5 spaningar för hållbara investeringar 2023

Rekordvärmen i Alperna över jul och bilderna på de gröna skidbackarna har fått många att prata klimat i inledningen av 2023. Näringslivet och finansbranschen har dock gjort det länge och här kommer fem spaningar som är väl värda för oss som investerare att ha koll på.

Boom i förnybar energi

Don’t fight the FED brukar man säga, det vill säga anpassa dina investeringar utifrån rådande (amerikansk) penningpolitik. Gör åtminstone inte motsatsen. Samma resonemang kan vi använda vad gäller finanspolitiken, det vill säga anpassa dina investeringar utifrån vad världens stora länder investerar i och satsar på. Då finns det åtminstone en lågt hängande frukt, förnybar energi. Globala investeringar i sol- och vindkraft ökade med 21 procent under 2022 och var därmed för första gången större än investeringarna i olja och gas, enligt en sammanställning av norska Rystad Energy. En trend som kommer att fortsätta och ett gap som gissningsvis bara kommer att öka och bolag inom dessa sektorer har alla förutsättningar att växa.

Spana in aktier inom förnyelsebar energi här och upptäck fonder inom ny energi här.

Energieffektivisering – den snabba (del)lösningen

Vikten av mer energieffektiva byggnader kan inte betonas nog. 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla ned bostäder och bolag inom energieffektivisering av fastigheter har goda förutsättningar på både kort och lång sik. På kort sikt är energieffektivisering nödvändig för att klara resursbristen som Rysslands krig i Ukraina fört med sig. På lång sikt nödvändigt för att klara omställningen från fossilt och klimatmålen. Kraven kommer från såväl reglerare som inifrån bolagen själva. Inom EU har medlemsländerna förbundit sig att minska energianvändningen med 5 procent under vissa högpristimmar, samt sträva efter att minska den totala energianvändningen med minst 10 procent. Vi ser också att allt fler bolag har åtagit sig egna nettonoll-mål, vilket innebär att de måste se över och minska energiförbrukningen i sina egna lokaler. Bolag inom energieffektivisering är alltså väl positionerade och alla möjligheter att växa. Storbanken Goldman Sachs har en prognos om att bolagen på medellång sikt kommer ha en vinsttillväxt på 15 procent, mot den bredare aktiemarknadens 6 procent.

Upptäck aktier inom energi och filtrera på olika kategorier här.

Grön kapprustning – handelskrig eller sporrande?

EU:s Green deal till trots, 2022 års största klimatnyhet stod USA för när kongressen röstade igenom President Bidens reformpaket, Inflation reduction act, där drygt två tredjedelar är direkt klimatrelaterade. Det mest ambitiösa klimatpaketet i USA:s historia. Paketet väcker dock kritik och oro från europeiskt håll, då det bland annat innebär stora statsstöd till företag som investerar i grön teknologi förutsatt att produktionen sker i USA. Det här menar man snedvrider konkurrensen och riskerar konsekvenser för europeisk tillväxt. Det finns därför röster för att även EU bör införa liknande gröna subventioner, och vid toppmötet i Davos var budskapet från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU inom kort kommer att lägga fram en egen plan med namnet Net zero industry act. Planen ska bland annat innefatta en tillfällig lättnad i EU:s regler för statsstöd så att länder kan ge skattelättnader till vissa sektorer. Detaljerna i planen är ännu inte släppta och det kommer säkerligen finnas motståndare som menar att det riskerar att leda till ett handelskrig och ökad protektionism, där nackdelarna överväger fördelarna. Som investerare konstaterar jag dock att de gröna sektorerna såsom förnybar energi och bolag inom elbilssegmentet har politiken i ryggen och alla förutsättningar för en fortsatt mycket stark tillväxt.

Annons

Ett parisavtal för naturen

Efter att länge hamnat i skymundan bakom klimatfrågan, har biologisk mångfald – avgörande för ett fungerande ekosystem, vår överlevnad och välfärd – tagit sin rättmätiga plats på agendan. Strax innan jul vid FN:s toppmöte COP 15 i Montreal, enades världens länder om att 30 procent av jordens land och hav ska skyddas till 2030. I nuläget är 17 procent av landområdena och 10 procent av de marina skyddade.

Genom ett antal initiativ, bland annat ramverket TNFD (Task Force on Nature-Related Financial Disclosures) kommer det också nya omfattande krav på bolag kring hur de ska rapportera såväl sin påverkan på biologisk mångfald som hur deras affär påverkas av minskningen av biologisk mångfald. Riskerna är inte ovidkommande. 70 % världens av världens BNP är beroende av biologisk mångfald enligt en rapport från World Economic Forum. Bygg-, jordbruk- och livsmedel är de sektorer som är mest beroende. I dagsläget finns det inget enkelt sätt att som privat investerare ta sig an frågor, men stora institutionella kapitalförvaltare tittar redan på hur de ska integrera biologisk mångfald i sin förvaltning och det tillsammans med ökad transparens från bolagen, kommer ge ringar på vatten. Som privatperson skadar det alltså inte att redan nu, ha med biologisk mångfald i bakhuvudet, när man funderar över potentiella investeringsteman.

Bättre rapportering från bolagen

En grön regelsmocka mot näringslivet. Så löd en rubrik om det kommande regelverket för hållbarhetsrapportering som träffar i princip alla europeiska börsbolag. Corporate Sustainability reporting directive (CSRD), den nya lag om hållbarhetsrapportering som dels kommer göra rapporteringen mycket mer omfattande men som framför innebär krav på att den ska följa en gemensam standard ESRS. Ovan regelverk kräver också att bolag sätter tydliga mål kopplade till hållbarhet, och att man testar ens affärsmodells förenlighet med 1,5 graders målet. Allt detta ska även in förvaltningsberättelsen och därmed ses över av en revisor. Risken för greenwashing torde således minskas. Även om CSRD inte träder i kraft förens 2025, det vill säga i årsredovisningarna för 2024, är det så omfattande att bolag redan nu börjar förbereda sig. Bättre hållbarhetsrapporter att vänta framöver med andra ord.

Ovanstående punkter är några av de som jag har med min när jag funderar över var tillväxten finns och vilka bolag jag ska investera i. Som alltid gäller dock grundregeln, se till att ha en väldiversifierad portfölj.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg