Tips inför deklarationen 2023

Av Avanza

13 mar 23

Share

I takt med att dagarna blir allt ljusare närmar vi oss också deklarationstider. Här har vi samlat några tips som svarar på de vanligaste frågorna kring deklarationen. I listan nedan kan du direkt klicka dig in på det område du vill läsa mer om. Men missa inte våra inledande fyra snabba tips för en lyckad deklaration.

Men vill du göra det enkelt för dig börjar du med våra fyra snabba tips

Fyra snabba tips som förenklar deklarationen

Investeringssparkonto (ISK)

Du som har ett ISK behöver inte tänka på att deklarera varje försäljning var för sig. Istället rapporterar vi in en schablonintäkt som automatiskt dyker upp i din deklaration. Hur stor denna schablonintäkt är beror på det genomsnittliga värdet på kontot vid ingången av varje kvartal samt hur mycket du satt in på kontot under året.

Kapitalunderlag = (värdet på kontot vid ingången på varje kvartal + alla insättningar under året) / 4

Schablonintäkt = kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november från föregående år (0,23% procent 2021), plus en procentenhet. Som lägst kan kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 procent. För börsåret 2022 (deklaration 2023) är schablonräntan 1,25%.

Skatten är sedan 30% av schablonintäkten (1,25% 2021) vilket för börsåret 2022 innebär en skatt på 0,375% av kapitalunderlaget eller 375 kr i skatt per 100 000 kr kontovärde.

Exempel

Värde 1 januari 0 kr
Värde 1 april 22 000 kr
Värde 1 juli 56 000 kr
Värde 1 oktober 40 000 kr
Insättningar under året 35 000 kr
Summa 153 000 kr
Kapitalunderlag (fjärdedel av summan) 38 250 kr
Schablonintäkt (kapitalunderlag x statslåneräntan) 478,125 kr
Skatt (30% av schablonintäkten) 143,44 kr

 

Utländsk källskatt
Om du har fått utdelningar från utländska bolag under året har det förmodligen dragits utländsk källskatt för dessa. Du kan få avräkning för den utländska källskatten mot den skatt du betalar för ditt ISK. Då vi rapporterar in den utländska källskatt som belastat kontot under året sker avräkningen automatiskt i din deklaration.

Notera dock att det finns ett tak för detta, utländska utdelningar som överstiger schablonintäkten på kontot får du inte avräkning för. Dessutom är maximal avräkning endast 500 kr om du har underskott av kapital i sin deklaration. Mer information om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Kapitalförsäkring

Äger du en svensk kapitalförsäkring ska du inte ta upp den i deklarationen. Du är nämligen inte skattskyldig för försäkringen utan det är försäkringsbolaget, i detta fall Avanza Pension. Försäkringsbolaget drar en avgift från kontot som motsvarar skatten som behöver betalas för kapitalförsäkringen. Detta sker hos oss under 4 tillfällen på året – efter varje kvartalsskifte.

Uträkningen för en kapitalförsäkring skiljer sig lite från ett ISK men utfallet blir oftast snarlikt.

Kapitalunderlag = värdet 1 januari + insatt summa t.o.m. 30 juni + hälften av insatt summa efter 30 juni

Skatteunderlag = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året innan (0,23 procent år 2021) + 1procentenheter dock lägst 1,25%

Avkastningsskatten är sedan 30% av skatteunderlaget vilket för år 2022 innebär en skatt på 0,375 % på kapitalunderlaget.

Utländsk källskatt
Precis som på ett investeringssparkonto kan det hända att det dragits utländsk källskatt för utländska utdelningar. Även för en kapitalförsäkring finns det möjlighet att få tillbaka en summa motsvarande den utländska källskatten. Till skillnad från investeringssparkontot sker detta inte i din personliga deklaration, därför gäller inte heller gränsbeloppen.

Från och med 2023 så kommer vi betala tillbaka källskatten varje år för dig med utländska värdepapper på ett försäkringskonto. Pengarna betalas tillbaka någon gång under februari/mars. Så betalar du källskatt 2023 får du tillbaka pengarna 2024. För utbetalningen under 2023 kommer vi göra ett undantag och betala tillbaka skatten för de senaste 3 åren, alltså 2020, 2021 och 2022. Kom ihåg att du behöver ha kvar samma konto som källskatten drogs ifrån och det kommer inte påverka din avkastningsskatt. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Aktie & fondkonto

I denna traditionella kontotyp behöver du deklarera varje försäljning. De försäljningar du gjort under år 2022 har vi rapporterat in till Skatteverket och kommer stå förtryckt på din deklaration. Däremot behöver du själv rapportera in inköpskostnaden och de omkostnader du haft för att köpa värdepappret för att på så sätt räkna fram vinst eller förlust.

När du ska beräkna ditt inköpsbelopp finns det två olika metoder, antingen genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Låt oss gå igenom dessa båda.

Genomsnittsmetoden
Om du vet vad du betalat för dina aktier kan du använda genomsnittsmetoden. Det innebär att du slår ihop samtliga anskaffningsutgifter från varje inköpstillfälle som skett innan försäljningen. Dividera sedan denna summa med antalet aktier som du hade innan försäljningen. Det framräknade beloppet är det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV) per aktie. Detta belopp använder du som omkostnadsbelopp i deklarationen, alltså det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV) per aktie multiplicerat med antalet sålda aktier.

När du ska räkna ut ditt omkostnadsbelopp för de sålda aktierna ska hänsyn tas till företagsspecifika händelser såsom nyemission, fondemission, split, inlösen eller utdelning av aktier. Mer information om hur du räknar ut omkostnadsbelopp kan du läsa här.

Schablonmetoden
Om du inte vet vad du betalat för aktierna som sålts rekommenderas schablonmetoden. Denna metod är vanligt förekommande om du fått aktier i arv eller gåva och varken du eller banken har kvar uppgifter om anskaffningsvärde. Schablonmetoden innebär att 20 % av försäljningsvärdet anges som anskaffningsvärde. Denna metod är också mer fördelaktig om dina aktier stigit mer än 400% eftersom din deklarerade vinst och därmed skatt blir lägre än med genomsnittsmetoden. Om du beställer en K4-blankett (se nedan) från oss kommer den automatiskt använda sig av schablonmetoden om det är mest lönsamt.

K4-blanketten
Du kan deklarera dina kapitalvinster/förluster antingen via Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 eller genom att skicka in K4-blanketten tillsammans med din fysiska deklaration. Vinster och förluster i aktier och aktiefonder kvittas mot varandra. Det är alltså den totala vinsten eller förlusten som du sedan skattar eller får göra avdrag för. Skatten på vinst är 30%.

Från och med 2023 så kommer vi betala tillbaka källskatten varje år för dig med utländska värdepapper på ett försäkringskonto. Pengarna betalas tillbaka någon gång under februari/mars. Så betalar du källskatt 2023 får du tillbaka pengarna 2024. För utbetalningen under 2023 kommer vi göra ett undantag och betala tillbaka skatten för de senaste 3 åren, alltså 2020, 2021 och 2022. Kom ihåg att du behöver ha kvar samma konto som källskatten drogs ifrån och det kommer inte påverka din avkastningsskatt. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Har du flyttat hit värdepapper under året?
Om du äger fondandelar ska även dessa beskattas med en så kallad schablonintäkt. Denna schablonintäkt infördes 1 januari 2012 och innebär att beskattningen flyttar från fonden till fondinnehavaren. Syftet är att svenska fonder ska slippa dubbelbeskattning vilket tidigare gjorde att många fonder var tvungna att dela ut pengar. Nu kan fonden istället återinvestera utdelningen utan att utsättas för dubbelbeskattning. En vanlig missuppfattning är att fondbolaget nu får ta en del av utdelningarna från aktierna i fonden men så är alltså inte fallet.

Schablonintäkten för fonder är 0,4% av fondandelsvärdet per den 1 januari varje år och beskattas sedan med 30 % vilket innebär att skatten motsvarar 0,12% av fondandelsvärdet. Denna uppgift rapporterar vi automatiskt in till Skatteverket så det är ingenting som du själv behöver ta upp.

ETF/Börshandlade fonder
Schablonintäkten för fonder omfattar även ETF:er (Exchange Traded Funds)/börshandlade fonder. Denna uppgift rapporterar vi automatiskt in till Skatteverket så det är ingenting som du själv behöver ta upp.

Transaktioner som inte behöver redovisas på K4

Om du under 2021 har sålt inlösenrätter/teckningsrätter/unirätter i någon av nedan bolag så behöver du ej redovisa detta på din K4-blankett. Det framgår i den specifikation som du mottagit tillsammans med din inkomstdeklaration. Vinsten kommer att vara redovisad på specifikationen och ifylld vid punkt 7.4 på inkomstdeklarationen.

Tecknings- och uniträtter 2021 som du inte behöver redovisa på bilaga K4

 • Active Biotech AB
 • Alligator Bioscience AB
 • Dustin Group AB
 • Endomines AB
 • FastPartner AB
 • ITAB Shop Concept AB
 • Medivir AB
 • Moment Group AB
 • Modern Times Group AB
 • Oscar Properties Holding AB
 • Serneke Group AB
 • Viking Supply Ships AB

Skulle du ha sålt inlösenrätter, teckningsrätter eller uniträtter i andra bolag behöver du redovisa  försäljningen på bilaga K4.

Har du funderingar kring ett bolag som inte finns på listan kan du ta en titt på Skatteverkets Aktiehistorik. Där visas information om historiska händelser för samtliga bolag.

IPS & pensionsförsäkring

Sedan årsskiftet 2015/2016 är insättningar som görs till IPS och pensionsförsäkring inte längre avdragsgilla. Det innebär att pengar du sätter in på en IPS kommer att dubbelbeskattas.

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln. Det innebär att du kan göra avdrag på upp till 35% av din inkomst, till högst 10 prisbasbelopp, på ett IPS eller en pensionsförsäkring.

Affärer du gjort inom skalet av ett IPS eller en privat pensionsförsäkring ska du inte ta upp i deklarationen. Istället betalar du likt ISK & KF en årlig schablonmässig skatt. Beräkningen är densamma för båda kontotyper.

Kapitalunderlag = värdet den 1 januari

Skatteunderlag = kapitalunderlaget x genomsnittlig statslåneränta året innan (0,23 procent år 2021)

Skatten är sedan 15% av skatteunderlaget. Likt kapitalförsäkringen dras skatten som en avgift från kontot. För ett IPS dras skatten vanligtvis i november och för en pensionsförsäkring dras den i januari.

Avdragsrätten för ett privat pensionssparande (IPS/Pensionsförsäkring) fasades ut 2015.

Flytt av värdepapper

Om du har flyttat värdepapper till oss från annat institut under året får de inköpskostnad 0 kronor. Har du kvar köpnotan kan du fylla i rätt inköpskostnad manuellt här. Då kommer kontoöversikten och K4-blanketten att visas korrekt.

Tänk på att ange inköpskostnaden inklusive courtage och att du för utländska värdepapper anger inköpskostnaden i svenska kronor.

Kontobesked & deklarationsunderlag

De kontobesked och deklarationsunderlag du kan behöva för respektive konto hittar du här. I underlaget som heter ”Deklarationsunderlag 2022” sammanställer vi de försäljningar som gjorts under året i depån. Vill du titta på en specifik nota hittar du den här istället under ”transaktioner”.

Läs mer

Skatteverkets guide till försäljning av värdepapper
Skattehistorik för aktier
Skatteverket sida för deklaration
Avanza Akademin – skatt & deklaration
Avanza frågor & svar kring deklaration

Lycka till med årets deklaration!

Relaterade inlägg