En bättre framtid för miljarder människor

Av Avanza

18 feb 20

Share

Avanza startades för 21 år sedan med en ambition om att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Nu vill vi ta nästa steg genom att skapa förutsättningar för en bättre framtid för miljarder människor genom att öka vårt fokus på hållbarhet och hållbara investeringar.

Ekonomi handlar om hushållning med begränsade resurser och på senare tid har fokus allt mer riktats mot det faktum att vi bara har en planet. Nu vill vi göra det enklare och mer intuitivt för våra kunder att investera hållbart. Vårt hållbarhetsarbete tar sig uttryck i kunderbjudandet genom att vi vill inspirera till hållbara investeringar och utbilda kring hur våra kunders pengar faktiskt är med och bidrar till en hållbar förändring, alltså gör skillnad.

Avanza är en plattform och syftet med vårt utbud är att tillhandahålla en bredd. Vi styr inte hur ni våra kunder väljer att placera era pengar, men vi vill underlätta och inspirera till ett hållbart sparande genom ett stort utbud av hållbara alternativ och tydlig hållbarhetsinformation. Detta gäller oavsett vilken sparform du har hos oss. Vi vill att Avanza ska vara det självklara valet för dig som vill spara hållbart. En viktig del för att kunna fatta finansiellt hållbara investeringsbeslut är också transparens där pris och avgiftsmodell tydligt framgår och där det är enkelt att förstå respektive produkt.

  • I fondguiden har vi exempelvis gjort det enklare för er att se hur fonder arbetar med hållbarhet genom hållbarhetsdata från Morningstar.

Du kan även filtrera fondlistan så att du exkluderar fonder som investerar i vissa specifika branscher som inte stämmer överens med dina egna hållbarhetspreferenser – här kan du läsa mer.

  • I din fondportföljanalys kan du analysera ditt fondinnehav utifrån bland annat fondernas CO2-risk och hur fondbolagen arbetar med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Hållbarhetsarbetet i vårt eget fondbolag

I våra fond-i-fonder väljer vi bort fonder som investerar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Om underliggande fonder inte exkluderar samtliga bolag som kränker internationella normer ska åtminstone uteslutning ske av bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Dessutom väljs fonder bort som investerar i bolag med verksamhet kopplad till kontroversiella vapen. Fond-i-fonderna har även restriktioner för hur stor andel av bolagens verksamhet som får hänföras till kol i underliggande fonder. I förvaltningen ingår förutom kvantitativ uppföljning av de underliggande fonderna, även att dialog förs om hållbarhetsarbetet i fonderna. Syftet är att påverka de externa förvaltarnas hållbarhetsarbete. Ambitionen är att ytterligare utveckla vår förvaltningsprocess till att omfatta ett bredare hållbarhetsperspektiv.

Fondbolaget äger aktier i svenska börsbolag genom indexfonden Avanza Zero. För dessa innehav har en ny riktlinje för aktieägarengagemang fastställts. Den innebär bland annat att Avanza Fonder kan delta och rösta på bolagsstämmor om det bedöms vara till fördel för fondens andelsägare.

Förvaltningen av Avanza Global, Avanza Emerging Markets, Avanza USA och Avanza Europa sker genom ett samarbete med Amundi. Amundi är aktiva ägare och driver påverkansdialoger samt röstar på bolagsstämmor.

Avanza USA och Avanza Europa följer index som integrerar hållbarhet, vilket innebär att fonderna i varierande utsträckning exkluderar bolag med verksamhet inom till exempel kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, alkohol, pornografi, spel och bolag med mer än 30% av intäkterna från förbränningskol. I index inkluderas även de bästa bolagen inom varje bransch som bedöms ha en god bolagsstyrning samt vara bäst på att hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet.

Avanza Fonder är medlem i Principles of Responsible Investments (PRI) som är världens största förespråkare för hållbara investeringar och ett oberoende organ initierat av FN. De har ställt upp sex principer som ska utgöra grunden för medlemmarnas hållbarhetsarbete. Principerna rör bland annat integrering av ESG-kriterier i investeringsbeslut och ägarpolicy samt rapportering av hållbarhetsarbetet och implementeringen av principerna.

Vårt fortsatta arbete

Vi är fortfarande i början av arbetet med vår nya hållbarhetsstrategi men är taggade på att fortsätta utveckla vårt erbjudande för att göra vad vi kan för att bidra till en mer hållbar värld finansmarknad.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg