Valuta för pengarna i portföljen

Börsåret 2022 kommer att gå till historien på många sätt. Från att ha fallit med som mest 35% vid mitten av oktober, fick vi lite bättre inflationssiffror från USA och en mer positiv börs under senhösten fram till årsskiftet. När vi gör bokslut landar årets utveckling på knappt-25% för Stockholmsbörsen som helhet och knappt -16% för OMXS30.

Aktier, räntor och valutor som tillgångsslag

Källa: Infront

Räntor och aktier brukar kunna skapa diversifiering genom att räntebärande investeringar historisk gett positiv avkastning när aktiemarknaden går sämre. Även i detta avseende går 2022 till historien som ett av de sämsta åren någonsin. Såväl aktier som investeringar i räntebärande värdepapper har gett negativt utfall.

I grönt ovan visas börsutvecklingen på Stockholmsbörsens breda index för helåret, i skrivande stund ner-24,4%. En portfölj av statsobligationer, mätt som OMRX T-Bond Index i grått ovan visar också på en negativ utveckling med hela -9,8% som följd av kraftigt stigande långräntor.

Som kronbaserade investerare har vi i alla fall kunnat få visst stöd från valutan eftersom kronan tenderar att försvagas när det råder osäkerhet i vår omvärld. Utvecklingen för kronan mot dollarn visas i rött ovan.

Utveckling för utvalda valutapar

Källa: Infront

Den svenska kronan har gått svagt generellt medan dollarn, den trygga hamnen när det stormar på de finansiella haven, gått starkt. Kronan har försvagats med cirka 8% mot euron och cirka 13% mot dollarn (bild ovan). Det brittiska pundet har tappat hela 12% mot dollarn och den turkiska liran har tappat 29% mot dollarn.

Kronförsvagningen fungerar som en kudde när aktiemarknaden faller för den del av portföljen som ligger i utländska innehav.

Om vi går tillbaka och kikar på första bilden kan vi jämföra utfallet för S&P 500 i USD mot vad en kronbaserad investerare med samma underliggande exponering haft för utveckling. Medan S&P 500 tappat cirka 20% för helåret 2022, har utvecklingen varit cirka -7% för en kronbaserad investerare. Mellanskillnaden är kopplat till att kronan tappat cirka 13% mot dollarn eller omvänt att dollarn och därmed våra tillgångar i dollar ökat i värde med 13%.

I bilden ovan visas olika valutapar och deras respektive utveckling under året.

Hur kan jag tänka som investerare?

Fundamentalt anses kronan undervärderad men det har den å andra sidan varit ganska länge. Ränteskillnader mellan länder påverkar valutorna i hög grad och dollarn har därmed tagit täten.

En risk utländska investerare ser med kronan är ett fortsatt boprisfall och därmed dess påverkan både på privat konsumtion och på kreditförlustnivån i banksystemet. En hökaktig Riksbank skulle möjligen kunna få kronan att stärkas lite grann.

Troligen får vi trots allt vänta på en permanent kronförstärkning till dess att makrobilden och börserna stabiliseras, en situation som brukar gynna ett exportberoende land som Sverige. Då kan kronan också få stöd från utländska investerare som lär se kronan som attraktiv att köpa igen tillsammans med en mer rimligt värderad börs.

Sammantaget är det centralt att tänka valuta när du gör investeringar på marknader utanför Sverige. Valutorna kan, som vi sett under 2022, få relativt stor påverkan på din totala avkastning mätt i SEK från ett år till ett annat.

Lycka till på marknaden 2023

Magnus Lilja

Chef Private Banking

avanza.se/privatebanking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg