Hur fungerar indexförvaltning och varför tolkar fondbolag hållbarhet olika?

Av Avanza

13 mar 24

Share

Den senaste veckan har det debatterats en del kring indexfonder och de följder som hållbarhetanpassningar i dessa kan ge. Det har bland annat pratats om kursraketen Nvidia som under en tid inte funnits med bland investeringarna i Avanza USA. Jag vill därför ta tillfället i akt att förklara hur det fungerar med indexförvaltning och hur det kommer sig att olika fondbolag gör olika tolkningar om vad som är hållbart och inte.

Låt oss börja med ett förtydligande gällande Avanza USA och Nvidia. Fram till juni 2023 var Avanza USA överviktad Nvidia (det vill säga hade större exponering mot bolaget jämfört med ett USA-index utan hållbarhetsanpassningar). Nvidia har de tre senaste åren varit den enskilt största bidragsgivaren till avkastningen i fonden jämfört med ett index som inte tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Under perioden som Avanza USA var investerad i Nvidia gick bolaget upp med cirka 620 procent i svenska kronor. I månadsskiftet maj/juni 2023 exkluderades bolaget på grund av att det inte längre hörde till de främsta 25 procenten av bolagen inom sektorn med högst hållbarhetsrating enligt indexleverantören MSCI. Vi återkommer till detta nedan, men först en tillbakablick till hur indexförvaltning har förändrats de senaste åren.

Hur fungerar indexförvaltning?

För 15-20 år sedan var indexfonder jämförbara med varandra på ett helt annat sätt än idag. De flesta indexfonderna inom en kategori följde samma index som oftast levererades av MSCI. MSCI hade mer eller mindre monopol på marknaden som indexleverantör. Få fondbolag anpassade sina fonder för att göra dem mer hållbara. Med åren ställdes högre krav, på att göra fonderna mer hållbara, från framför allt institutionella investerare och myndigheter. Fondbolagen valde då antingen att göra om sina fonder till så kallade ”indexnära fonder” för att kunna göra avsteg från jämförelseindex och exkludera bolag, alternativt följa ett mer hållbart index. Alternativen för hållbarhetsanpassade index var på den tiden få och ofta ställde svenska investerare och fondbolag andra krav på hållbarhet än vad de internationella indexleverantörerna tillhandahöll. De senaste 5 åren har även regelverkskraven på fondbolag ökat markant med ett flertal nya regelverk som ställer krav på både nivå och redovisning av hållbarhet i fonderna.

Detta har lett till att de fonder som vi kallar indexfonder (indexfonder och indexnära fonder) har olika innehav även om de ger exponering mot samma marknad. Utmärkande för en indexfond är att den har för avsikt att följa ett index. Till skillnad från hur det såg ut för cirka 15 år sedan finns det nu en uppsjö av olika varianter av index med olika hållbarhetsanpassningar och viktningar, vilket gör det svårt att jämföra indexfonder med varandra. Som exempel kan vi konstatera att de sex mest populära USA-indexfonderna på Avanzas plattform skiljer sig åt ganska mycket. Ser vi till de 30 största innehaven i dessa fonder saknar tre av fonderna Tesla och tre av dem Amazon. Samtliga är ändå USA-indexfonder.

Varför gör fondbolag olika tolkningar om vad som är hållbart?

Hur kommer det sig då att olika fondbolag och index/hållbarhetsleverantörer gör så olika tolkningar av vad som är hållbart? För att komma fram till det börjar vi med att förklara de tre vanligaste sätten att tillämpa hållbarhet på.

  1. Exkluderingar av kontroversiella branscher så som exempelvis, alkohol, spel tobak, bolag som bryter mot internationella normer och konventioner samt bolag med hög kontroversnivå. I princip samtliga fondbolag tillämpar olika varianter av dessa. Om du vill läsa mer om vilka kriterier Avanza tillämpar som lägsta nivå i sina fonder finns mer information här.
  2. Val av specifika bolag kopplat till hur väl de står sig i hållbarhetsbedömningar jämfört med andra bolag inom samma sektor. De flesta fondbolag använder sig av analys från olika hållbarhetsleverantörer (exempelvis Sustainalytics och MSCI), eventuellt i kombination med egen analys och bedömning.
  3. Påverkansdialog innebär att fondbolag för en dialog med bolag och/eller röstar på bolagsstämmor för att få dem att bli mer hållbara, istället för att direkt exkludera bolaget.

För samtliga av dessa tillvägagångssätt analyseras såväl social som miljömässig hållbarhet samt även bolagsstyrning. Anledningen till att fondbolag gör olika tolkningar av ett bolag kan bero på att de ställer olika höga krav på olika delar inom hållbarhet. Exempelvis lägger en del större vikt vid sociala aspekter medan andra ställer högre krav på miljömässiga aspekter. Tesla är ett bolag där tolkningar av hur hållbart det är skiljer sig åt. Gällande miljömässig hållbarhet är det ett bolag som står sig väl, medan de som lägger större vikt på social hållbarhet och arbetsrättsliga aspekter bedömer bolaget som ohållbart. En annan del som bidrar till olika tolkningar är valet av hållbarhetsleverantör. MSCI och Sustainalytics kan exempelvis göra olika bedömningar av ett bolag. Ju bättre hållbarhetsdata som bolagen redovisar, desto mindre skillnader i analysen kommer det troligtvis att vara. Än så länge är datan relativt knapphändig, vilket gör att den subjektiva bedömningen fortsatt är stor.

Annons

Jag är övertygad om att de flesta fondbolag gör sitt bästa för att tillhandahålla hållbara och bra fonder till spararna ­- samtidigt som de försöker vara transparenta och tydliga kring hur hållbarhet implementeras. Det är komplexa regelverk och i vissa fall fortfarande bristande och svårtolkad data som ska hanteras. Det har dock skett stora förbättringar inom området de senaste åren och i takt med att bolagen redovisar bättre hållbarhetsdata har fondbolagen och hållbarhetsleverantörerna större möjligheter att göra en bra analys. Ett visst mått av subjektivitet kommer dock vara oundvikligt även i framtiden då synen på vad som är viktigt att uppnå skiljer sig åt.

Om du vill se de största innehaven i en specifik fond kan du gå in på respektive fonds sida på plattformen. Söker du istället exponering mot ett visst bolag via fondsparandet går du istället in på aktiesidan.

// Maria Wärn, Förvaltningschef Avanza Fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg