enheter, dock lägst 1,25%. Årets nivå på deklarationen uppgår därmed till 1,49%. För börsåret 2019 (deklaration 2020) är schablonräntan 1,51%.

Skatten är sedan 30 % av schablonintäkten (1,49% 2018) vilket för år 2018 innebär en skatt på 0,447 % av kapitalunderlaget eller 447 kr i skatt per 100 000 kr kontovärde.

Exempel

Värde 1 januari 0 kr
Värde 1 april 22 000 kr
Värde 1 juli 56 000 kr
Värde 1 oktober 40 000 kr
Insättningar under året 35 000 kr
Summa 153 000 kr
Kapitalunderlag (fjärdedel av summan) 38 250 kr
Schablonintäkt (kapitalunderlag x statslåneräntan) 570 kr
Skatt (30 % av schablonintäkten) 171 kr

 

Utländsk källskatt

Om du har fått utdelningar från utländska bolag under året så har det förmodligen dragits utländsk källskatt för dessa. Du kan få avräkning för den utländska källskatten mot den skatt du betalar för ditt investeringssparkonto. Då vi rapporterar in den utländska källskatt som belastat kontot under året så sker avräkningen automatiskt i din deklaration. Notera dock att det finns ett tak för detta, utländska utdelningar som överstiger schablonintäkten på kontot får man inte avräkning för. Dessutom är maximal avräkning endast 500 kr om man har underskott av kapital i sin deklaration. Mer information om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Kapitalförsäkring

 

Äger du en svensk kapitalförsäkring så ska du inte ta upp den alls i deklarationen. Du är nämligen inte skattskyldig för försäkringen utan det är försäkringsbolaget, i detta fall Avanza Pension. Försäkringsbolaget drar en avgift från kontot som motsvarar skatten som behöver betalas för kapitalförsäkringen. Detta sker hos oss under 4 tillfällen på året – efter varje kvartalsskifte.

Uträkningen för en kapitalförsäkring skiljer sig lite från ett ISK men utfallet blir oftast snarlikt.

Kapitalunderlag = värdet 1 januari + insatt summa t.o.m. 30 juni + hälften av insatt summa efter 30 juni

Skatteunderlag = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året innan (0,49 % år 2018) + 1%-enheter dock lägst 1,25%

Avkastningsskatten är sedan 30 % av skatteunderlaget vilket för år 2018 innebar en skatt på 0,447 % på kapitalunderlaget.

Utländsk källskatt

Precis som på ett investeringssparkonto kan det hända att det dragits utländsk källskatt för utländska utdelningar. Även för en kapitalförsäkring så finns det möjlighet att få tillbaka en summa motsvarande den utländska källskatten. Till skillnad från investeringssparkontot så sker detta inte i din personliga deklaration, därför gäller inte gränsbeloppen som finns för investeringssparkontot. Det tar dessutom längre tid att få tillbaka källskatten i en försäkring då reglerna för hur söker avräkning skiljer en del mellan en försäkring och ett ISK.

Utländsk källskatt betald under 2017 kan försäkringsbolaget söka avräkning för mot den avkastningsskatt som betalas under 2018. Detta deklarerar man för år 2019 och försäkringsbolaget behöver då invänta slutskattebeskedet som kommer i slutet på året innan eventuell återbetalning kan påbörjas i början på 2020.

IPS & Pensionsförsäkring

Sedan årsskiftet 2015/2016 är insättningar som görs till IPS och pensionsförsäkring inte längre avdragsgilla. Det innebär att pengar du sätter in på en IPS kommer att dubbelbeskattas.

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln. Det innebär att du kan göra avdrag på upp till 35 % av din inkomst, till högst 10 prisbasbelopp, på en IPS eller pensionsförsäkring.

Affärer du gjort inom skalet av en IPS eller en privat pensionsförsäkring ska du inte ta upp i deklarationen. Istället betalar du likt ISK & KF en årlig schablonmässig skatt. Beräkningen är densamma för båda kontotyper.

Kapitalunderlag = värdet den 1 januari
Skatteunderlag = kapitalunderlaget x genomsnittlig statslåneränta året innan (0,48% år 2018)

Skatten är sedan 15 % av skatteunderlaget. Likt kapitalförsäkringen så dras skatten som en avgift från kontot. För en IPS dras skatten vanligtvis i november och för en pensionsförsäkring dras den i januari.
Avdragsrätt
Avdragsrätten för ett privat pensionssparande (IPS/Pensionsförsäkring) fasades ut 2015.

 

Flytt av värdepapper

Om du har flyttat värdepapper till oss från annat institut under året så får de inköpskostnad 0 kronor. Har du kvar köpnotan så kan du fylla i rätt inköpskostnad manuellt här. Då kommer kontoöversikten och K4-blanketten att visas korrekt.

Tänk på att ange inköpskostnaden inklusive courtage och att du för utländska värdepapper anger inköpskostnaden i svenska kronor.

Kontobesked & deklarationsunderlag

De kontobesked och deklarationsunderlag du kan behöva för respektive konto hittar du här. I underlaget som heter ”Deklarationsunderlag 2017” sammanställer vi de försäljningar som gjorts under året i depån. Vill du titta på en specifik nota så hittar du den här istället under ”transaktioner”.

Läs mer:

Skatteverkets guide till försäljning av värdepapper
Skattehistorik för aktier
Skatteverket sida för deklaration 2019
Avanza Akademin – skatt & deklaration
Avanza frågor & svar kring deklaration

 

Stort lycka till med årets deklaration!

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/tips-infor-deklarationen-2019/feed/ 0
Flera skäl att äga investmentbolag https://blogg.avanza.se/avanza/flera-skal-att-aga-investmentbolag/ https://blogg.avanza.se/avanza/flera-skal-att-aga-investmentbolag/#respond Thu, 14 Mar 2019 05:00:55 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18598 Börsens investmentbolag är favoriter bland både nybörjare och mer erfarna investerare. Med all rätt. För det finns åtminstone tre riktigt bra skäl till att låta ett eller ett par av Stockholmsbörsens 11 investmentbolag ta plats i portföljen. Låt mig förklara varför. 

En färdig mix

Ett investmentbolag är ett bolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav. Det här, att du får flera innehav i ett, gör investmentbolagen till bra nybörjaraktier eftersom du får en automatisk riskspridning.

På Stockholmsbörsen finns idag 11 noterade investmentbolag, med flera olika i inriktningar. Vissa fokuserar på att äga aktier i världsledande stora bolag, andra fokuserar på mindre tillväxtbolag. Vissa favoriserar börsnoterade innehav, andra har en stor del onoterade innehav eller en mix av båda kategorierna. Vissa investmentbolag är passiva ägare, andra desto mer aktiva med löpande operativt engagemang.

Bakom investmentbolag finns i princip alltid en stark ägarfamilj som huvudägare. Börsens största investmentbolag, Investor, som kontrolleras av familjen Wallenberg är ett bra exempel på detta. Investor fokuserar främst på stora svenska bolag som ABB, Atlas Copco och Ericsson, men har även ett par onoterade innehav i sin portfölj. Andra välkända investmentbolag på Stockholmsbörsen är familjen Douglas bolag Latour som satsar på bolag som rider på megatrender, familjen Stenbecks Kinnevik som storsatsat på onlinebolag eller verkstadstunga Industrivärden som numera styrs av Fredrik Lundberg som även kontrollerar det fastighetstunga investmentbolaget Lundbergs. Andra exempel på välkända investmentbolag med en stark ägarfamilj som huvudägare är Öresund, Creades, Ratos, Svolder och Bure Equity.

Att investmentbolagen i regel har en långsiktig ägare av kött och blod är något som talar till deras fördel. För genom att spara i investmentbolag sitter du ju i samma båt som och delar incitament med några av Sveriges mäktigaste finansprofiler.

Har slagit börsen i princip alla tidsperioder

Det ska också tilläggas att investmentbolagen inte bara passar nybörjaren. Nej, investmentbolagen som grupp har med bred marginal slagit börsen under i stort sett alla tidsperioder. Det finns alltså all anledning även för den mest inbitna aktiespararen att äga ett eller ett par investmentbolag.

Hur värderas investmentbolag?

Substansvärde, substansrabatt och substanspremie är tre termer som är bra att ha koll på om du vill spara i investmentbolag. Det säger nämligen någonting om hur de är prissatta. Låt oss börja med substansvärde. Substansvärde är kort och gott värdet på ett investmentbolags tillgångar minus dess eventuella skulder. Substansrabatt och substanspremie å andra sidan, säger något om huruvida prislappen (börsvärdet) ligger över eller under bolagets substansvärde. Om bolagets aktiekurs är lägre än substansvärdet, då säger man att aktien handlas till substansrabatt. Är investmentbolagets aktiekurs tvärt om högre än substansvärdet, då handlas aktien med premie. Även kallat premievärdering. Låt mig förklara dessa två begrepp lite närmare.

Substansrabatt – När ett investmentbolag handlas till substansrabatt betalar du mindre för korgen av aktier som du får via investmentbolaget, än vad det hade kostat dig att köpa varje aktie direkt istället. Låt oss anta att du genom att köpa en aktie i investmentbolaget A för 80 kronor, indirekt blir ägare till en aktie i bolag B och en aktie i bolag C. Vi antar vidare att bolag B och bolag C:s aktier kostar 50 kronor styck på börsen. Det innebär att du antingen kan köpa dessa två aktier för 50 kronor styck, totalt 100 kronor, eller så kan du köpa investmentbolaget för 80 kronor vilket ger dig exponeringen mot dessa två aktier. Genom att köpa aktier i investmentbolaget A för 80 kronor får du alltså samma underliggande exponering, men betalar mindre än om du köpt aktierna direkt själv.

Premievärdering eller substanspremie innebär å andra sidan att du betalar mer för investmentbolaget, än vad det hade kostat dig att köpa de underliggande aktierna själv. Till exempel att du hade köpt en aktie i investmentbolag A till 120 kronor. Trots att en enskild aktie i bolagen som ingår, bara kostar 50 styck, alltså totalt 100 kronor för bolag B och bolag C.

Historiskt har de flesta investmentbolag handlats till substansrabatt, vilket det finns goda skäl till. Du kan ju inte själv bestämma vilka bolag du placerar i, utan får ett helt paket av bolag. Likväl kan det finnas goda skäl till att ett investmentbolag handlas till premie. Du får ju en aktiv förvaltning av professionella huvudägare, som historiskt har visat sig ha bra affärsnäsa. Det vill säga gjort bra affärer som skapat mervärde. Man kan se det som att man vid en premievärdering betalar lite för att få ta del av kompetensen och affärsförmågan. En annan anledning som kan rättfärdiga en premievärdering är om det i investmentbolaget även ingår onoterade bolag. Dessa är annars svåra för dig som småsparare att investera i, eftersom de inte handlas på någon börs.

Är du nyfiken på huruvida ett specifikt investmentbolag handlas till premie eller rabatt kan jag tipsa om sajten ibindex.se De listar börsens olika investmentbolag och uppdaterar dagligen huruvida de handlas till rabatt eller premie. Ta dock inte eventuell rabatt/premie som en ensidig köp eller säljsignal. Det kan som sagt finnas goda anledningar till såväl rabatt som premie.

Tre goda anledningar att äga investmentbolag

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tre goda anledningar till att äga investmentbolag.

1. Du får automatiskt en god riskspridning

2. Du får relativt ofta en substansrabatt, det vill säga du får innehaven ett lägre pris än om du köpt aktierna var och en för sig

2. Du får en professionell förvaltning och tar rygg på erkänt duktiga investerare

Vilket bolag man sedan väljer beror på vilken investeringsfilosofi man har och hur övriga portföljen ser ut, men gå gärna in på de olika bolagens aktiesidor och klicks på fliken ”Om bolaget” som ligger ovanför kursgrafen. Där kan du se vilka bolag som är innehaven i just detta investmentbolag.

Lycka till!

//Johanna

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/flera-skal-att-aga-investmentbolag/feed/ 0
Checklista för ett bättre sparande https://blogg.avanza.se/avanza/checklista-for-ett-battre-sparande/ https://blogg.avanza.se/avanza/checklista-for-ett-battre-sparande/#respond Wed, 13 Mar 2019 12:00:00 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18637 Ibland kan det vara skönt att låta någon annan säga åt en vad man ska göra. Det är precis det detta blogginlägg ska handla om. Jag pratade med min kollega Elenor för ett tag sen och vi sa att det vore ju väldigt skönt om man bara hade en checklista kan kunde bocka av i sitt sparande – visst?! Jag är ju en riktigt list-lover själv så därför tänkte jag dela med mig av min och hennes lista, och oavsett om du har alla eller inga punkter avbockade hoppas jag att du tycker den ger dig något!

1. Spara ca 10% av inkomsten

10% av inkomsten är en bra riktlinje, men anpassa det efter din egen ekonomi och ta högre eller lägre om du vill. Jag själv varierar mellan 10%-20% över året.

2. Sätt mål för ditt sparande

Denna kan folk tycka är knepig. Men om man inte spara ”till något speciellt” så gör man oftast det ändå. Det kan vara att man vill känna sig trygg, eller någon gång kunna unna sig något extra, eller att man vill bli rik. Vad det än är – namnsätt kontot med det så du ser det varje gång du loggar in!

3. Betala inte onödiga eller för höga avgifter

Ha koll på vad du betalar! Har du kontoavgifter, skalavgifter, procent på kapitalet per år etc? Kolla upp vad du betalar hos din bank, och betalar du t.ex. en kontoavgift, skalavgift eller en procentuell avgift på ditt kapital – byt aktör! Ingen annan än du ska få dina pengar. Och tro mig, mycket av dina pengar äts upp av avgifter, helt i onödan. Håll också koll på fondernas avgifter, vår sparekonom Johanna brukar säga att runt 0,4 % är en bra siffra att hålla sig runt (överkurs: men det beror såklart på hur fonden presterat. En bra utveckling kan motivera en hög avgift).

4. Spara varje månad

Detta tjatar vi om, men det är viktigt! Sätt av pengar direkt när du får lön (eller annan inkomst) och låt de gå in på ett konto via autogiro. Det är så enkelt och man riskerar aldrig att konsumera upp pengarna. Plus att genom att spara i t.ex. fonder varje månad undviker du toppar och dalar eftersom du sprider ut dina köp.

5. Buffert på sparkonto, resten på börsen

Beroende på vad du har för sparhorisont så kan det vara en bra idé att låta dina pengar bo på olika ställen. Din buffert (det vill säga pengar som du ska använda t.ex. till oväntade händelser såsom om du skulle bli sjuk eller något går sönder i ditt hem) bör inte ha någon risk – och därför är deras bästa plats på sparkonto. Andra pengar som du inte behöver ha på en gång kan istället ges en chans att växa på börsen genom att placeras i fonder och aktier. Se punkten nedanför för mer riskfokus.

6. Sätt risken efter sparhorisont – kort låg risk och lång högre

Ska du använda dina pengarna snart (t.ex inom 5 år) så bör de ha en lägre risk än de pengar du inte behöver ha på säg 20 år. Med en längre sparhorisont har man ”råd” att värdet går upp och ner. Lägre risk är t.ex. räntefonder medan högre risk är aktiefonder eller aktier. Läs mer om risk i Avanza Akademin

7. Fler än 12 aktier?

Våra kunder som har fler än 12 aktier har haft högre riskjusterad avkastning, det vill säga att det har gått bättre för dem än för andra. Plus att de sprider risken betydligt bättre eftersom de inte lägger alla ägg i samma korg – se punkt 9!

8. Och/eller fler än 7 fonder?

Samma sak här, våra kunder som har 7 fonder eller fler har högre riskjusterad avkastning.

9. Sprid riskerna över länder och branscher

När man investerar i fonder och/eller aktier bör man sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Med fonder får man en ganska bra riskspridning i sig men väljer man dessutom olika typer av fonder i olika branscher och regioner minskar man risken ytterligare. Med fondportföljanalysen kan du analysera dina fonder och bland annat se vilka regioner du har investerat i hittills och var du kanske behöver putta in lite för att sprida riskerna. Med aktier kan det vara strategiskt att välja företag i olika branscher och länder så att man inte blir för beroende av att en viss sektor eller ett visst land/region går bra. (Överkurs: Det finns många som argumenterar att Stockholmsbörsen är tillräckligt diversifierad pga att bolagen redan verkar världen över, men det är en annan diskussion 🙂 ).

Så! Det var alltså checklistan. Har du andra punkter i din checklista? Dela med dig isåfall!

/Hanna Zetterberg, list-(och excel!)älskare och produktionsledare på Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/checklista-for-ett-battre-sparande/feed/ 0
Så optimerar du pensionen https://blogg.avanza.se/avanza/sa-optimerar-du-pensionen/ https://blogg.avanza.se/avanza/sa-optimerar-du-pensionen/#respond Mon, 11 Mar 2019 06:00:40 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18522 Vi lever allt längre, blir allt piggare och reser allt mer. Ja i en nyligen genomförd undersökning uppgav 4 av 5 seniorer att de reser utomlands varje år. Det låter fantastiskt härligt, men är samtidigt en utmaning för pensionen som ska räcka allt längre. Men lugn, med några få enkla grepp kan du få bättre ekonomisk pensionstid.   

Vid 65 års ålder sitter många på den största pott pengar de någonsin haft i livet. Barnen är utflugna och du kanske har fått upp din lön. Nu närmar sig dock pensionering om du inte redan har gått. Inkomsten kommer sannolikt att minska och det är ofta dags att börja använda sina besparingar. Du har dock många fria år framför dig och hur du nu tar hand om pengarna, styr på många sätt hur du kan leva.

