Avanza – ett grönt alternativ!

Förutom att erbjuda marknadens lägsta priser för aktiehandel vill vi även göra vårt för miljön och satsar på att möjliggöra ett så grönt sparande som möjligt för våra kunder.

Så tänker vi kring hållbarhet

”Vi tar ansvar” är en viktig del i vår framgångsformel som genomsyrar vår affär där hållbarhet vuxit fram som en integrerad del. Hållbarhet för oss betyder transparens vad gäller vårt miljöavtryck men även full transparens vad gäller våra avgifter som har en direkt påverkan på er avkastning. Här erbjuder vi redan spar- och pensionsprodukter till marknadens lägsta avgifter.

För att bättre kunna mäta och följa upp vårt miljöavtryck har Avanza genomfört en klimatanalys under våren 2015. Analysen baseras på beräkningsmetodiken i the Greenhouse Gas Protocol*. Metodiken är internationellt erkänd och rekommenderas av Global Reporting Initiative (GRI) och utgör basen för CDP-rapportering. CDP är en databas med information om företags växthusgasutsläpp som främst investerare använder sig av för sina analyser. Klimatanalysen har genomförts av ett oberoende analysföretag på uppdrag av Avanza.

Utsläpp per medarbetare - CO2 (scope 1 & 2*)
Utsläpp per medarbetare – CO2 (scope 1 & 2*)

För att vårt resultat, vad gäller vårt utsläpp för el och energi, ska säga er något valde vi att ställa det i relation mot andra i branschen. Det visade sig att många aktörer inte redovisar sina utsläpp. De ovanstående bolagen i tabellen är de som idag klimatredovisar och som vi fann relevanta som jämförelseobjekt.

Notera att Nordeas resultat visas efter att de klimatkompenserar. Vissa av de andra bankerna kan klimatkompensera genom exempelvis att köpa utsläppsrätter eller plantera träd i utvecklingsländer för alla sina utsläpp, men det syns inte här. För att jämna ut storleksskillnader har vi valt att visa utsläpp per medarbetare istället för totalen.

Resultatet visar tydligt att vår strategi att vara en digital bank ger en stor fördel i det att vi har en effektiv IT-plattform och att vi inte har ett stort kontorsnätverk. Dessutom använder både vi och de leverantörer vi valt att arbeta med enbart förnyelsebar el som ger synbar effekt. Det innebär att när ni handlar på vår plattform genereras det inga utsläpp från elförbrukningen i datahallarna.

* Metoden tar sin utgångspunkt i 3 olika scope:
Scope 1: Företagsdirekta källor som vi själva äger. T.ex. om vi äger en fastighet så räknas oljepannan in. I Avanzas fall handlar det enbart om tjänstebilar.
Scope 2: All inköpt energi i form av värme, el som vi köper in.
Scope 3: Övriga indirekta utsläpp. Det vi själva anser eller vet är våra största utsläppskällor. Dit räknas tjänsteresor, pendling till och från jobbet, elförbrukning i kundernas datorer etc.

I jämförelsen med andra bolag använder vi scope 1 och 2, eftersom det mäts likadant för alla bolag. Scope 3 mäts och prioriteras olika på bolag och därför svårt att jämföra.

Minskning av flygresor prioriterat
Minskning av flygresor är prioriterat

Vad kan vi bli bättre på?

Med tanke på att våra utsläpp är minimala vad gäller elförbrukning och energi jämfört med branschen som helhet så kommer vi att fokusera på att minska våra flygresor som hade störst påverkan på våra utsläpp i fjol.

Vi kommer införa en policy om att ta tåg till Göteborg istället för flyg, eftersom flyg inte är motiverat vad gäller tidseffektivitet. Det kommer hjälpa oss att minska våra flygutsläpp på ett år med 42 %.

Hållbara investeringar

Vårt absolut främsta fokus på Avanza kommer framöver vara att lyfta fram hållbara investeringar som urvalskriterie i vår fondlista, där vi anser att vi kan hjälpa våra sparare att hitta relevant information för att kunna fatta rätt beslut. Inom kort kommer denna funktion finnas på vårt fondtorg.

Nytt urvalskriterie i fondlistan är på gång
Nytt urvalskriterie i fondlistan är på gång

Funktionen kommer innebära att vi inför en möjlighet att selektera ut fonder som tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. För detta syfte använder vi oss av Hållbarhetsprofilen som fungerar som ett fondfaktablad där ni på ett överskådligt sätt ska kunna jämföra fonderna sinsemellan. Vi tror att denna profil kommer bli en ny branschstandard, som de flesta aktörerna i branschen redan står bakom.

Värt att lyfta fram är att profilen inte granskas av en oberoende tredje part utan är tänkt att självregleras av marknaden så den kommer högst sannolikt utvecklas över tid. Vi gör den här satsningen främst för att vi märkt av en lavinartad efterfrågan från er kunder och andra intressenter och vill ger er möjlighet att selektera fonderna efter hållbarhet. Beroende på hur mottagandet och intresset blir kommer vi följa upp och utveckla området så kom gärna med idéer och förslag!

Läs gärna mer om vårt CSR-arbete.

Relaterade inlägg