Investmentbankens aktieval – bolagen som gynnas av de gröna investeringarna

Av Johanna Kull

16 mar 21

Share

Aktiekurserna för bolag inom förnybar energi mer än fördubblades 2020. Starten på 2021 har varit skakigare och istället är det traditionella så kallade värdebolag som gått bäst. Investmentbanken Credit Suisse är emellertid övertygade om att framgångarna för de ”gröna” aktierna kommer att bestå. Här de amerikanska aktierna investmentbanken lyfter fram som troliga vinnare av en värld där vi arbetar för minskade koldioxid.

Årets skakiga inledning bara bra

Årets rekyl i många så kallade gröna aktier är inget som skrämmer analytikerna på Credit Suisse. De menar istället att svajiga starten på året, lett till ett bättre tillfälle att börja investera eller återuppta sina investeringar i aktierna.

Investeringar på 3 000 miljarder dollar

För de gröna bolagen som grupp ser de långsiktiga tillväxtutsikterna mycket bra ut. Uppskattningsvis räknar banken med att världen kommer behöva investera minst 3 000 miljarder dollar årligen för att nå klimatmålen. Det är fyra gånger så stora investeringar jämfört med idag. Summan kan också sättas i relation till det i dagarna så omtalade amerikanska stimulanspaketet, som slog alla rekord med sina 1 900 miljarder dollar.

Det här är investeringar som måste göras om världens länder ska leva upp till sina åtaganden. 127 länder har i dagsläget signerat mål om nettonollutsläpp av växthusgaser och senare i år kommer FNs stora klimatkonferens att hållas i Glasgow och då kan målsättningen höjas ytterligare.

Amerikanska favoritbolagen

Vätgas, energieffektivisering av fordon/transporter, och energilagring är sektorer som Credit Suisse lyfter fram extra mycket. Banken menar att det är omkring 400 bolag globalt som är exponerade mot dessa sektorer. Här 12 av deras amerikanska favoriter, bolag där de menar att aktiekurserna inte reflekterar potentialen:

Air products & chemicals – kemibolag som utvecklar och producerar industriella gaser och diverse kemikalier som används inom industri-, livsmedels-, samt transportbranschen.

Allegro Microsystems – specialiserade inom utveckling av avancerade halvledaranordningar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen i mikrosystem för avkänning och rörelsekontroll.

Analog Device – utvecklar och tillverkar halvledare. Komponenterna används huvudsakligen i olika utrustningar för bearbetning av ljus, ljud, temperatur och rörelse i elektroniska signaler.

Aptiv– Underleverantör och tillverkare av ett brett utbud av fordonskomponenter för energieffektivisering inom transportsektorn. Tillhandahåller även drivsystem och säkerhetslösningar till globala fordons- och kommersiella aktörer,

Crown Holdings – Förpackningsföretag som designar, tillverkar och säljer förpackningsmaterial för konsumtionsvaror. Bolagets primära produkter omfattar stål- och aluminiumburkar för mat, dryck, hushåll och andra konsumentprodukter.

Darling Ingredients – verksamma inom livsmedelsbranschen. Utvinner naturliga ingredienser från ätliga och oätliga bio-näringsmedel. Darling samlar in restprodukter från restauranger och andra förbrukare och återvinner bland annat matolja. Företaget tillhandahåller utrustning för att fånga upp fetter och oljor från restauranger.

Johnson Controls – tillverkare av diverse fordonsdelar samt komponenter för batterier, elektronik och HVAC-utrustning. levererar även lösningar för byggindustrin.

Northland Power – utvecklar, bygger, äger och driver kraftproduktionsanläggningar. Bolagets anläggningar producerar el från ren naturgas och förnybara energikällor, såsom sol, vind och biomassa.

NXP Semicnductor – Bolaget designar halvledare och programvara för mobil kommunikation, konsumentelektronik, säkerhetsapplikationer, underhållning i bilen och nätverk. NXP erbjuder sina produkter till fordons-, identifierings-, trådlösa infrastrukturer, belysning, mobil och datortillämpningar.

Sunrun –  installerar, övervakar och underhåller solpaneler på husägarnas tak för att leverera solkraft.

TopBuild – tillhandahåller isolering och installationstjänster. Bolaget har produkter för isolering mot kyla, brand, fukt i våtrum mm.

Union Pacific – järnvägsoperatör som även erbjuder ett brett utbud av logistiktjänster.

Credit Suisse sitter såklart inte på något facit. Det gör ingen. Icke desto mindre kan investmentbanker och analytikers uppslag fungera som inspiration för oss som letar nya inslag till portföljen. Och som alltid är diversifiering A och O.

Är du exponerad mot de gröna sektorerna?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Gäller för kunder med Courtageklass Start. Fondavgifterna återbetalas under första kvartalet efterföljande år som fondandelarna ägts. Läs mer om Avanza Start och se villkor på avanza.se/starterbjudande

Relaterade inlägg