Avanzas klimatmål godkända av Science Based Target initiative

Av Avanza

17 jan 24

Share

Avanzas vetenskapligt baserade klimatmål har nu blivit validerade och godkända av Science Based Target initiative (SBTi). Målen är att halvera våra utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2030, samt att 65 procent av direktinvesteringarna i Avanza Fonder ska vara placerat i bolag med egna godkända klimatmål senast 2027. 100 procent senast 2040.

Avanza skickade under 2022 in våra utsläppsminskningsmål till SBTi, en internationell organisation som arbetar för minskade växthusgaser genom att vägleda och verifiera bolags klimatmål. SBTi tar fram riktlinjer och krav för olika branscher vilket möjliggör för alla bolag, oavsett bransch och region, att sätta utsläppsreduceringsmål som är vetenskapligt grundade.

Att vi nu fått Avanzas mål verifierade och godkända innebär att vi av en extern och oberoende part fått en check på att våra mål är tillräckligt ambitiösa, i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål och att vi har presenterat en rimlig färdplan för att nå dem.

Utsläppsminskningsmålen Avanza ska uppnå:

  1. De direkta utsläppen från vår verksamhet ska minska med 50 procent till 2030, med 2021 som basår.
  2. Avanza ska fortsätta att köpa in 100 procent förnybar energi.
  3. I de fonder som vårt fondbolag, Avanza Fonder, förvaltar själva, ska 65 procent av kapitalet vara investerat i bolag med egna vetenskapligt förankrade klimatmål senast 2027, 100 procent 2040. (Avanza har även ett internt mål om 75 procent till 2030.)

Annons

Mest påverkan via portföljmålet

Som digital aktör, med enbart ett kontor, är Avanza en resurseffektiv organisation med låga direkta utsläpp. Den största påverkan har vi via våra indirekta scope 3-utsläpp. Här ingår bland annat utsläppen från affärsresor, från inköp av varor och tjänster och från medarbetares pendling, men framför allt utsläppen i de bolag som Avanza Fonder investerar i. Avanza har mål om halvering av utsläppen som kan härledas till vår verksamhet till 2030. Den absolut största delen av våra scope 3-utsläpp utgörs dock av de utsläpp som kan härledas till bolagen som Avanza Fonder investerar i och därför är det också dessa som SBTi fokuserar på och ställer högst krav inom. Därav målet om att 65 procent av direktinvesteringarna ska ske i bolag med egna SBT:s senast 2027.

Vad Avanza Fonder gör

Grundtanken med att sätta SBT:s är alltså att man påverkar alla typer av bolag och genom aktivt ägarskap uppmanar dem att sätta egna vetenskapligt förankrade klimatmål och färdplaner för att nå dem. Detta är något som Avanza Fonder gör. 2021 utgjordes 45 procent av direktinvesteringarna bolag med egna SBT:s. I slutet av 2023 utgjorde motsvarande siffra ca 60 procent. Under hösten har Avanza Fonder intensifierat påverkansarbetet genom att träffa flertalet portföljbolag som ännu inte fastställt egna SBT:s i syfte att få dem att göra det. Bolagen vi träffat och kommunicerat mest med hittills är stora bolag som ingår i Avanza Zero, men framöver är planen att bredda dessa dialoger. Detta påverkansarbete, kombinerat med de exkluderingar som fondbolaget tillämpar avseende vissa branscher och bolag utgör en viktig del av Avanzas arbete med att bidra till minskningen av utsläpp.

/Johanna Kull, Hållbarhetsansvarig Avanza Bank och Emelie Chawala, Hållbarhetsansvarig Avanza Fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg