Bästa verktyget för att hitta hållbara fonder

Allt fler vill spara i hållbara fonder och aktier. Och efterfrågan på ett verktyg som sätter en tydlig etikett Hållbar eller Icke hållbar är stor. Ett sådant exakt klassificering finns inte. Ännu. Det som däremot finns redan idag är användarvänliga och lättillgängliga hjälpmedel för att hitta mer eller mindre hållbara fonder. Här mer om det idag mest heltäckande och användbara verktyget för dig som vill spara i fonder med ambitiöst hållbarhetsarbete.

Intresset för hållbara investeringar växer exponentiellt och inflödet till fonder med hållbarhetsinriktning slår nya rekord världen över. För att säkerställa att kapital styrs i en hållbar riktning behövs emellertid en samsyn kring vad som är hållbart eller inte. EU-kommissionen har därför arbetat fram en EU-gemensam taxonomi som ska klassificerar vilka verksamheter som är i linje med Parisavtalet och vilka investeringar som är därmed är miljömässigt hållbara. Denna kommer träda i kraft 2022 och i ett senare skede är tanken att den även ska innefatta de övriga hållbarhetsområdena som t.ex. social hållbarhet. Taxonomin kommer göra det betydligt enklare att jämföra fonder och enskilda bolags hållbarhetsarbete, men vi kan inte vänta till dess. Redan idag finns det en rad verktyg att använda sig av, varav Morningstar Sustainability Rating är det i min mening heltäckande verktyget för privatpersoner.

Morningstar Sustainability rating – 1 till 5 jordglober

Morningstar är ett ratinginstitut som i 35 år (sedan 1985) betygsatt fonder utifrån dess historiska avkastning, med hänsyn till vilken risk fonden tagit samt dess kostnader. Utifrån detta jämförs sedan fonder i samma kategori och de fonder i kategorin men högst riskjusterad avkastning med hänsyn till kostnader, får 5 stjärnor, och de med sämst riskjusterad avkastning 1 stjärna.

Sedan ett par år tillbaka används den här metodiken även för att betygsätta fonder utifrån dess hållbarhetsarbete. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett rating på mellan 1 till 5 jordglober som mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor (ESG), relativt andra fonder i samma global kategori. Antalet glober en fond har hittar du dels om du scrollar längst ned på en specifik fonds fondsida, dels hittar du det i fondlistan under fliken miljö. I fondlistan kan du också filtrera så att det bara visas foner med ett visst antal glober.

Antalet glober sätts i tre steg:

  1. Varje enskild fond ett Hållbarhetsvärde (Morningstar Sustainability Score). Detta värde är ett vägt snitt över vilken ESG Risk Rating (hållbarhetsrisk) fondens innehav har. ESG Risk Rating är ett värde mellan 0-100 där ett lägre värde är bättre och indikerar mer hållbar. 0 indikerar att ett företag inte har någon ohanterad ESG-risk och ett värde på 100 indikerar den högsta nivån av ESG-risk. Bedömningen görs av det av analysföretaget Sustainalytics och fler än 10.000 företag världen över har en Sustainalytics ESG Risk Rating och värdet uppdateras månadsvis.
  2. Fondens historiska hållbarhetsvärde räknas ut. Det är en sammanvägning av fondens Hållbarhetsvärde nu och de senaste 12 månaderna. Det historiska snittet är inte likaviktat utan nuvarande värde väger tyngre än hållbarhetsvärdet för 12 månader sedan.
  3. Utifrån det historiska hållbarhetsvärdet sätts fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating) på mellan 1-5 glober. Ett betyg som alltså är baserad på fondens nuvarande och historiska hållbarhetsvärde relativt genomsnittet i dess fondkategori (Morningstar Global Category). De 10 procent av fonderna med lägsta genomsnittliga hållbarhetsrisk i sin kategori, får 5 glober. Fonderna som placerar sig i den näst bästa gruppen (22,5 procent av fonderna) får fyra glober, 35 procent av fonderna får tre glober och 22,5 procent får två glober de 10 procent av fonderna med högst hållbarhetsrisker får en glob.

Bedömer fonder i samma kategori

Viktigt att komma ihåg är att att man bara kan använda glob-ratingen till att jämföra fonder inom samma kategori. Dock så är denna gruppering i Global Category bredare än de fondkategorier som används vid Morningstars traditionella stjärnbetyg, men du kan ändå inte jämför t.ex. en Sverigefond och en globalfond med varandra utifrån detta betyg.

Använd dig av Hållbarhetsvärdet direkt

Vill du jämföra fonder i olika kategorier med varandra är tipset att titta direkt på fondens Hållbarhetsvärdet på mellan 0 till 100. Det tas fram i steg 2. Även det finns presenterat på Avanzas fondsidor. Sök upp en specifik fond och scrolla längst ned på fondsidan. Klicka sedan på antingen på ”Hållbarhetsindikatorn” eller rubriken ”Jämför med andra fonder”. Då ser du dels fondens specifika hållbarhetsvärde, men även om fonden har ett bättre eller sämre värde än snittet samt Hållbarhetsvärdet för fonden med bäst respektive sämst värde.

Utvärderar du fonder utifrån deras hållbarhetsarbete?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter fraån Avanza. 

Relaterade inlägg