Vad skiljer hedgefonder från vanliga fonder?

Av Avanza

10 okt 22

Share

Börsåret har bjudit på rejäl turbulens och riktningen har varit tydligt nedåt mot källaren. I ett sådant här klimat är verktygslådan bredare för hedgefonder som ofta har ett absolutavkastande mål. Men vad är egentligen hedgefonder och hur skiljer de sig jämfört med vanliga fonder?

Det brukar sägas att en diversifierad portfölj bör bestå av flera olika tillgångsslag då de inte rör sig likadant vid samma givna tillfälle. Dessa tillgångsslag utgörs klassiskt av aktier, räntor, råvaror, valutor, fastigheter och hedgefonder. I år har det däremot knappt gått att gömma sig någonstans för att undkomma negativ avkastning.

Flertalet hedgefonder har dock faktiskt klarat sig bra, en del har dessutom gett positiv avkastning. Under förra månaden såg vi dessutom att våra fondkunder köpte hedgefonder. Därmed är det hög tid att spana in vad hedgefonder är för något.

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en så kallad ”specialfond” med friare placeringsmandat än en vanlig värdepappersfond (UCITS-fond). Normalt sett har en hedgefond en ambition om att vara absolutavkastande, alltså att uppnå positiv avkastning, oavsett marknadsklimat. För att uppnå det målet har fondens förvaltare en flexibilitet i förvaltningen och en rejäl verktygslåda till sin hjälp.

Hur skiljer sig risken jämfört med vanliga fonder?

Den största skillnaden på en vanlig fond och en hedgefond är normalt sett att hedgefonden har som mål att vara absolutavkastande, medan den vanliga fonden eftersträvar relativt bättre avkastning än sitt jämförelseindex.

En vanlig fond (UCITS-fond) har som mål att slå sitt jämförelseindex, att slå börsen i folkmun. Begreppet relativ avkastning syftar på att fonden ska stiga mer än börsen i goda tider och sjunka mindre än börsen i sämre tider. I teorin måste fonden ha minst 16 innehav men i praktiken har en smal fond normalt sett 20 – 25 innehav medan en bred fond har över 100 innehav.

En hedgefond kan ha en betydligt högre koncentration. Den måste äga minst två olika innehav men då inget får överstiga 50% av fondförmögenheten så äger fonden fler innehav i praktiken. Målet är vanligtvis att generera positiv avkastning oavsett marknadsklimat. Till sin hjälp har man ett mer flexibelt placeringsmandat och en bredare verktygslåda samt möjlighet att äga flera olika tillgångsslag och tillämpa olika hedgestrategier.

I praktiken kan man gå lång börsen, gå kort, använda belåning, sitta på kassa eller roa sig med hedgestrategier som är oberoende av marknadens riktning såsom att försöka hitta arbitrage (utnyttja felprissättningar). På så sätt blir det i teorin enklare att minska risken för kraftiga värdefall och därmed bevara kapitalet över tid. Dessutom finns inget krav på daglig handel, vilket skapar möjligheter för förvaltaren att agera mer långsiktigt.  Fonden måste dock vara öppen för handel minst en gång om året. De flesta hedgefonder som riktar sig till småsparare är dock öppna för handel betydligt oftare, en del är dock månadshandlade.

En vanlig fond är normalt sett alltid fullinvesterad, om än den tillåts ha en kassaandel om maximalt 10% av fondförmögenheten. Målet för en aktiefond är att överprestera sitt jämförelseindex, alltså börsen, i goda tider och sjunka mindre än börsen i sämre tider.

Annons

Hur kan hedgefonder tjäna pengar när börsen faller?

En hedgefond kan sitta på en kassa som är betydligt högre än i en vanlig fond. Det kan förvisso bli dyrt om börsen fortsätter stiga men sänker naturligtvis risken avsevärt vid kraftiga börsfall. Därefter kan förvaltaren i lugn och ro köpa in sig i de aktier som denne tror har bäst förutsättningar att stiga i efterföljande återhämtning.

Dessutom kan fonden också ta position för en fallande börs genom att gå kort, alltså blanka börsen och därigenom tjäna pengar när börsen sjunker. Via olika typer av derivatstrategier kan fonden tjäna pengar oavsett om börsen stiger, är oförändrad eller sjunker. Det kräver förvisso betydligt mer av förvaltaren i termer av kunskap och erfarenhet jämfört med att bara ha en lång exponering mot börsen.

För- och nackdelar med hedgefonder

En fördel är som sagts att hedgefonderna har friare placeringsmandat och därmed kan generera positiv avkastning, oavsett marknadsklimat. Detta i kontrast till vanliga fonder som normalt enbart kan generera positiv avkastning i stigande marknadsklimat. Hedgefonder kan uppnå en låg samvariation med börsen varpå de adderar diversifiering i en portfölj.

Myntet har som bekant två sidor. Det friare placeringsmandatet möjliggör förvisso användandet av en bred palett av hedgestrategier. Men fondandelsägarna blir mer beroende av den enskilde förvaltarens kunskap och skicklighet. Förvaltarrisken är därmed högre än i vanliga traditionella fonder.

Här bör man komma ihåg hedgefonden LTCM (Long Term Capital Management) som förvaltades av nobelpristagare kraschade år 1998. Fonden hade enorma positioner i räntemarknaden men i samband med Rysslandskrisen seglade en likviditetsbrist upp vilket fick negativ påverkan på fondens arbitragepositioner. Här började långivare kräva tillbaka sina krediter varpå fonden till slut tvingades avveckla sina positioner till mycket ofördelaktiga villkor och realiserade stora förluster. Kraschen var ett faktum.

Utöver förvaltarrisken så tjänar ovan exempel också som påminnelse om att ev. belåning är en högre riskfaktor i hedgefonder. Risken i hedgefonder idag, inte minst i termer av belåning, är rimligtvis lägre  än vid millenieskiftet men det är ändå en viktig parameter att känna till.

Var noggrann med avgifterna

En vanlig fond har normalt sett en fondförvaltningsavgift som tas ut oavsett om fonden stiger eller sjunker i värde. En hedgefond däremot har inte sällan en lägre löpande förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift som tas ut när fonden levererar positiv avkastning överstigande sitt jämförelseindex. Därmed blir avgiften lägre i sämre marknadsklimat och högre i goda dito. Vissa fonder använder sig också av så kallade high watermarks, vilket innebär att de inte börjar ta ut prestationsbaserad avgift förrän man återtagit tidigare kursnivåer.

Det här skapar förvisso ett ömsesidigt intresse mellan förvaltaren och fondandelsägaren att fokusera på absolutavkastning till begränsad risk. Men det kan ju också skapa incitament att ta betydligt högre risk i goda tider för att maximera den prestationsbaserade avgiften.

Hoppas du lärt dig något om hedgefonder,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg