Nu lanserar vi Avanza Sverige – en bred fond till ett smalt pris

Av Avanza

08 sep 21

Share

Äntligen lanserar vi Avanza Sverige – en bred indexnära Sverigefond som placerar såväl i stora som små bolag med hög hållbarhetsnivå, till ett attraktivt pris! Till skillnad från befintliga svenska index och indexnära fonder kommer Avanza Sverige att ha en större exponering mot små- och medelstora bolag. Avanza Sverige är en så kallad ”All-cap-fond”, som ger en bred exponering mot den svenska marknaden.

Avanza Sverige blir den tredje Sverigefonden i Avanzas Sverige-familj där du sedan tidigare hittar Avanza Zero och Avanza Småbolag by Skoglund. De tre fonderna ger tre olika typer av exponeringar mot den svenska marknaden och kompletterar varandra väl. Avanza Zero är den smalaste fonden, med endast 30 aktier (29 bolag) varav 90 procent är stora bolag sett till marknadsvärde.

Avanza Småbolag by Skoglund är en utpräglad småbolagsfond med aktiv förvaltning som till skillnad från många andra småbolagsfonder innehåller en stor andel av de minsta bolagen på börsen, så kallade mikrobolag. Avanza Sverige ger en exponering som är mer jämnt fördelad över stora bolag, medelstora bolag och små bolag. Jämfört med ett marknadsviktat Sverigeindex där bolagen viktas utifrån sina börsvärden, kommer de största bolagen att få en lägre vikt, till förmån för de mindre bolagen. På så vis ges fler bolag i index en större betydelse för fondens avkastning.

Fonden följer ett nytt index

Vi har tillsammans med Morningstar utvecklat ett index som ger en bred och hållbar Sverigeexponering. Indexet heter Morningstar Sweden Sustainability Select 70 och är det index som Avanza Sverige har som mål efterlikna. Indexet omfattar cirka 70 bolag och utgår från principen att de mindre bolagen ska få en större betydelse för indexets avkastning jämfört med ett marknadsviktat index. För att uppnå detta sätts en maximal gräns för hur mycket ett bolag får väga.

Samtliga svenska små, medelstora och stora bolag som har en hållbarhetsrating av Sustainalytics finns med i urvalsprocessen från start. I det första steget tas bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner enligt FN Global Compact bort, samt bolag vars omsättning från vapen, tobak, alkohol, gambling, pornografi, cannabis, genmodifierade grödor samt fossila bränslen överstiger 5 procent. Därefter väljs de 70 bolagen med högst hållbarhetsrating ut, med hänsyn tagen till sektorernas marknadsvikter. Indexet kommer på så vis att inkludera de bolag som, enligt Sustainalytics, har lägst risker kopplat till hållbarhet inom varje sektor.

Annons

Syftet med att ha en större vikt i små och medelstora bolag jämfört med befintliga index och indexnära fonder är dels att öka diversifieringen och dels att öka avkastningspotentialen i fonden, då små bolags omsättning och vinst historiskt växt snabbare än i stora bolag.

Eftersom fonden är nylanserad finns det ingen historisk avkastning tillgänglig. Däremot har Morningstar räknat fram historisk avkastning för det index som fonden ska efterlikna, baserat på indexmetodiken. Den högre andelen mindre bolag har gett en högre historisk avkastning, samtidigt som valet av bolag med lägre hållbarhetsrisker har lett till minskad risk mätt som volatilitet. Nedan jämförs Morningstars index med det marknadsviktade indexet Nasdaq OMX Stockholm Benchmark samt med Avanza Zero.

Bolagen som Avanza Sverige placerar i

Bolaget med störst vikt i fonden är för närvarande Atlas Copco som väger 4,4 procent, följt av Investor (4,2 procent) och Epiroc (4,1 procent). De minsta bolagen i fonden sett till marknadsvärde är Clas Ohlson, Elanders och Attendo och de minsta bolagen sett till vikt i fonden är Bygghemma Group och Swedencare. Det genomsnittliga marknadsvärdet på de underliggande bolagen i fonden är 85 miljarder kronor.

Detta att jämföra med Nasdaq OMX Stockholm Benchmark, som har ett genomsnittligt marknadsvärde om knappt 200 miljarder, och Avanza Zero där motsvarande siffra är 300 miljarder. Avanza Sverige fyller därmed en lucka mellan befintliga svenska småbolagsfonder och svenska index/indexnära fonder på marknaden som vi tycker är viktigt att fylla.

När vi utvecklade Avanza Sverige utgick vi från hur vi själva skulle vilja placera våra pengar. Vi tyckte att det saknades en hållbar, lågt prissatt fond som ger en bred exponering över såväl stora som små bolag. Fonden kostar 0,17 procent i total avgift, vilket gör den till den billigaste Sverigefonden på Avanzas plattform efter Avanza Zero.

Vi hoppas att ni, liksom vi på Avanza, väljer att placera en del av er Sverigeexponering i Avanza Sverige.

/Maria Wärn, Förvaltningschef Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanza-sverige. Index med högre andel svenska små och mellanstora bolag har gett en högre avkastning de senaste 5 åren (jämfört med det marknadsviktade indexet Nasdaq OMX Stockholm Benchmark) enligt information från Morningstar Direct. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg