Så kan EU Taxonomin påverka din investeringsstrategi

Efter turbulenta scener vid Kapitolium för ett par veckor sedan har nu Joe Biden, under lugnare former, svurits in som USA:s president. Redan under sina första timmar valde Biden att dra tillbaka flera av Donald Trumps beslut. Ett beslut var att USA åter ska inträda i det globala klimatavtalet – Parisavtalet. Inträdet förväntas träda i kraft redan 19 februari i år. Överenskommelsen om Parisavtalet trädde i kraft 2016 med avsikten att minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt minska den globala uppvärmningen. I huvudsak avtalar överenskommelsen att den globala uppvärmningen ska vara långt under 2 grader eller begränsad till 1,5 grader.

Det är av stor vikt att USA som världens största ekonomi står bakom klimatavtalet för att vi gemensamt ska kunna nå målet. Joe Biden har vidare utlovat enorma satsningar på att minska utsläpp och begränsa klimatförändringar via paketet som kallas The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice. Vill du läsa mer om vad Joe Biden vill investera i kan du läsa inlägget som Avanzas Hållbarhetsansvarig Johanna Kull har skrivit.

Varför behövs EU Taxonomin?

Klimatkrisen är något som berör hela jorden – människor såväl som djur och natur. Det är därför viktigt att vi gemensamt arbetar för att förhindra den. Behovet av klimatarbete berör den privata sektorn såväl som den offentliga. Det kommer krävas enorma resurser och engagemang för att säkerställa att vi lämnar efter oss en planet med framtidshopp för våra barn och barnbarn. Här krävs det att vi alla är med på tåget och hjälps åt. I arbetet med att uppnå en framgångsrik grön omställning spelar finansmarknaden en stor roll. För att nå målet finns ett stort behov av användbara och konkreta verktyg.

EU har lanserat det som kallas för Green Deal, vilket är en plan för en hållbar ekonomi som bland annat stipulerar att EU ska vara klimatneutralt till år 2050. En del inom Green Deal som det pratas mycket om är EU Taxonomin, vilket kommer vara ett verktyg för att avgöra vilka företag som är miljömässigt hållbara utifrån ett klimatperspektiv. Detta är väldigt välkomnat och det är faktiskt första gången någonsin som vi globalt har tagit fram en enhetlig definition om vilka investeringar som får anses vara gröna utifrån ett klimatperspektiv. EU-kommissionen har fastställt sex miljömålsättningar, där de första två träder i kraft 1 januari 2022 och resterande 1 januari 2023[1]:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Taxonomin ska användas för samtliga finansiella produkter och för att klassificeras som miljömässigt hållbar ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett av målen samtidigt som den inte väsentligt ska skada något av de andra målen. Det har redan tagits fram, och kommer att tas fram ytterligare tekniska granskningskriterier och tröskelvärden som inte får överskridas för att man ska få kalla verksamheten miljömässigt hållbart.[2] Kravet för vilka bolag som behöver redovisa i enlighet med taxonomin ställs på EU-nivå och gäller för EU:s definition av stora bolag av allmänt intresse, med fler än 500 anställda[3].

Hur påverkar detta företagen?

Finansmarknadens aktörer kommer nu enklare kunna se vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Med hjälp av taxonomin tydliggörs det vad som krävs av en verksamhet för att kunna klassificera sig som taxonomigrön. Om ett företag inte kan klassificera sig som taxonomigrönt kommer de kunna arbeta mot att klara tröskelvärdena med hjälp av gröna investeringar. Eftersom investerare kan få upp ögonen för de företag som kommit långt i sitt klimat- och miljöarbete kan detta komma att gynna dessa företag. Företag som är miljömässigt hållbara kommer därmed troligtvis kunna dra nytta av det i sin kapitalanskaffning.

Hur kommer du ha användning för taxonomin i dina investeringar?

Med hjälp av den EU-gemensamma taxonomin kommer investerare ha bättre möjlighet att identifiera och jämföra olika investeringsalternativ ur ett miljöperspektiv. Tack vare de konkreta värden som företagen behöver ta fram bör det bland annat vara enklare att jämföra företag inom samma bransch, för att se hur hållbara de olika företagen faktiskt är utifrån dessa nya nyckeltal. Förväntansbilden är även att taxonomin framöver kommer att ligga till grund för möjligheten till märkning av hållbara finansiella produkter[4]. För dig som är intresserad av att ta hänsyn till miljömässig hållbarhet i dina investeringar kommer du därmed enkelt kunna sortera fram vilka företag som mäter dina önskemål, och på samma sätt enkelt sortera bort dem som inte gör det.

En annat förväntat utfall av taxonomin är att fenomenet greenwashing kommer att minska. Greenwashing, även kallat grönmålning, är när företag målar upp en missvisande bild av att vara mer hållbara än de faktiskt är. När rapporteringen av hållbarhetsarbetet inte till samma nivå bygger på mjuka värden och företagen behöver rapportera utifrån gemensamma tröskelvärden kommer det bli svårare för företag att måla upp en bild av att de är hållbara, om de nya nyckeltalen inte går i linje med deras uttalanden. En förhoppning är därför att du till följd av taxonomin kommer kunna läsa in en mer korrekt speglande bild av hur företagen faktiskt arbetar med miljömässig hållbarhet.

Är du intresserad av att inkludera hållbarhet i dina investeringar har vi samlat information om detta här.

Stort lycka till med investeringarna,
Louise och Alexander, Kundansvariga på Private Banking

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32020R0852

[2] https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/

[3] https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2021/januari/taxonomiforordningen/

[4] https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg