Deklarationstips från Deloitte

Vi på Deloitte Private Client Services har ett samarbete med Avanza Private Banking, det ger dig som Private Banking-kund tillgång till en timmes kostnadsfri skatterådgivning per år. Kontakta Avanza Private Banking om ni vill ta del av erbjudandet.

Nu närmar sig årets deklaration och i det här inlägget får du ta del av matnyttig information som kan hjälpa dig i deklarationen. Vi går igenom allt från regler kring anstånd till tips för dig som äger andelar i fåmansföretag.

Deklaration och skatt är komplicerat, nästan lika komplicerat är det att skriva ett inlägg som är aktuellt för alla. Men förhoppningsvis hittar du något som hjälper dig till en enklare och bättre deklaration.

Viktiga datum

  • 17 mars: Möjlighet att deklarera digitalt.
  • 31 mars: Sista dagen att godkänna inkomstdeklarationen i Skatteverkets App eller e-tjänst. Om du deklarerar digitalt före den 31 mars och inte har gjort några tillägg eller ändringar, får du din skatteåterbäring den 7–9 april. För dig som inte deklarerar före den 31 mars, har gjort ändringar, tillägg eller deklarerat på papper skickar Skatteverket ut slutskattebesked och betalar ut skatteåterbäringen den 12 juni.
  • 4 maj: Sista dagen för att inkomma med deklarationen till Skatteverket. Kommer du in med deklarationen för sent ska du betala förseningsavgift. För fysiska personer och dödsbon är förseningsavgiften 1 250 kronor. Ytterligare förseningsavgifter påförs om du dröjer tre respektive fem månader. Detta innebär att du totalt kan få betala 3 750 kronor i förseningsavgifter.

Nyheter inför årets deklarationer

Som ett led i att avskaffa skatteskillnaderna mellan pension och löneinkomst till år 2020 beslutade riksdagen att höja grundavdraget för personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång (1 januari 2019). För de individer som har en månadsinkomst mellan 5 000 och 98 000 kr sänks därmed skatten.

Från och med den 1 juli 2019 började de nya reglerna för rutavdrag gälla. De nya reglerna innebär att även personer under 65 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Möjligheten att få skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare återinfördes från och med den 1 juli 2019. Från nämnda datum är det således möjligt att erhålla upp till 1 500 kronor i skattereduktion givet att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Nya regler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag trädde i kraft den 1 juli 2019 och medför att ägarskiften kan ske under likvärdiga förutsättningar mellan närstående jämfört med överlåtelser till externa parter. De nya reglerna innebär lättnader i beskattningen för den närstående som överlåter sina andelar till en annan närstående, vilket förenklar genomförandet av ägarskiftet. Vid genomförandet av ett ägarskifte under de nya reglerna är det viktigt att ta hänsyn till de begrepp som introducerats, såsom ”aktiva närstående”, ”överlåtelse” och ”verksamhetsföretaget”. Därtill finns ett antal ytterligare kriterier som kan påverka de nya reglernas tillämplighet och därav bör beaktas.

Under 2019 tillämpades nya regler avseende månatlig rapportering. Dessa innebär som utgångspunkt att utbetalare av tjänsteinkomster och pensioner inte längre ska rapporterna utbetalningar och skatteavdrag på årliga kontrolluppgifter (t.ex. KU10) utan istället inkludera dessa uppgifter i arbetsgivardeklarationen. Som ett resultat av detta kommer inte några årliga kontrolluppgifter skickas ut till betalningsmottagarna utan uppgifterna återfinns på Skatteverkets hemsida och kommer som vanligt framgå av de förtryckta deklarationerna.

Obegränsat skattskyldig  

Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du redovisa dina globala inkomster i din svenska deklaration. Då dessa uppgifter normalt inte framgår av den förtryckta deklarationen behöver du inkludera dessa på egen hand.

Dubbelbeskattning

Om du betalar skatt på samma inkomst i två eller fler länder uppstår en så kallad dubbelbeskattningssituation. Dubbelbeskattningssituationen kan i de flesta fallen hanteras genom tillämpning av aktuellt skatteavtal. På Skatteverkets hemsida återfinns de skatteavtal som Sverige ingått med andra länder.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Andelar i fåmansföretag

Sverige har särskilda skatteregler för dig som är delägare i ett fåmansföretag. För att veta om de särskilda skattereglerna gäller dig måste du ta reda på om företaget är ett fåmansföretag samt om du har så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretaget. Beskattning av utdelning och kapitalvinst skiljer sig nämligen åt beroende på om företaget är ett fåmansföretag samt om andelarna är kvalificerade eller okvalificerade.

Utdelning och kapitalvinst hänförlig till okvalificerade andelar samt onoterade andelar i företag som inte är fåmansföretag redovisas på blankett K12. Inkomsten beskattas sedan med en skattesats på 25 procent.

När delägarens andelar i ett fåmansföretag anses kvalificerade redovisas utdelning och kapitalvinst på blankett K10. Beskattning av inkomsten sker progressivt utifrån vissa brytgränser. Utdelning och kapitalvinst som ryms inom det så kallade gränsbeloppet beskattas till en rak skattesats om 20 procent. Inkomst överskridande gränsbeloppet upp till ett så kallat takbelopp beskattas som tjänsteinkomst med en progressiv skattesats om 30 – 60 procent (notera att värnskatten har slopats från den 1 januari 2020 vilket innebär att den progressiva skattesatsen för beskattningsår 2020 är 30 – 53 procent). Observera att några sociala avgifter inte utgår på inkomsten. Inkomst överstigande takbeloppet beskattas sedan till en rak skattesats om 30 procent.

Om en delägare innehar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag kan företaget under vissa förutsättningar sättas i så kallad träda under fem hela beskattningsår för att andelarna i företaget ska byta karaktär och bli okvalificerade. Det sjätte året efter att företaget har försatts i träda kan ägaren ta ut vinsten inom företaget till 25 procent beskattning enligt reglerna för okvalificerade andelar i onoterade företag.

Under trädaperioden är det viktigt att ingen aktiv verksamhet bedrivas inom företaget. Det avgörande för bedömningen är om delägaren, eller någon närstående till denna, är verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget, i ett annat fåmansföretag inom samma koncern eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag som ligger i träda.

Ägaren kan i normalfallet under trädaperioden ta ut årlig utdelning utan att detta påverkar trädan, men däremot tillämpas reglerna för kvalificerade andelar under denna period. Rekommendationen är vanligtvis att utdelning lyfts årligen upp till årets gränsbelopp då skatten under trädaperioden uppgår till 20 procent på detta belopp jämfört med 25 procent om motsvarande belopp lyfts ut efter trädaperiodens utgång. Värt att notera är att det är delägaren själv som har att styrka att träda faktiskt förelegat och att det därför kan finnas en poäng i att upplysa Skatteverket om trädan redan första året av trädaperioden.

Läs mer på Skatteverket hemsida

Kvittningsmöjligheter för aktier

Vid aktieförsäljning finns det två olika alternativ för att beräkna resultatet av transaktionen, genomsnittsmetoden eller schablonmetoden.

Genomsnittsmetoden innebär att försäljningspriset minskas med det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag och sort som den avyttrade aktien. Här är det viktigt att tänka på att även en split, nyemission eller en fondemission påverkar anskaffningsvärdet. Observera att aktier av samma slag och sort innebär att ett särskiljande görs mellan exempelvis A-, B- och preferensaktier. Om du inte vet vad samtliga aktier köptes för kan du istället använda schablonmetoden på marknadsnoterade aktier. I så fall sätts anskaffningspriset till 20 procent av försäljningspriset.

Vid försäljning av aktier kan kvittning ske mellan kapitalvinster och kapitalförluster. Om du t.ex. sålt marknadsnoterade aktier med vinst och under samma år sålt marknadsnoterade aktier med förlust får du kvitta vinst mot förlust fullt ut. Observera att full kvittning endast gäller marknadsnoterade aktier. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 procent. Detsamma gäller kvarvarande förluster på icke-noterade värdepapper och fonder. Vid försäljning av onoterade kvalificerade andelar får istället 2/3 av vinst och förlust kvittas mot marknadsnoterade aktier till 100 procent. För onoterade okvalificerade andelar får istället 5/6 av vinst och förlust kvittas till 100 procent.

Notera att du inte ska göra kvittningen på egen hand utan detta gör Skatteverket åt dig. Du ska endast räkna fram respektive vinst och förlust och inkludera dessa i din deklaration.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Anstånd

Om du har ett godtagbart skäl för att lämna deklarationen senare än den 4 maj kan du ansöka om anstånd. Godtagbara skäl för att få anstånd är t.ex. att du är utomlands en längre tid, att du arbetar på annan ort, att du är på tjänsteresa eller att den som upprättar din deklaration har blivit sjuk. Ansöker du via ”Mina sidor” på Skatteverkets webbplats senast den 4 maj kan du få anstånd med att lämna deklarationen fram till och med den 18 maj. Alternativet är att använda blankett SKV 2600 senast den 24 april.

Kontakta oss

Deloitte är en ledande global tjänsteleverantör och erbjuder tjänster inom skatterådgivning, revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher.

Deloittes Private Client Services erbjuder global skatterådgivning för privatpersoner, familjeföretag, entreprenörer, företagsägare och stiftelser. Vi skapar skräddarsydda helhetslösningar vare sig det rör företaget eller familjen.

Lina Thörn och Linda Lundberg från Deloitte Private Client Services är skattejurister med lång erfarenhet inom skatterådgivning till privatpersoner, entreprenörer och ägarledda bolag.

Vill du diskutera någon av punkterna? Varmt välkommen att kontakta Lina och Linda på e-mail seavanza@deloitte.se. Är du istället intresserad av att ta del av en timmes kostnadsfri skatterådgivning hos oss kontaktar du Avanza Private Banking.

Vänliga hälsningar,

Lina och Linda, Deloitte Private Client Services

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories (collectively, the “Deloitte organization”) serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

Our advice is prepared solely for the use of the client. You may not disclose it or its contents to any other person without our prior written consent. No other person may rely on the advice and we accept no responsibility to any other person.

© 2020 For more information, contact Deloitte AB.

Relaterade inlägg