Nu vässar vi Avanza Auto – samtidigt som vi sänker priset för förvaltningen

Av Avanza

26 okt 21

Share

Avanza Auto 1-6 är sex olika specialfonder som startade hösten 2017 med syftet att ge Avanzas kunder tillgång till automatiskt förvaltade fondportföljer utifrån vald sparhorisont och önskat risktagande. Fondportföljerna skulle, genom en mix av globala aktier, svenska aktier och räntor ge en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning till ett lågt pris. Med facit i hand är detta även vad Avanza Auto har levererat sedan start. Vi anser trots detta att det alltid finns utrymme för förbättring och tre år efter lansering av Avanza Auto påbörjades ett större arbete med att analysera förvaltningsmodellen för att komma fram till vilka delar vi kan förbättra för att skapa ännu bättre förvaltning åt våra användare.  

Hur fungerar Avanza Auto?

Avanza Auto är, som namnet antyder, ett delvis automatiskt sparande. Den automatiska delen av förvaltningen är till för situationer där människan på grund av rädsla, stress eller andra känslor fattar fel beslut. Ett exempel på detta kan vara när människan väljer att sälja aktier när marknaden går ner, då det kan kännas obehagligt att köpa, vilket i många fall skulle ha varit det rätta beslutet. För att undvika den typen av mänskligt beteende används en kvantitativ modell i förvaltningen av Avanza Auto. Modellen bygger på modern portföljteori (MPT), baserat på nobelpristagaren Harry Markowitz forskning om optimala portföljer.

Med en optimal portfölj menas i detta fall den portfölj som förväntas ge den högsta avkastningen utifrån en given risknivå genom att mixa olika typer av tillgångsslag. Eftersom historisk data inte alltid ger den bästa bilden av framtiden har vi valt att tillämpa en modell som även tar hänsyn till framåtblickande prognoser för olika tillgångsslag, vilket görs i den så kallade Black-Littermanmodellen.

Förvaltningsmodellen vi använder behandlar alltså både realiserad data såsom tillgångsslagens historiska avkastningar och historiska risk samt hur tillgångsslagen samvarierar med varandra, men också subjektiv data för tillgångsslagen såsom förväntad framtida avkastning och restriktioner för hur mycket varje tillgångsslag får utgöra av en portfölj. Det senare utgör den mänskliga inblandningen i förvaltningen.

Vi är människor som bestämmer vilken modell som ska användas, vilka tillgångsslag som ska finnas med samt hur modellen ska begränsas för att undvika extrema utfall. Det är även vi människor som säkerställer att de underliggande tillgångarna köps in till ett bra pris genom att förhandla med motparterna. Vi försöker att hitta den optimala balansen mellan människa och maskin och utnyttja de styrkor och fördelar som finns hos bägge parter.

Annons

Hur arbetar vi med att förbättra Avanza Auto?

Under den senaste tiden har vi utvärderat alla olika delar i förvaltningsmodellen för att komma fram till hur vi kan ge modellen de bästa förutsättningarna att leverera ännu bättre fondportföljer till våra kunder. En viktig del i detta har varit att se över hur vi begränsar förvaltningsmodellen genom restriktioner. En restriktion kan exempelvis vara att sätta en begränsning för hur mycket ett enskilt tillgångsslag får utgöra av fondportföljen.

Till skillnad från i teorin, behövs restriktioner för den praktiska tillämpningen av förvaltningsmodellen. Restriktionerna är till för att skydda investerarna från extrema utfall och samtidigt möjliggöra för en kostnadseffektiv implementering av tillgångarna. De ska dock inte styra förvaltningsmodellen mer än nödvändigt. Med anledning av detta har vi valt att ta bort vissa restriktioner där vi gjort bedömningen att de inte bidrar på ett önskvärt sätt till fondportföljerna utformning.

En annan viktig del har varit att se hur de framåtblickande prognoserna påverkar utfallet och med vilken konfidensgrad de ska tillämpas. Det visade sig att en kombination av realiserad data och framåtblickande data har varit positivt för den riskjusterade avkastningen i fondportföljerna, vilket gör att vi även fortsättningsvis kommer att tillämpa detta.

Även de ingående tillgångsslagen som förvaltningsmodellen kan arbeta med har setts över, vilket resulterat i att svenska småbolag inkluderats som ett fristående tillgångsslag i modellen. Detta har lett till att exponeringen mot svenska aktier har ökat, vilket vi tror att många kommer att uppskatta. Vi ser ständigt över vilka andra tillgångsslag som vi skulle kunna inkludera i förvaltningsmodellen för att förbättra avkastningspotentialen utan att öka kostnaden.

Vad kommer Auto att kosta efter prissänkningen?

Förvaltningsmodellen uppdateras med ny historisk data varje kvartal och med nya prognoser två gånger per år. Kostnaden för förvaltningen, vilket inkluderar optimering, löpande rebalansering och omallokering av tillgångarna, sänks nu från 0,35 procent per år till 0,2 procent per år.

Till detta tillkommer en kostnad för de underliggande tillgångarna, vilken maximalt kan uppgå till 0,15 procent, och en transaktionskostnad. Den totala kostnaden för fondportföljerna blir som högst 0,4 procent. Det är lägre än vad det skulle bli om du själv köpte samma underliggande tillgångar direkt hos oss. Och då ingår dessutom löpande förvaltning av fondportföljerna.

Här kan du läsa mer om Avanza Auto och hur du kommer igång med ett sparande.

/Maria Wärn, Stf VD, Ansvarig Förvaltning Avanza Fonder

Avanza Autos specialfonder förvaltas av Avanza Fonder AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i specialfonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på avanza.se/auto.

Relaterade inlägg