Tänk i femårsperioder

Det första steget man bör göra är att se över balansen mellan börs- och räntesparande. Nej bara för att man är pensionär bör man inte ha allt placerat på sparkonto där pengarna inte växer. Det är tyvärr ett alltför vanligt misstag som kostar tusenlappar per år i utebliven avkastning. För att undvika detta är ett tips att göra upp femårsplaner. Pengar som du tror att du ska använda de kommande fem åren placerar du stabilt, på sparkonto med insättningsgaranti. Här är trygghet viktigare än möjlighet till avkastning. Så, gå in på minpensin.se, gör en pensionsprognos och ta reda på vad du beräknas få i pension varje månad. Räkna sedan ut hur mycket extra du kommer behöv ta av ditt sparande varje år för att dryga ut pensionen och multiplicera sedan denna summa med fem. Nu har du en uppskattning på hur mycket du behöver de kommande fem åren. För varje år som går flyttar du sedan över pengar från dina fonder och till sparkontot. På så sätt har du hela tiden har nästa rullande femårsperiod.

De pengar som du inte tror dig använda inom fem år, bör du låta växa vidare. Här är det enkla valet en kombination av en billig globalfond och en billig Sverigefond. Max 0,4 procent i fondavgift är ett bra riktmärke för att inte slösa pengarna på onödiga avgifter. Det här sparandet kommer troligtvis att svänga i värde, men över tid har det visat sig vara den sparform som gett absolut bäst avkastning. Och du har ju bara dina ”plus-fem-års-pengar” här, så du har tiden på din sida. Vill du vara extra försiktig kan du istället välja en blandfond med en fördelning på ca 70 procent aktiefond och 30 procent räntor. Även nu gäller det att vara prismedveten, så ha 0,4 procent i förvaltningsavgift som riktlinje även här.

När det kommer till fonder är det alltså viktigt att vara prismedveten. Skillnaden i avkastning blir snabbt stor. Så lägg lite tid på att välja rätt där. När det kommer till sparkontot och räntepengarna finns det inte lika många val att göra och skillnaden mellan 0,6 och 0,9 procents ränta blir inte gigantisk. Men visst bör man försöka få så bra ränta som möjligt. Se bara till att du väljer ett sparkonto med insättningsgaranti. Viktigt! Och lås inte in pengarna på konton med bindningstid. Hela tanken är ju att dessa pengar ska vara lättillgängliga, då ska du inte drabbas av en straffavgift när du faktiskt vill använda dem.

Sätt dig ner och gör din plan redan idag. Ta det steg för steg. Det borgar för bättre pensionsår.

Lycka till!

/Johanna Kull
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/sa-optimerar-du-pensionen/feed/ 0
Indexet med Europas mest jämställda bolag https://blogg.avanza.se/avanza/indexet-med-europas-mest-jamstallda-bolag/ https://blogg.avanza.se/avanza/indexet-med-europas-mest-jamstallda-bolag/#respond Fri, 08 Mar 2019 09:00:52 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18620 Ett bolag är inte jämställt bara för att det har minst 40 procent kvinnor i styrelsen. Nej, för jämställdhet krävs mycket mer än så. Det vet Equileap som är världsledande på att sammanställa jämställdhetsdata. De har över 3 000 noterade bolag i sin databas som de betygsätter utifrån 19 jämställdhetsparametrar och via Avanzas nya värdepapper kan man nu investera i Europas 75 mest jämställda bolag.  I podden berättar Karin Forseke från Equileap, mer om vad det egentligen innebär.


Equileap är en ideell förening som är världsledande på att samla in och jämställdhetsdata och betygsätta bolag utifrån denna. utifrån ett gediget arbete med 19 olika jämställdhetskriterier sammanställer de varje år världens 200 mest jämställda bolag. Utifrån detta skapas sedan olika index och Avanza har nu skapat en produkt, Avanza Gender Equality Tracker, som följer deras Europeiska index. Genom att spara i denna tracker får man alltså exponering mot Europas 75 mest jämställda bolag.

Indexet använder sig av en poängranking utifrån fyra övergripande teman: könsbalans bland ledare och anställda, jämställda löner och balans mellan arbetsliv och privatliv, policys för jämställdhet, samt engagemang för transparens och ansvar. Indexet exkluderar dessutom bolag som har majoriteten av sin intjäning från vapen, spelverksamhet och tobak, liksom bolag som är upptagna på Norwegian Ethics Council List.

Lyssna på podden för att lära dig mer om kärnfrågan, indexet och den nya produkten som möjliggör att investera i jämställda bolag.

//Johanna och Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/indexet-med-europas-mest-jamstallda-bolag/feed/ 0
Vad ska du göra när du slutar jobba? https://blogg.avanza.se/avanza/vad-ska-du-gora-nar-du-slutar-jobba/ https://blogg.avanza.se/avanza/vad-ska-du-gora-nar-du-slutar-jobba/#respond Thu, 07 Mar 2019 06:00:53 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18571

Vad ska du göra på ålderns höst när du slutar jobba? Kanske gå med i en bouleförening, laga långkok eller levla upp i Fortnite? Oavsett vad du gör så hoppas jag att du njuter och mår bra. En aspekt som underlättar ett njutbart liv som pensionär är en dräglig ekonomi. Av den anledningen ska du ge dig själv de bästa förutsättningarna för en hög pension.

Du får pension ifrån staten (givet att du inte jobbar svart), din arbetsgivare (givet att arbetsgivaren gör avsättningar till tjänstepension) och dig själv (givet att du som fyraåring klarat Marshmallowtestet dvs. att du kan avstå något idag för att få ännu mer i framtiden). Jag jobbar med tjänstepension och kommer berätta för dig varför det är värt att investera tid i att flytta gamla tjänstepensioner från tidigare arbetsgivare.

Få ut mer av ditt pensionssparande

I branschen har många försäkringsbolag en försäkringsavgift eller kapitalavgift som det även kallas på 0,65%. Just avgifter är något du ska akta dig för, i synnerhet när det kommer till pensionssparande eftersom pensionssparande löper över långa tidshorisonter. Då får helt enkelt avgifterna stor påverkan. Vi har 0% i försäkringsavgift/kapitalavgift. Avkastning är också viktigt tänker du men ingen av oss vet hur börsen kommer prestera på sikt och därav fortsätter jag att fokusera på det vi faktiskt kan påverka idag – nämligen avgifterna. Det handlar om att ge sig själv de bästa förutsättningarna för en hög pension och jag hävdar då att låga avgifter är superviktigt.

Du kan med fördel flytta dina gamla tjänstepensioner för att sänka avgifterna i ditt pensionssparande. Om du är 40 år och har 500 000 idag i upparbetat tjänstepensionskapital och sänker din totala avgift från 1,50% till 0,50% så får du 1 117 222 kr mer i pension. Bara sådär! Det är ju som att vinna på lotto! De flesta pensionsspararna kan alltså få högre pension givet att de dedicerar lite tid en vardagskväll (en fredag eller lördag känns väl pretentiöst) åt att flytta gamla tjänstepensioner.

Vi har tagit fram ett första utkast på ett verktyg som ska hjälpa dig att flytta din gamla tjänstepension. I den bästa av världar ska ju detta gå helt digitalt men där är vi inte riktigt ännu – det kräver samsyn från flera aktörer i branschen.

Självklart är inte pensionärslycka endast kopplat till pengar men det är åtminstone en variabel mindre att känna oro kring i en bräcklig värld. Som jag brukar säga: bättre att flytta sin tjänstepension idag än att tvingas flytta som pensionär om 30 år pga. otillräcklig pension. Eller nåt åt det hållet…

Testa vår nya flyttprocess för tjänstepension här.

Må gott!

/Daniel Jacobson – Chef Tjänstepension Företag

PS 1: Vissa bolag tar ut en flyttavgift på ca 1-3% för att genomföra flytten men det är nästan alltid värt att betala en flyttavgift idag för att bli fri från försäkringsavgift/kapitalavgift under resterande spartiden.

PS 2: Det går inte att flytta kollektivavtalad tjänstepension till Avanza exempelvis pension från SAF-LO, KAP-KL, PA 03 eller ITP/ITPK.

Hur har jag räknat?
De antaganden jag gjort är en årlig nominell avkastning på 6% och en inflation på 2%. Individen sparar mellan 40-65 år och plockar därefter ut pensionspengarna under en 20-årsperiod. På pensionsutbetalningar betalar du inkomstskatt.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/vad-ska-du-gora-nar-du-slutar-jobba/feed/ 0
Vi firar Europahandel 2 år med gratis courtage! https://blogg.avanza.se/avanza/vi-firar-europahandel-2-ar-med-gratis-courtage/ https://blogg.avanza.se/avanza/vi-firar-europahandel-2-ar-med-gratis-courtage/#respond Tue, 05 Mar 2019 23:02:55 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18583

Tiden går fort när man har roligt brukar det heta. Nu är det faktiskt två år sedan vi lanserade Europahandel på sajt och därmed sänkte kostnaden med upp till 95% för Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Portugal och Nederländerna. Det vill vi såklart fira tillsammans med dig, därför bjuder vi på gratis courtage i dessa länder – under hela dagen 6:e mars. Kom dock ihåg växlingsavgiften.

374 europeiska guldkorn på sajten

Totalt sett har vi 374 aktier på sajten i Europa och den absolut mest populära aktien bland våra kunder är den tyska modegiganten Zalando. En aktie som har lockat till sig 2 273 aktieägare, förutom våra 54 966 aktieägare i Kinnevik som indirekt har exponering mot Zalando. Vidare kniper franska lyxmodehuset LVMH andraplatsen och spelutvecklaren Ubisoft den sista pallplatsen.

Det intressanta med europeiska aktier är att många bolags produkter och tjänster faktiskt återfinns i vår vardag men där själva aktien flyger lite under radarn.

Vilka är de mest populära europeiska aktierna?

Tyskland är det mest favoriserade landet att investera i, tätt följt av Frankrike. Låt oss kika närmare på vilka aktier våra kunder favoriserat.

Populäraste Europaaktierna bland Avanzas kunder
Aktie Verksamhet Börs Kunder (antal)
KS 1 Zalando SE E-handel flagga_DE 2 273
KS 2 LVMH Lyxkonsumtion fra_flag 1 604
KS 3 Ubisoft Speltillverkare fra_flag 1 355
KS 4 BMW Biltillverkare flagga_DE 1 180
KS 5 Infineon Halvledare flagga_DE 1 132
KS 6 Wirecard Betalteknik flagga_DE 1 081
KS 7 Siemens Industrikonglomerat flagga_DE 981
KS 8 Volkswagen pref Fordon flagga_DE 974
KS 9 Daimler Fordon flagga_DE 934
KS 10 Umicore Materialteknologi flagga_DE 791
KS 11 Deutsche Bank Bank flagga_DE 789
KS 12 BASF Kemikoncern flagga_DE 701
KS 13 Porsche Bilar flagga_DE 701
KS 14 E.ON Energi flagga_DE 593
KS 15 Intesa Sanpaolo Bank 553
KS 16 Vonovia Fastigheter flagga_DE 509
KS 17 BNP Paribas Bank 502
KS 18 Royal Dutch Shell Energi 501
KS 19 Adidas Kläder/skor flagga_DE 460
KS 20 Muenchener Rueck. Försäkringar flagga_DE 460

Siffror från 190304. Länder som inkluderas är Frankrike, Portugal, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Italien. 

Hur hittar man nyckeltal och multiplar på europeiska aktier?

I dagsläget har vi inte nyckeltalsdata för utländska aktier så därför får man leta sig mot andra jaktmarker. Personligen favoriserar jag www.4-traders.com där man får fram mycket information kostnadsfritt. Där kan du hitta information såsom försäljningstillväxt, marginaler, vinst, kassaflöde, P/E-tal, direktavkastning och mycket mer.

Hur kan man hitta de europeiska guldkornen själv?

I vår tjänst Aktielistan kan du sortera och filtrera bolag baserat på olika parametrar. I dagsläget är det främst avkastning under olika tidsperioder samt antal aktieägare vi erbjuder samt ett flertal tekniska indikatorer. Dessutom har vi ett flertal inspirationslistor med de populäraste aktierna i de olika länderna.

Vill du komma direkt till respektive lands topplista så hittar du dem här:

Glöm inte bort valutarisken

När du köper utländska aktier så köper du dem i utländsk valuta. Det innebär att samtidigt som du köper en europeisk aktie så säljer du svenska kronor och köper euro. Även om investeringen är oförändrad så påverkas den av valutans utveckling. Dessutom har vi en växlingsavgift när du köper aktier i utländsk valuta. Du ser detta i samband med orderläggningen.

Här finns ett knippe tidigare blogginlägg om våra europeiska marknader som du kan förkovra dig i om du vill veta lite mer om bolagen som erbjuds:

Sist men inte minst…

Så har vi skrivit ett flertal blogginlägg tidigare om de olika europeiska marknaderna och bolagen som huserar på de olika börserna. Det finns ett flertal spännande bolag och i nedan inlägg får du lära känna bolagen lite närmare och se vilka aktier som tillhör favoriterna i varje enskilt land.

 

Vilka är dina europeiska pärlor? Kommentera och diskutera gärna.

/ Nicklas

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/vi-firar-europahandel-2-ar-med-gratis-courtage/feed/ 0
Fjolårets amerikanska favoriter https://blogg.avanza.se/avanza/fjolarets-amerikanska-favoriter/ https://blogg.avanza.se/avanza/fjolarets-amerikanska-favoriter/#respond Fri, 01 Mar 2019 10:01:35 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18567

USA är vår mest populära utländska marknad och det kanske inte är så konstigt eftersom det är världens största kapitalmarknad och hem för många välkända bolag. Däremot är det intressant att djupdyka ned i siffrorna för att se vilka bolag som i störst utsträckning lockat våra avanzianer till köpknappen senaste året.

Den mest populära amerikanska aktien är Apple, bolaget bakom succéprodukten iPhone som lanserades 2007. Den andra augusti ifjol passerade bolaget drömnivån 1000 miljarder dollar i börsvärde innan den svalnade av efter ökad oro för minskad försäljning av telefoner. Totalt har 10 893 avanzianer valt att trycka på köpknappen. Det innebär att den mest populära amerikanska aktien har blott 13 procent av antalet ägare som den mest populära svenska aktien har.

I år har en korg med de tio mest populära amerikanska aktierna stigit strax över 10 % och ytterligare lite till om vi mäter i SEK. De mest ägda aktierna kan jämföras med en stillbild medan förändringstakten i antalet ägare kan ses som en video. Så förutom att se vilka aktier som favoriseras i portföljerna så är det också intressant att se vilka aktier som attraherar flest nya köp och aspirerar på topplistan.

 

USA är en stor kapitalmarknad med närmare tio tusen aktier totalt, det innebär att många flyger under radarn… vilket bolag är din favorit och varför?

/ Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/fjolarets-amerikanska-favoriter/feed/ 0
Så mycket kostar det smarta bröllopet https://blogg.avanza.se/avanza/sa-mycket-kostar-det-smarta-brollopet/ https://blogg.avanza.se/avanza/sa-mycket-kostar-det-smarta-brollopet/#respond Wed, 27 Feb 2019 13:39:08 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18568 Vi gästas av bröllopsproffset Anna Östberg som efter flera år som bröllopsjournalist nu skrivit Smarta Bröllopsboken, om hur man skapar sitt drömbröllop utan att gräva stora hål i plånboken.Hon delar med sig av massa tips och trix om som hjälper er hålla er budget samt går igenom vad man bör prioritera och vilket lull lull kostar mer än det smakar.

Vi ställer också alla de där dumma frågorna som du kanske undrat över men inte vågat fråga. Vad kostar egentligen snittbröllopet och vilken prislapp håller sig ett smart bröllop inom? Och vad kostar egentligen vigselringarna och vem ska betala dem? Och är det ok att till gästerna bifoga en önskelista?

//Nicklas och  Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/sa-mycket-kostar-det-smarta-brollopet/feed/ 0
Avanza + tech = sant! https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-tech-sant/ https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-tech-sant/#respond Tue, 26 Feb 2019 06:00:05 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18527 Sverige (och övriga världen) fullkomligt skriker efter kompetens inom IT och utveckling. Därför är fokuset större än någonsin på att vara innovativ och i framkant om man vill rekrytera talangfull personal. Allt fler bolag anlitar sina egna tech-rekryterare för att lösa det tillsynes outtömliga behovet av personal. Hos oss har Erika Fredricsson och Maria Flygare uppdraget att attrahera och rekrytera medarbetare så att vi kan fortsätta göra grymt bra saker för våra kunder. Här berättar de om sitt jobb och varför de fastnade för just Avanza.

Rekrytering på Avanza

Att valet föll på just rekrytering var ganska självklart. Framförallt är det intresset för människor som driver, men minst lika roligt är det att få jobba nära verksamheten och få göra skillnad på riktigt. För att nå våra strategiska mål är det såklart viktigt att vi har rätt person på rätt plats, och att de har alla förutsättningar de behöver och trivs på jobbet.

Som Rekryteringspartners har vi ett övergripande ansvar för rekryteringen på Avanza, fokus ligger framförallt på IT-rekrytering men vi stöttar även övriga organisationen med frågor som rör rekrytering och personalförsörjning. För oss är det superviktigt att vi fortsätter rekrytera fantastiska medarbetare som bidrar till Avanzas kultur och som kan sprida den inom bolaget eftersom vår kultur är bland det viktigaste vi har.

Charmen i att ha både operativt och strategiskt ansvar är att våra dagar varierar otroligt mycket. Mycket kretsar såklart kring våra rekryteringsprocesser där vi stöttar chefer och medarbetare, men vi planerar också employer branding-aktiviteter, träffar potentiella samarbetspartners och spanar på nya rekryteringstrender.

Vi är ofta ute för att träffa chefer och medarbetare på olika avdelningar, och lite extra kul är det att vandra genom kontorslandskapet där vår kundtjänst sitter. Ett grymt fokus och ett ständigt surr, men de har också nästan alltid något kul på gång. Är det inte minigolfturnering, med en åtråvärd pokal i potten, så är det bingo eller firande av allt ifrån födelsedagar till kanelbullens dag. Vi har ju också förmånen att få sitta mitt i IT-landskapet och hör ju bokstavligen hur innovation och nya produkter växer fram. Väldigt inspirerande och fantastiskt kul!

