Senareläggning av handel i flera Avanzafonder

Av Avanza

27 mar 20

Share

Avanza Fonder har senarelagt handeln i Avanza Auto 1 och Avanza 50 tidigare i veckan. Mot bakgrund av fortsatta svårigheter med att värdera innehav på ett tillförlitligt sätt senarelägger vi nu också handeln i Avanza Auto 2 och Avanza Auto 3.

Det är så klart beklagligt att vi behöver senarelägga handeln i några av våra fonder. Men vi gör detta för att vi tar ansvar för att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling. Handeln i fonderna kommer att återupptas så snart fondernas innehav bedöms kunna värderas på ett korrekt och tillförlitligt sätt.

Varför gör vi detta?

I flera av Avanzas fonder investerar vi i olika räntefonder. Likviditeten i marknaden för främst företagsobligationer har försämrats senaste tiden. Detta har skapat en osäkerhet kring prisbilden för dessa värdepapper. Mot bakgrund av detta gör fondbolag som vi investerar hos olika bedömningar avseende möjligheten att beräkna tillförlitliga NAV. De utgår då t.ex. från hur mycket kapital räntefonderna förvaltar, möjligheten att handla räntefondernas värdepapper och sin värderingsmetod för innehaven.

I Avanzas fondandelsfonder investerar vi i andra fonder och ett innehav är Spiltan Räntefond Sverige. Spiltan har sedan slutet av förra veckan bedömt att de inte kan beräkna tillförlitliga kurser på fonden, varför handeln i fonden är senarelagd. På grund av detta senarelade vi tidigare i veckan handeln i de av våra fonder som har största innehav i Spiltan Räntefond Sverige. Spiltan har fortfarande inte lämnat ut officiell andelskurs, varför vi nu även behöver senarelägga handeln i Avanza Auto 2 och Avanza Auto 3. Motivet till att ytterligare två fonder senarelägger sin handel är risken för att vi sätter kurser på fonderna som inte är tillförlitliga. Risken för detta blir högre ju längre tid som Spiltans fond inte har en officiell kurs.

Hur påverkar det kunderna?

Vi senarelägger handeln i fonderna för att skydda våra kunder (andelsägarna). Fondförmögenheten i en fond ägs av andelsägarna gemensamt och de har rätt till den utifrån hur många andelar de äger i fonden. Om vi trots osäkerhet kring kursen på Spiltans fond skulle beräkna NAV i nämnda Avanzafonder samt tillåta handel finns en risk för att vissa andelsägare vid köp/sälj skulle få en för stor eller en för liten del av fondförmögenheten. Det är Avanza Fonders skyldighet att se till att andelsägarna behandlas lika och alltså har samma rätt till fondens tillgångar.

Så snart vi får tillförlitliga kurser på Spiltan Räntefond Sverige kommer vi att öppna handeln i fonderna igen.

Påverkar detta förvaltningen av fonderna?

Förvaltarna kommer att fortsätta förvalta fonderna som vanligt med målet att uppnå en långsiktigt god avkastning. Även om vi inte beräknar andelskurser på fonderna kommer fonderna att fortsätta ge avkastning till fondernas andelsägare, men fondernas utveckling kommer åskådliggöras först när vi kan beräkna kurserna igen.

Kommer andelsägarna betala en förvaltningsavgift nu?

Även om våra förvaltare kommer att fortsätta förvalta fonderna som vanligt kommer Avanza Fonder inte att ta ut någon förvaltningsavgift under perioden som handeln är senarelagd.

Hur hanterar ni order i fonderna?

Avanza Fonder kommer vid senareläggning av handel behandla alla investerare som vill teckna fondandelar och fondandelsägare som vill lösa in andelar lika. De order som ges in till oss kommer verkställas i den ordning de kom in. Det innebär att köp och försäljning av andelar i Avanza Auto 2och Avanza Auto 3 kommer att dateras och sparas, men kommer inte att verkställas förrän Avanza Fonder tar beslut om att inte längre senarelägga handeln i fonderna. Då kommer kundernas order att utföras till första möjliga andelskurs. Order lagda innan bryttiden den 24 mars hanteras som vanligt. Order lagda senare kommer att genomförs när fonderna öppnar för handel igen.

När kommer fonderna att öppna för handel igen?

Så fort vi får tillförlitliga kurser från Spiltan Fonder och kan beräkna korrekta andelskurser på Avanza Auto 1, Avanza Auto 2, Avanza Auto 3 och Avanza 50 kommer fonderna att öppnas för handel igen. Om det dröjer lång tid innan Spiltan öppnar sin fond för handel finns viss risk för att flera Avanzafonder behöver senarelägga handeln.

Avanza Fonder bevakar och bedömer möjligheten att beräkna kurser på fonderna varje dag. Fondbolaget har även dagliga dialoger med Spiltan Fonder för att följa upp deras vidtagna åtgärder i syfte att så snart som möjligt öppna sin handel.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg