Avanza USA och Europa firar 2 år – hur har det gått?

Av Avanza

04 feb 22

Share

Dryga två år har nu passerat sedan vi lanserade den svenska fondmarknadens billigaste USA-fond – Avanza USA. Imorgon infaller även tvåårsdagen för vår europeiska dito Avanza Europa. Det har varit en minst sagt händelserik period med en världsomspännande pandemi och dramatiska nedgångar såväl som starka uppgångar på de globala aktiemarknaderna.

Så hur har det då gått för våra 2-åriga fonder?

Väldigt bra, kan vi konstatera. Både den amerikanska och den europeiska aktiemarknaden har utvecklats starkt under perioden. USA-börsen har gett en avkastning på närmare 50 procent mätt i svenska kronor. Dessutom har båda fonderna gynnats av sina hållbara inriktningar, vilket placerar dem i toppen sett till avkastning, jämfört med liknande fonder inom respektive fondkategori.

Annons

Fondernas placeringsstrategi medför en integrering av hållbarhetsaspekter genom att bolag med exponering mot verksamheter förknippade med stora hållbarhetsrisker och med negativ social eller miljömässig påverkan såsom kontroversiella vapen, tobak och fossila bränslen väljs bort och därefter appliceras en best in class-metod. Detta innebär att de bolag som presterar i topp avseende hantering av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter får en större betydelse för fonden. Det betyder även att fonderna är exponerade mot ett mindre antal bolag jämfört med de välkända bredare indexen MSCI USA och MSCI Europe som många indexfonder följer, vilket återspeglas i avkastningen.

Utvecklingen för Avanza USA

Avanza USA uppvisar från lanseringen i december 2019 till och med årsskiftet 2021/22 en avkastning på 58,1 procent, medan det bredare indexet avkastade 49,4 procent mätt i svenska kronor under samma period. Utvecklingen för genomsnittsfonden i Morningstars USA-kategori låg i sin tur på betydligt lägre 43,0 procent. Fonden är därmed en av de bästa USA-fonderna i sin kategori, enligt Morningstar. Vad är det då som har bidragit till avkastningen?

 

De tre sektorer som hade störst positivt bidrag till fondens avkastning under perioden var informationsteknologi, sällanköpsvaror och industri. Övervikt mot bland annat sällanköpsvaror liksom undervikt mot kraftförsörjningssektorn bidrog positivt till överavkastningen relativt det breda indexet. Ser vi till enskilda innehav kan vi konstatera att Tesla, NVIDIA, Microsoft och The Home Depot bidragit allra mest till fondens avkastning under perioden. En stor övervikt i framför allt Tesla med en uppgång på otroliga 1 183,9 procent under perioden stod för merparten av överavkastningen mot det breda indexet, men även en betydande övervikt i NVIDIA, som levererade en avkastning på dryga 300 procent.

Utvecklingen för Avanza Europa

Avanza Europa i sin tur levererade en avkastning på 23,4 procent från lanseringen i början av februari 2020 till och med årsskiftet 2021/22, medan det breda indexet avkastade 16,1 procent mätt i svenska kronor under samma period. Utvecklingen för fondens kategorisnitt hos Morningstar uppgick till 17,1 procent och vi kan konstatera att även Avanza Europa presterade i topp inom sin kategori under perioden.

 

På sektornivå bidrog hälsovård, informationsteknologi och industri mest till fondens absoluta avkastning under perioden. Jämfört med det breda indexet gynnades fonden framför allt av en övervikt mot informationsteknologi. Ser vi i stället till geografisk spridning och specifikt enskilda europeiska länder hade övervikt i Danmark liksom undervikt i UK en positiv allokeringseffekt. Avanza Europas tre största bidragsgivare bland enskilda aktier under perioden var ASML Holding, Novo Nordisk och Schneider Electric, där övervikter för samtliga bidrog till fondens goda utveckling relativt det breda indexet.

En glad nyhet är att fonderna från och med den 1 mars i år kommer att bli så kallat Paris Aligned och därmed kommer att förvaltas i linje med målen i Parisavtalet. Detta innebär bland annat en halvering av koldioxidavtrycket jämfört med det underliggande investeringsuniversumet samt en minskning med 7 procent i årstakt.

Vi vill passa på och tacka våra andelsägare för att ni varit med så här långt och hoppas på fortsatt förtroende och hög avkastning många år framöver.

/Emilie Chawala, förvaltare och hållbarhetsansvarig, Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Beräkningar, grafer och övrig data som hänvisas till är hämtade från Morningstar Direct.

Relaterade inlägg