Inte en vanlig bank

Personer utanför Avanza kan kanske tro att vi är en traditionell bank med kostymer och allvarliga miner, men bilden förändras ganska snabbt när man kliver innanför dörrarna. Visst finns det en och annan ”kostymnisse” även på Avanza, men känslan är mer tech-bolag än traditionell bank. Framförallt får man vara sig själv, alldeles oavsett hur man tycker om att gå klädd.

Vi häpnades, när vi började på Avanza för 2 år respektive 3 månader sedan, över att det finns bolag som inte bara pratar kultur utan också efterlever den. Här finns ett genuint driv att göra skillnad för våra kunder, kundfokuset internt går att ta på och man andas innovation. Förutom det uppskattar vi att vi får jobba med smarta, hjälpsamma och drivna kollegor som brinner för att utmana bankbranschen.

Det bästa med jobbet som Rekryteringspartner är att vi får träffa otroligt mycket inspirerande, härliga och intressanta människor, men också att vi får göra skillnad och kan se en direkt påverkan på vårt arbete. Vi har en indirekt kundpåverkan då vi ju rekryterar medarbetarna som ska ta hand om och skapa förutsättningar för våra kunder. Nu när vi är dubbelt så många Rekryteringspartners på plats (2 istället för 1) ser vi fram emot att få växla upp rekryteringstempot och bidra till den tillväxtresa Avanza nu befinner sig i.

För dig som vill veta mer om vår rekrytering

Vi kommer blogga mer om rekrytering och tänkte bland annat skriva om hur en rekryteringsprocess kan se ut här på Avanza, så håll utkik!

/Erika Fredicsson & Maria Flygare, Rekryteringspartners Avanza

PS. Här hittar du alla lediga tjänster hos oss.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/avanza-tech-sant/feed/ 0
5 saker jag önskat jag hade vetat om sparande https://blogg.avanza.se/avanza/5-saker-jag-onskat-jag-hade-vetat-om-sparande/ https://blogg.avanza.se/avanza/5-saker-jag-onskat-jag-hade-vetat-om-sparande/#respond Mon, 25 Feb 2019 05:01:09 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18542 Sparat för mycket, sparat för lite, sparat på fel ställe, satsat en hel månadslön på ”fel” aktie. Listan på de minor jag gick på när jag var ny med sparande och placeringar kan göras lång. Och den där första egna lägenheten, hade blivit verklighet betydligt snabbare om jag bara hade undvikit några rätt onödiga misstag. Idag gör jag mina misstag på andra områden, men det där med sparande det kan jag i alla fall nu. Så här kommer några tips på sådant som jag önskar att jag hade vetat innan jag satte igång: 

Vänta inte på den perfekta tidpunkten

Den kommer aldrig. Oavsett om det handlar om att börja träna, äta nyttigare, eller börja spara. Jag är specialist på att skjuta upp saker. Ursäkterna är många. Jag är förkyld (farligt att träna), det är semester eller har precis varit (tillräckligt trist att semestern är slut, så måste få unna mig ett glas vin till maten). Med sparandet är jag dock benhård. Prick den 25e varje månad går en automatisk överföring från mitt lönekonto till mina olika sparanden. Storleken på överföringen har växlats upp i takt med att min ekonomi blivit bättre, men när jag började handlade det inte om många kronor. Jag fick dock in en god vana som det sedan varit relativt enkelt att bibehålla.

Sparkontot en risk över tid

Visst är sparkonto rätta platsen för min buffert eller sommarens semesterpengar. I det korta perspektivet är det såklart viktigast att pengarna är placerade stabilt. Sparar jag däremot till en guldkantad pension eller till en sommarstuga om 20 år, är fokus snarare på att pengarna ska växa och eftersom jag sparar så länge behöver jag inte bry mig om börsens tillfälliga svängningar. Här är breda fonder det enkla valet.

Sverige är inte världen

Sverige utgör en procent av världsindex och när jag tidigare i princip bara sparade i en Sverigefond, köpte jag med andra ord en ganska smal del av världen. Nu har jag istället en globalfond som bas i mitt långsiktiga sparande. Det är den bredaste typen av börssparande och jag blir inte beroende av en marknad, bransch, politiker. Jag får lite av allt.

Avgifter är som karies i tänderna

Gör inte så stor skada direkt, men får de jobba ifred gröper de ur mitt kapital över tid. Jag håller därför nere avgifterna och väljer i första hand billiga fonder med max 0,4% i avgift. Visst finns det dyrare fonder som år efter år levererat en överavkastning och varit värda sin högre avgift, men vilka det är kan vi aldrig veta på förhand. Dyrare fonder kräver därför mer intresse och att du utvärderar dem oftare. Annars är billiga indexfonder det naturliga valet.

De bästa affärerna görs i de sämsta av tider

Medan vi jublar över rean i favoritaffären skyr vi ofta rean på börsen. Statistiken är tydlig, vi sparar som minst efter en börsnedgång och mest efter en börsuppgång. När vi egentligen borde göra tvärtom, vi får ju köpa billigare. Så gjorde jag också tidigare, men nu ser jag till att undvika denna fälla genom att ha ett automatiskt månadssparande. Det gör att jag kan släppa alla tankar på att tajma marknaden och jag kan istället glädja mig vid såväl börsuppgång som börsnedgång.

Stort lycka till med sparandet!

Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/5-saker-jag-onskat-jag-hade-vetat-om-sparande/feed/ 0
Med anledning av pensionsbolagets sanktion från FI https://blogg.avanza.se/avanza/med-anledning-av-pensionsbolagets-sanktion-fran-fi/ https://blogg.avanza.se/avanza/med-anledning-av-pensionsbolagets-sanktion-fran-fi/#respond Fri, 22 Feb 2019 11:16:10 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18552

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension fick i veckan en sanktion från Finansinspektionen som rör bolagets beräkning av försäkringstekniska avsättningar och rapporteringsrutiner, vilket det skrivits om i media. För att stoppa eventuell oro och räta ut några frågetecken vill jag betona att varken Avanzas banktillstånd varit i farozonen eller att det funnits någon risk för Avanza Pensions kunder.

