Så hittar du fonder med hållbarhet som mål

Av Avanza

02 mar 23

Share

Vad betyder det om en fond är ”mörkgrön” eller ”ljusgrön” och hur hittar jag hållbara fonder? Låt oss titta lite på den nya fondklassificeringen kring fonders hållbarhetsarbete och hur du kan använda dig av den när du vill hitta en hållbar fond att investera i. 

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR, reglerar hur fondbolag informerar om sina fonder givet dess hållbarhetsegenskaper. Man pratar om tre sorters fonder, fonder som har hållbarhet som mål, fonder som främjar hållbarhet och övriga fonder

Fonder som har hållbarhet som mål – artikel 9

Det här kallas ibland för mörkgröna fonder. Det är fonder där alla investeringar ska vara i verksamheter som bidrar till ett miljömässigt eller ett socialt mål och som samtidigt inte skadar något annat mål kring miljö- eller social hållbarhet. Vanliga innehav i artikel 9 fonder är till exempel bolag som levererar klimatlösningar som minskar koldioxidutsläpp eller bolag som har tjänster som bidrar till ökad jämställdhet eller till att bekämpa sociala ojämlikheter. Bolagen man investerar i får heller inte skada något annat hållbarhetsmål.

Fonder som främjar hållbarhet – artikel 8

Dessa benämns ibland som ljusgröna fonder. Ordet ”ljusgrön” kan ge intrycket av att det finns något extra hållbarhetsfokus i fonden, men så behöver det inte vara. Det här är fonder som har hållbarhetskrav, såsom att exkludera fossila bolag, spel- eller tobaksbolag, men hållbarhet är inte det övergripande syftet med förvaltningen. Det räcker alltså med det som vi ofta anser som hygienfaktorer och absoluta merparten av fonderna på svenska marknaden klassificeras också som artikel 8-fonder. Spännvidden är dock stor och det finns helt klart artikel 8-fonder med ambitiöst hållbarhetsarbete.

Annons

Övriga fonder – artikel 6

Att en fond inte klassas som artikel 8 eller 9, kan bero på olika saker. Att det är en fond från ett fondbolag utanför EU, att fonden följer ett visst index som inte har några speciella hållbarhetsaspekter eller att tillgångarna som fonden investerar i inte går att hållbarhetsklassa, som tillexempel statsobligationer vilka ofta finns bland tillgångarna i räntefonder.

Så hittar du fonder med hållbarhet som mål

I vår fondlista kan du filtrera fonder utifrån dessa kategorier. Under fliken fler filter kan du välja att filtrera på fonder som har hållbarhet som mål, genom att markera JA på frågan kring Hållbarhetsfokus.

 

 

Fondbolagen själva som gör klassificeringen

Klassificeringen görs alltså av fondbolagen själva, men kriterierna för vad som behöver uppfyllas återfinns i SFDR och i EU:s Taxonomi för hållbara investeringar. SFDR sätter också krav på hur fondbolagen ska rapportera. Detta för att informationen ska ges på ett enhetligt sätt som möjliggör för konsumenten att jämföra fonder med varandra. Redovisningskraven är olika beroende av vilken grad av hållbarhet en fond har, högst krav ställs på fonder med hållbarhet som mål. I en fonds informationsbroschyr som du hittar under respektive fondsida, kan du läsa mer om fondens hållbarhetsarbete, däribland hur de integrerar hållbarhetsrisker i förvaltningen.

Lycka till med ditt hållbara sparande!
// Johanna Kull

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg