8 viktiga nyckeltal när du analyserar aktier

Av Felicia Schön

30 nov 22

Share

Hur gör man för att analysera en aktie egentligen? Hur vet man vad som gör en aktie attraktiv? Det finns såklart en massa olika sätt att analysera aktier på, men i just detta inlägg ska jag förklara mer om just nyckeltal och hur de kan användas i en fundamental aktieanalys.

Vad är ett nyckeltal?

Nyckeltal används för att lättare kunna jämföra aktier. Det används dels för att jämföra ett bolags prestation över olika tidsperioder, dels för att jämföra företag med varandra. Det finns nyckeltal för det mesta som går att mäta; lönsamhet, risk, belåning, kassaflöde, kapitalets effektivitet – you name it. Nyckeltalen ger dig en överblick över hur bolaget presterar finansiellt inom olika områden och uttrycks per aktie i stället för den totala siffran som ofta är stora belopp på miljoner eller miljarder som är svårare att förhålla sig till. Hos oss finns flera nyckeltal uträknat och serverat på respektive aktiesida.

Skärmavbild från oktober 2022

Annons

Bra att veta om aktieanalys

  • Bilda dig en samlad bild. För att göra bästa möjliga analys är det bäst att kika på flera nyckeltal och kombinera det med allmän information om företaget.
  • Fler parametrar spelar roll. Andra faktorer så som marknadsstorlek, tillväxtpotential, trender, regelverk och så vidare kan också spela stor roll för den långsiktiga investeraren.
  • Practice makes perfect. Det finns inget facit för vad som är ett bra eller dåligt värde på ett nyckeltal. Det beror på helheten samt i jämförelse med andra företag på marknaden. Med tiden blir det lättare att avgöra vilka tal som är bra och dåliga för olika branscher och vilka kombinationer av nyckeltal som gör en aktie attraktiv.
  • Bolagets börsvärde (marknadsvärde). Har ett bolag vars aktier kostar 100 kronor högre börsvärde än ett bolag vars aktier kostar 10 kronor? Nej, riktigt så lätt är det inte. Börsvärdet, eller marknadsvärdet som det också kallas, är antalet utestående aktier multiplicerat med aktiekursen. När man säger att en värdering har minskat kraftigt beror det på att priset på aktien har sjunkit och att bolagets totala antal aktier blivit mindre värda.
    Med hjälp av nyckeltal kan man dra slutsatser om priset på aktien är högt eller lågt i förhållande till bolagets prestation, finansiella resultat eller framtida potential.
  • Skillnad mellan branscher och var i livscykeln företaget är. Vad som är ett ”bra” nyckeltal kan skilja sig mycket mellan olika branscher. Det är bäst att jämföra bolag som liknar varandra, till exempel liknande bransch, marknad, produkt. För dagligvaror kan till exempel en rörelsemarginal (EBIT-marginal) på ett par procent anses vara högt och stabilt, medan det för banksektorn hade varit katastrofala siffror. Tänk också på att jämföra företag som är i samma fas av livscykeln. Nyckeltalen kan skilja sig mycket mellan ett bolag som är en start up-fas, tillväxtfas eller i mognadsfas.
Tips! Ta hjälp av branschkategorierna på respektive aktiesida för att jämföra liknande bolag. Skärmavbild från oktober 2022

 

8 nyckeltal och hur de kan användas i aktieanalys

P/E-tal – värderingsmått

Det vanligaste nyckeltalet eller multipeln* som det också kallas. P/E är ett värderingsmått som står för price/earnings, vilket är aktiekursen/vinsten per aktie på svenska. P/E-talet anger hur många årsvinster som börsen (marknaden) betalar för aktien, dvs hur högt eller lågt börsen värderar företaget i förhållande till vinsten. Ett P/E-tal på 14 betyder alltså att börsen betalat 14 gånger årsvinsten för en aktie och det kommer ta 14 år för bolaget att tjäna in de pengar du betalade för aktien – om vinsten förblir oförändrad.

När du kollar på P/E-talet är det extra viktigt jämföra bolag som liknar varandra. Bolagen ska helst verka inom samma bransch och vara på samma plats i livscykeln. ”Nya” företag med hög tillväxt brukar ha skyhöga P/E-tal eftersom börsen då förväntar sig en högre framtida tillväxt. P/E-talet är värdelöst att kolla på om bolaget inte är lönsamt än, eftersom P/E-talet då är negativt. Mogna och stabila bolag brukar ha ett lägre P/E-tal eftersom bolaget värderas på nuvarande prestation snarare än framtida. Därför kan P/E-talet vara mest användbart att kika på när du analyserar mogna bolag.

P/S-tal – värderingsmått

P/S står för price/sales – alltså aktiekurs/omsättning per aktie. Likt P/E-talet anger även P/S-talet hur högt börsen (marknaden) värderar företagets årsförsäljning. Men P/S-talet är bäst att kolla på om du analyserar startup- och tillväxtbolag. Den typen av bolag brukar sällan vara lönsamma från början men de har i regel hög omsättningstillväxt. Ett högt P/S-tal kan vara positivt då det indikerar att börsen förväntar sig en fortsatt hög omsättning, men också negativt eftersom företaget måste kunna leverera det. Ett tips är att kika lite extra på bolagets skalbarhet (vilka möjligheter finns det för bolaget att växa?) eller expansionsplaner för att få en bild av tillväxten av omsättning. Precis som för P/E-talet är det bäst att jämföra P/S-tal mellan liknande företag som verkar inom samma bransch och befinner sig i samma fas i livscykeln.

EBITDA(marginal) – lönsamhetsmått

EBITDA kallas också för justerat rörelseresultat. Det är vanligt att kolla på det här nyckeltalet när man vill mäta lönsamheten i ett bolag. EBITDA står för ”Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation” – och det visar helt enkelt hur resultatet för bolaget ser ut justerat för räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. Man justerar för det här för att få en bild av hur lönsamheten ser ut och det ger en direkt indikation på relationen mellan intäkter och utgifter. Det kan också ge en mer ”rättvis” bild av resultatet för ett företag som har stora materiella och/eller immateriella tillgångar eller räntekostnader eftersom resultatet då tyngs av avskrivningar och nedskrivningar som ju faktiskt inte är en direkt utgift för företaget.

EBITDA kan anges som både ett absolut belopp, eller som en procentandel. Till exempel kan EBITDA vara 10 miljoner, men det kan också vara en EBITDA-marginal angiven i procent genom att dela omsättningen med vinsten. Måttet är ett brett mått som kan jämföras över flera branscher. Ju högre EBITDA-marginal, desto större är vinsten i förhållande till omsättningen, och för det mesta är vinst något bra. Dock ska man ha i åtanke att vad som anses vara bra EBITDA skiljer sig mellan branscher.

Lönsamhetsmåtten EBIT och EBITA fungerar på samma sätt. EBIT är det man kallar rörelseresultat eftersom det är resultat innan skatt och räntor.

CAGR – tillväxtmått

CAGR står för ”Compounded Annual Growth Rate” och är kort och gott den genomsnittliga årliga effektiva tillväxttakten för valfri faktor. Den kan användas på allt från omsättningstillväxt, vinsttillväxt, kostnadsökning osv. Man mäter det ofta över en tidsperiod på t.ex tre, fem eller tio år och visar hur tillväxten för bolaget sett ut över tid. För tillväxtbolag är det här nyckeltalet extra intressant, särskilt om bolaget inte har nått lönsamhet ännu då tillväxten står i fokus. Vad som är en ”bra” CAGR är svårt att svara på eftersom det beror på vilken tillväxt man kikar på och var bolaget befinner sig, men generellt är såklart en högre CAGR bättre än en lägre eftersom det indikerar en högre tillväxt.

Volatilitet – riskmått

Volatilitet är ett av de vanligaste nyckeltalen för att få en fingervisning om risken i aktien på kort sikt. Förenklat kan man säga att volatilitet visar hur många procent upp och ner aktien har rört sig från sin genomsnittskurs de senaste 30 dagarna. En hög volatilitet betyder alltså att aktien brukar svänga mycket på kort sikt vilket i sin tur innebär en möjlighet till hög avkastning men innebär också en högre risk för större förlust. Vice versa gäller för en låg volatilitet – mindre chans till hög avkastning men också mindre risk för stor förlust.

Volatiliteten kan förändras mycket för en enskild aktie under en längre tidsperiod eftersom alla nyheter eller händelser som påverkar aktiekursen ökar rörelserna. Vid skakiga börstider och osäkerheter tenderar volatiliteten att vara högre.

Eftersom volatilitet ger en fingervisning om kursrörelsen i aktien på kort sikt är detta nyckeltal inte lämpligt för den långsiktiga investeraren – dock kan det hjälpa till att ge en fingervisning om rörelsen i aktien.

Beta – riskmått

Beta mäter aktiens historiska volatilitet i förhållande till börsen i stort. Det visar om aktien svänger mer, mindre eller ungefär lika mycket som börsen i genomsnitt så du får ett hum om hur volatil aktien kommer vara framöver. Betatalet kan vara 1, mindre än 1 eller mer än 1. Mindre än 1 betyder lägre risk än index, dvs att aktien brukar röra sig mindre än börsen. En aktie med ett betatal över 1 är mer riskfylld, mer volatil, än börsen. Är betatalet 1 följer aktien exakt börsens svängar. Så på ren svenska – vill du ta mer risk och få möjlighet till större avkastning än börsen ska du kika på höga betaltal, vill du ta lägre risk och således mindre avkastning än börsen ska du kika på låga betatal.

Sharpekvot – riskmått

Din riskjusterad avkastning visar hur mycket avkastning din portfölj genererat i förhållande till hur hög risk du har tagit. Självklart är målet att få så hög avkastning som möjligt med minsta möjliga risk (OBS! inte att förväxla med ingen risk – möjlighet till hög avkastning innebär alltid en risk). Risken i detta fall mäts i volatiliteten. Hos oss kan du se din sharpekvot för ditt fondsparande och för din aktieportfölj på sajten i inloggat läge under ”Min Ekonomi”, klicka därefter på ditt konto och scrolla längst ner till ”Nyckeltal”.

Soliditet – ”uthållighetsmått”

Soliditet är ett mått som kan användas på många sätt. Det visar dels hur stor andel av företagets tillgångar som är betalt med eget kapital och hur stor andel som är lån, dels en indikation på företagets finansiella uthållighet. En hög soliditet visar i regel att företaget har det bra ställt finansiellt, högre uthållighet och därför mindre risk för konkurs. För att förstå soliditet kan det relateras till en privatperson som äger en bostad och har bostadslån. Ju högre lån i förhållande till bostadens värde, desto sämre soliditet, vilket också innebär att man är mer sårbar vid förändringar i ekonomin. Detsamma gäller för företag. Dock kan en viss andel lån vara positivt för företaget eftersom det ger en hävstångseffekt.

För jämförelser av soliditet är det också viktigt att skilja på branscher. Ett bra exempel är bankbranschen där soliditeten väldigt låg och det är helt i sin ordning, men en lika låg soliditet inom till exempel retail eller fastighet hade varit katastrofal.

Hoppas du känner dig klokare! Vill du lära dig ännu mer kan jag tipsa dig om att spana in avsnittet om aktieanalys i Avanza Akademin.
/Felicia

*Multipel är en term som används när man mäter hur högt eller lågt värderat ett företag är i förhållande till aktiekursen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg