Taxonomin – vad är den och hur kommer den hjälpa spararna?

Intresset för hållbara investeringar växer stadigt, men i en nyligen genomförd Demoskop-mätning uppger 39 procent att de idag inte sparar i en hållbarhetsfokuserad fond. Den främsta anledningen till detta är att man inte vet vad som är en hållbar fond. Det är tydligt att de krävs ett gemensamt språk och tydliga definitioner kring vad som är en hållbar investering och ej. Något som faktiskt är på gång. Låt oss gå igenom hur EU:s nya taxonomi och hur den kommer att förbättra för spararna.

Senaste året har finansbranschens nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle fått ökad uppmärksamhet i såväl media, bland institutionella investerare som bland privatpersoner. Osäkerheten kring vad som verkligen är en hållbar investering är dock stor. I en nyligen genomförd Demoskop-mätning med 1 434 personer uppger 39 procent av de tillfrågade att de idag inte sparar i någon fond med hållbar inriktning. Det främsta skälet till detta är att man inte vet om en fond är hållbar eller ej. Och jag förstår spararna, det är inte enkelt att utvärdera och jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är synd, för genom att styra kapital till verksamheter vars affärsidé är långsiktigt hållbar gynnas såväl samhälle som investerarnas långsiktiga avkastning.Ett gemensamt språk kring vad som är miljömässigt hållbart är dock på väg i och med EU:s nya taxonomi. Taxonomin, tillsammans med disclosure-förordningen med standardiserade regler kring hur fonder ska rapportera hållbarhetsinformation, kommer bidra till betydligt större transparens och enhetlighet kring vad som faktiskt är en hållbar fond/investering. Och privatpersoner som vill spara hållbart kommer kunna känna sig betydligt tryggare med sitt val.

Vad är taxonomin?

Taxonomin är ett klassificeringssystem med tydliga gränsvärden för vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara och därmed också vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Det är alltså inte en klassificering av bolag utan det är bolagets olika produktion som utvärderas och klassificeras utifrån om de uppfyller taxonomins gränsvärden eller ej.

Vad är miljömässigt hållbart enligt taxonomin?

Gränsvärdena i taxonomin är satta så att utsläppen av en produkt ska vara kompatibelt med EU:s antagna miljömål. För att en ekonomisk aktivitet ska klassificeras som hållbar i enlighet med taxonomin ska den:

  • Göra ett väsentligt bidrag till ett av de definierade miljömålen i taxonomin. (Av de sex miljömål som innefattas i taxonomin finns det idag detaljerade riktlinjer/gränsvärden för två av dem. De övriga 4 kommer vid årsskiftet).
  • Inte ha någon negativ påverkan på övriga klimatmål
  • Uppfylla minimikrav inom hållbarhet

Taxonomiförordningen kräver att samtliga större bolag inom EU från och med 1 januari 2022 redovisar hur stor del av bolagets omsättning, kapitalinvesteringar eller operativa kostnader som härleder från aktiviteter som klarar dessa krav och som alltså klassas som miljömässigt hållbara. Även finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter omfattas av redovisningskravet.

Taxonomins betydelse för investerare

Som investerare kommer man därmed kunna bedöma en enskild aktie eller fond, utifrån dess grad av miljömässig hållbarhet. Hur stor andel av fondens innehav är grön enligt taxonomin? Och framför allt kommer vi, ju fler år som går, kunna se ett bolags förflyttning och förhoppningsvis gradvisa förbättring. 

Vi ska dock vara beredda på att de flesta aktier och fonder lär ha en relativt låg andel taxonomigrönt inledningsvis. Enligt beräkningar av banken SEB omfattas endast ungefär 20 procent av de globala börsbolagens intäkter av taxonomins första steg. Av dessa bedöms 2-5 procent vara helt i linje med taxonomin, och klarar tröskelvärdena. Men här kommer den ökade transparensen och ökade klimatkrav sannolikt leda till en förbättring. Graden av investeringar som är hållbara enligt taxonomin kommer även att öka när taxonomin breddas med fler miljömål samt med mål och gränsvärden vad gäller social hållbarhet.

Vad finns att tillgå idag?

Taxonomin är som sagt under utveckling och det kommer dröja något/några år innan den blir mer fullständig och mer användarvänlig/lättförståelig. Fram tills dess får vi använda oss av de hjälpmedel som finns till hands för att utvärdera fonder vad gäller hållbarhet. Här på Avanza kan du göra det via bl.a. Morningstars Hållbarhetsvärde, Hållbarhetsstämpeln samt Morningstars gröna löv för låg CO2-risk.

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att det är mycket positivt att hållbarhet inte längre enbart ses som en moralisk fråga, utan som den affärskritiska fråga som det faktiskt är. Det är helt klart en av de frågor som är avgörande för bolags långsiktiga framgång, och något som man självklart bör ta med i sina investeringsbeslut.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza% .

Relaterade inlägg