Vi beklagar djupt det som skett och har under de senaste åren bedrivit ett omfattande förändringsarbete med bland annat en ny VD och en ny styrelse i pensionsbolaget. Bristerna är åtgärdade och vi är trygga i att Avanza Pension idag är ett stabilt och välskött bolag.

Vänligen

Rikard Josefson
VD Avanza och styrelseordförande Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/med-anledning-av-pensionsbolagets-sanktion-fran-fi/feed/ 0
Välj ett sparande som passar din livsstil https://blogg.avanza.se/avanza/valj-ett-sparande-som-passar-din-livsstil/ https://blogg.avanza.se/avanza/valj-ett-sparande-som-passar-din-livsstil/#respond Tue, 19 Feb 2019 06:00:30 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18480

För mig, med mitt yrke som elitidrottare och all den tiden och träning som jag lägger ner för att vara en av världens snabbaste slalomåkare, så finns inte alltid tiden att vara fullt uppdaterad varje dag på vad som händer med mitt sparande.

Därför föll jag direkt för Avanza Auto, det kändes både bra och enkelt för den livsstil jag har just nu. Jag älskar att träna och tävla, att få testa mina gränser och se hur långt jag kan nå inom min sport. Jag är målmedveten och har tydliga mål i min karriär, detsamma försöker jag ha med mitt sparande. Det blir mycket roligare och enklare om man har ett tydligt mål att ta sikte på. Det tror jag gäller mycket i livet och då även i mitt fall, mitt sparande. Det gäller att ha en plan och sedan följa den.

Som jag svarade i förra inlägget på frågan: hur skulle jag vilja förändra mitt sparande, så är även mitt mål med det här samarbetet att lära mig mer och få en djupare kunskap inom sparande. Här känner jag att jag har mycket att lära så det var också en anledning till att Avanza Auto föll mig i smaken, att ta hjälp av ett smart verktyg till ett bra och billigt pris.

Det jag även tycker är positivt är att man enkelt väljer mellan 3 olika nivåer, ”för den försiktiga” om man är personen som vill sova gott om natten utan att behöva fundera på hur sparandet kommer gå om börsen går ner, eller ”den offensiva” för den som älskar pirret och adrenalinet att våga satsa för att vinna. Jag tog den mitt emellan, ”för den balanserad”. Lite lagom kändes perfekt som start för mig. Sen sköter tjänsten sig helt automatiskt, man låser heller inte upp sig under tidens gång, vill man ta ut pengarna kan man göra det när man vill. Och man kan även ändra mellan de olika nivåerna när som helst.

Vad sparar jag till kanske ni tänker: Jag älskar att resa och upptäcka nya ställen. Varje år i maj, när min säsong är slut, unnar jag mig en härlig semester tillsammans med min sambo, oftast går den till varmare breddgrader. Efter en säsong med närmare 200 resdagar med skidåkning, träning och massa snö är det extra härligt att lägga sig i en solstol, läsa en bra bok och njuta av dagar utan några måsten. I år får vi se vart det bär av och förhoppningsvis så har mitt Avanza Auto gått som planerat så jag får lite extra guldkant på semestern! 😊

/Frida Hansdotter

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/valj-ett-sparande-som-passar-din-livsstil/feed/ 0
Så investerar du i tre hållbara megatrender https://blogg.avanza.se/avanza/sa-investerar-du-i-tre-hallbara-megatrender/ https://blogg.avanza.se/avanza/sa-investerar-du-i-tre-hallbara-megatrender/#respond Thu, 14 Feb 2019 12:40:26 +0000 https://blogg.avanza.se/avanza/?p=18509

Förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Tre megatrender som Save Earth fund fokuserar på. Men en av sektorerna sticker ut och har levererat absolut bäst avkastning till lägst risk. Vi träffar förvaltaren och får höra hans syn på solceller, Tesla och vilket svenskt kvalitetsbolag som funnits med i fonden sedan start. Dessutom om varför tyska regeringen stått för världens kanske mest framgångsrika biståndsprojekt. 

Intresset för hållbara investeringar växer och vi får dagligen frågor om hur man som privatperson kan investera i hållbara bolag/fonder. Samtidigt är det få ämnen som väcker lika mycket känslor åt andra hållet. För andra menar att det är fel fokus. Att det där med hållbarhet är trams och att fokusera på det har ett kostnad i form av förlorad avkastning.

För att reda ut detta och få svar på frågan om vad som egentligen är hjärta och vad som är hjärna, bokade vi in ett samtal med Alexander Jansson, förvaltare av Save Earth fund. En aktivt förvaltad fond som placerar globalt i tre miljöområden med starka trender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

”Hela vårt existensberättigande bygger på att vi levererar konkurrenskraftig avkastning. Att inte göra det vore inte hållbart. Vi måste fatta kloka investeringsbeslut och det gör man med hjärnan. Men idag, kanske till skillnad från för 20 år sedan, kan man göra det samtidigt som det känns bra i hjärtat”.

Svaret från Alexander är tydligt, om än förväntat. Men hur var det då med de tre miljöområdena de investerar i. Vilket är det som utmärker sig? Jo vatten, helt klart vatten. En resurs som vi använder allt mer, men som det redan idag råder brist på och som det inte finns något substitut till. Det gör det till en ocyklisk sektor investering som inte bara inneburit lägst risk, utan även gett högst avkastning.

Förnybar energi däremot, investeringar där har haft relativt dålig avkastning till hög risk. Och investeringar i solcellsbolag är något förvaltarna undviker. För det race to the bottom som pågår inom solceller, det är bra för oss som konsumenter men är enligt Alexander inte lika lockande ur ett investeringsperspektiv.

Men visst finns det bolag som lockar. Bland annat två svenska. En småländsk pärla som funnits med bland fondens innehav sedan start och ett mer otippat bolag, som tjänar mycket pengar på att rena fartygs avgaser och barlastvatten när de förflyttar sig från en marin miljö till en annan.

Lyssna gärna på avsnittet!

//Johanna och Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

]]>
https://blogg.avanza.se/avanza/sa-investerar-du-i-tre-hallbara-megatrender/feed/ 0