I deklarationstider finns det mycket man bör tänka på

Nu har det åter blivit dags att deklarera och som vanligt finns det en hel del aspekter att ta hänsyn till. I det här inlägget går vi igenom hur du deklarerar, vad som är nytt för i år och vilka avdrag du kan göra.

Anstånd

Om du har ett godtagbart skäl för att lämna deklarationen senare än den 2 maj kan du ansöka om anstånd. Särskilda omständigheter för att få anstånd kan vara att du är utomlands en längre tid, att du arbetar på annan ort, att du är på tjänsteresa eller att den som gör din deklaration har blivit sjuk. Ansöker du på ”Mina sidor” på Skatteverkets webbplats senast den 2 maj får du anstånd till den 16 maj. Alternativt kan du ansöka på blanketten SKV 2600 senast den 22 april.

Nyheter i årets deklaration

En ny skattereduktion har införts för de som fått sjukersättning eller aktivitetsersättning som betalats ut av Försäkringskassan. Detsamma gäller för motsvarande ersättningar från utlandet. Skattereduktionen beräknas till summan av 4,5 procent av den del av underlaget som inte överstiger 46 500 kr, och 2,5 procent av resterande del, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt.

Du får även en skattereduktion med 25 procent av beloppen för fackföreningsavgifter du betalat mellan den 1 juli – 31 december 2018, om avgifterna sammanlagt uppgår till minst 400 kr.

För personer som är födda 1953 och senare är egenavgifterna 28,97 procent. Har du under 2018 fått hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning betalar du dock 10,21 procent i ålderspensionsavgift. Detsamma gäller om du under hela 2018 fått hel ålderspension, det vill säga förtida uttag av hel inkomstpension/tilläggspension och hel premiepension. Vid förtida uttag betalar du även en särskild löneskatt med 6,15 procent.

För personer födda mellan 1938 och 1952 betalas ålderspensionsavgift på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent, totalt 16,36 procent. För personer födda 1937 eller tidigare betalas bara särskild löneskatt på 6,15 procent om du har en aktiv näringsverksamhet. På passiv näringsverksamhet betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent oavsett ålder.

Rot- och rutavdrag

Om du köpt rot- eller ruttjänster ansöker inte du om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet. Utföraren av tjänsten drar sedan av en del av arbetskostnaden på din faktura. Rot- och rutavdraget får sammanlagt vara 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Kvittningsmöjlighet för aktier

Vid aktieförsäljning kan vinst och förlust beräknas på två sätt, genom genomsnittsmetoden eller genom att kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster.

Genomsnittsmetoden innebär att försäljningspriset minskas med det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag. Här är det viktigt att tänka på att även en split, nyemission och fondemission påverkar anskaffningsvärdet. Om du inte vet vad samtliga aktier köptes för kan du istället använda schablonmetoden på marknadsnoterade aktier. I så fall sätts anskaffningspriset till 20 procent av försäljningspriset.

Om du har sålt aktier kan du kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster. På icke-noterade värdepapper och fonder får kvarvarande förluster dras av med 70 procent. Observera att full kvittning endast gäller marknadsnoterade aktier. Har du sålt onoterade kvalificerade andelar får i stället 2/3 av vinst och förlust kvittas mot marknadsnoterade aktier till 100 procent. För onoterade okvalificerade andelar får i stället 5/6 av vinst och förlust kvittas till 100 procent.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Avdrag för ränta

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på uppgifterna. Har du fått kontrolluppgift är räntorna förtryckt i din inkomstdeklaration.

Avdraget motsvarar 30 procent av beloppet på de betalda räntorna. Om ränteutgifterna överstiger 100 000 kr får du dock bara avdrag med 21 procent för den överskjutande delen.

Skatten på ISK och kapitalförsäkringar

Tillgångar på investeringssparkonton (ISK) och i svenska kapitalförsäkringar schablonbeskattas. Den förtryckta schablonintäkten för 2018 är 1,49 procent av kapitalunderlaget. Du betalar 30 procent skatt på schablonintäkten i inkomstslaget kapital.

Kapitalunderlaget för ISK beräknas genom att tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal läggs ihop. Till detta belopp läggs därefter summan alla insättningar på kontot. Detta belopp delas sedan med fyra.

Kapitalunderlaget för kapitalförsäkringar är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret ökat med de premier som betalats in till försäkringen under året. De premier som betalats under andra halvåret (1 juli – 31 december) ska dock bara räknas med till hälften. Skatteunderlaget avrundas till närmaste lägre 100-tal kronor.

Du som har en utländsk kapitalförsäkring ska betala avkastningsskatt på den i Sverige. Skatteunderlaget beräknas på samma sätt som för svenska kapitalförsäkringar.

Investeraravdrag

Om du förvärvat andelar i mindre företag och är skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna får du göra investeraravdrag. Det finns flera villkor som företaget måste uppfylla för att du ska få rätt till avdraget.

Du får göra investeraravdrag med hälften av det framräknade underlaget. Själva avdraget får högst vara 650 000 kronor per beskattningsår. Detta innebär att det maximala underlag du under ett år kan få räkna med är 1,3 miljoner kronor. Avdraget görs i inkomstslaget kapital.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hur deklarerar du?

Det finns flera sätt att deklarera på. Om du ska göra ändringar eller tillägg kan du göra det på papper eller elektroniskt via skatteverkets e-tjänst. Om du bara ska godkänna deklarationen utan ändringar kan du göra det genom att ringa eller sms:a. Du kan även deklarera i Skatteverkets app och i den kan du även yrka avdrag för resor till och från arbetet.

Viktiga datum

Från och med den 19 mars går det att deklarera digitalt.

Den 2 april är sista dagen att godkänna inkomstdeklarationen i Skatteverkets app eller e-tjänst.

Om du deklarerar digitalt innan den 2 april och inte har gjort några tillägg eller ändringar, får du din skatteåterbäring i april.

Den 2 maj är sista dag för att inkomma med deklarationen till Skatteverket. Kommer du in med deklarationen för sent ska du betala förseningsavgift. För fysiska personer och dödsbon är förseningsavgiften 1 250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

Om deklarationen kommit in till Skatteverket innan den 2 april ska återbäringen komma in på kontot mellan den 9 och 12 april, om inga ändringar eller tillägg görs. Den som inte deklarerade innan den 2 april, har gjort ändringar, tillägg eller deklarerat på papper får återbäringen mellan den 4 och 7 juni.

Kontakta oss

Deloitte är en ledande global tjänsteleverantör och erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher.

Deloittes Private Client Services erbjuder global skatterådgivning för privatpersoner, familjeföretag, entreprenörer, företagsägare och stiftelser. Vi skapar skräddarsydda helhetslösningar vare sig det rör företaget eller familjen.

Magdalena Huber från Deloitte Private Client Services är skattejurist med cirka 15 års erfarenhet inom skatterådgivning till privatpersoner, entreprenörer och ägarledda bolag.

Vill du ha hjälp med eller vill du diskutera någon av punkterna? Varmt välkommen att kontakta Magdalena på maghuber@deloitte.se

Vänliga hälsningar,

Magdalena, Deloitte Private Client Services

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. This material was solely prepared as general information. It was prepared to meet with specific requirements and was not prepared for any other purposes or objectives. Changes in conditions over time may affect the contents of the material and its content. We do not express any opinion or conclusion in this material. © 2019

Relaterade inlägg