Avanza Auto fyller 3 år

Av Avanza

12 okt 20

Share

Tre år går fort när man har kul på jobbet! Att få förmånen att få utveckla förvaltningsmodellen för Avanza Auto är mycket stimulerande och vi vill passa på att tacka alla er 164 000 kunder som valt att spara i Auto för förtroendet.

I skrivande stund uppgår den totala fondförmögenheten i Avanza Auto till 5,4 miljarder.

Målsättning och resultat

Målsättningen med Avanza Auto är att genom en systematisk förvaltningsstrategi, som tillämpar Black-Litterman optimeringsmodell, uppnå en långsiktigt konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Huruvida en fond har utvecklats svagt eller starkt kan bedömas på olika sätt. Ett vanligt sätt för att se om ett fondsparande har levererat en god avkastning hittills är att titta på den s.k. fondratingen som Morningstar ger alla fonder som har minst tre års historik.

Autofonderna fyllde tre år den 25 september 2020 och har nu fått sin första fondrating. Det är så klart mycket glädjande att den genomsnittliga ratingen för alla Autofonder uppgår till 3,5 stjärnor. Som framgår av tabellen nedan är det 3 Autofonder som lyckats få 4 av 5 stjärnor. Dessutom ska nämnas att 5 av 6 Autofonder får brons i Morningstars nya framåtblickande rating som ska hjälpa kunder att välja fonder som har förutsättningar att överträffa kategorisnittet.

Graderingen är negativ, neutral, brons, silver och guld. Alla betyg över neutral indikerar att fonderna har framtidsutsikter att utvecklas bättre än genomsnittet. Samtliga Autofonder har gett en högre avkastning till lägre risk jämfört med sina respektive kategorisnitt sedan start.

Ambitionen och målsättningen med strategin i Avanza Auto är att vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre.

Vår placeringsstrategi

Långsiktighet och riskspridning är två ledord som på ett bra sätt sammanfattar placeringsstrategin för Avanza Auto.

Med långsiktighet avses att vi inte tillämpar kortsiktiga taktiska förändringar Auto-fondernas tillgångssammansättning har inte syftet att jaga efter vad som för stunden driver marknaderna, eller för den delen vad som kortsiktigt bedöms vara en vinnande strategi. Avanza Auto-modellen tillämpar istället en systematisk långsiktig investeringsstrategi; Black-Litterman allokeringsmodell, som förenklat kan sägas kombinera historik med förväntad framtida 10 års avkastning på tillgångarna som ingår i Auto-fonderna. En riktning framåt i kombination med hur de underliggande tillgångsslagen samvarierar, samt deras respektive risknivåer utgör grunden för Auto-fondernas allokering.

Ett antal restriktioner i form av intervaller inom vilket modellen tillåts hitta allokeringar har definierats för respektive tillgångsslag. En annan viktig restriktion sätter ett tak på att underliggande fonders avgifter inte får överstiga 0,15 procent. Fonderna som Avanza Auto investerar i har normalt högre avgifter än så, men här har vi lyckats få rabatter på upp till 80 procent.

Avanza-fonderna finns i sex olika riskklasser, tre för den som är återhållsam med sitt risktagande eller sparar på kortare sikt, och tre fonder för den som vill ta en högre risk och är mer långsiktig i sitt sparande.

Riskspridning eller diversifiering är centralt för Avanza Auto, för att fonderna ska kunna ge en god avkastning i förhållande till risknivån i respektive Auto-fond. När vi drog igång Avanza Auto bestod fonderna av 13 underliggande fonder fördelat över åtta tillgångsslag. Idag investerar Auto-fonderna i 24 fonder fördelat över 11 underliggande tillgångsslag. Inom aktier har vi till exempel kompletterat med Pacific exkl Japan och på räntesidan kompletterat med globala räntor. Arbetet med att utveckla Auto-fonderna med fler tillgångar, och fördela exponeringen över fler underliggande fonder, kommer att fortsätta.

Ur den nuvarande modellen för Autofondernas långsiktiga strategi kan man särskilt betona att modellen väljer att ligga underviktade i amerikanska aktier samt att kronan ska stärkas mot amerikanska dollarn. Vidare föredrar modellen globala räntor framför exponering mot svenska räntemarknaden.

Vi jobbar ständigt med att utveckla förvaltningsmodellen för Avanza Auto. Ett exempel på detta är att vi under 2020 har valt att fördela ränteexponeringen över fler underliggande räntefonder, samt diversifiera den totala ränteexponeringen globalt genom att inkludera globala räntefonder. Auto-fonderna har investerat i både korta och långa globala räntefonder för att på så vis bättre stå rustade om en likviditetskris skulle uppstå igen på den globala kreditmarknaden.

Vägen framåt

Vi planerar för ytterligare tillgångsslag inom segmentet globala räntor och kommer även att se över exponeringen alternativa investeringar. Hållbarhetsarbetet kommer även fortsättningsvis att vara en mycket viktig del i förvaltningen, och processen för val av underliggande fonder kommer att förstärkas med fokus på detta. Av Morningstar har två av Autofonderna erhållit 4 glober samt två erhållit 5 glober.

Resan har bara börjat, men målsättningen är att Avanza Auto ska vara det självklara valet inom området ”fondrobotar”. Vi är ödmjuka inför uppgiften i ett utmanande marknadsklimat men hoppas förstås på ert fortsatta förtroende!

// Anders Brommesson, fondförvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg