4 hjälpmedel för att hitta hållbara fonder

Av Johanna Kull

26 apr 21

Share

Allt fler vill spara hållbara fonder. De finns men är tyvärr inte alltid helt enkla att hitta. Senaste åren har det dock utvecklats en rad rankingar och betyg för att hjälpa oss hitta dem. Låt oss titta närmare på hur man kan använda dessa för att hitta hållbara fonder att spara i.

Hållbar utveckling brukar indelas i tre kategorier: ekologisk hållbarhetsocial hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det förkortas ofta ESG och fondbolag och investerare har i huvudsak tre metoder att använda sig av när de arbetar med ESG-frågor:

  • De kan välja bort placeringar som inte uppfyller vissa kriterier, till exempel utesluta bolag som utvinner fossila bränslen eller säljer eller vapen.
  • De kan aktivt välja in bolag som uppfyller vissa kriterier, till exempel investera i bolag vars affärsidé är något som gynnar miljön.
  • Det kan aktivt försöka påverka bolagen de är delägare i. Detta genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor eller ha dialog direkt med företagsledare och andra aktieägare.Alla dessa metoder har sina respektive styrkor och svagheter och fondbolag med ett ambitiöst hållbarhetsarbete använder sig vanligtvis av alla dessa metoder. Som sparare är det emellertid inte helt enkelt att avgöra hur ambitiöst ett fondbolag arbetar med hållbarhetsfrågan. Det finns emellertid verktyg och rankingar som hjälper oss en bit på vägen. Exempel på sådana verktyg är Hållbarhetsstämpeln, Morningstars Gröna löv, Svanenmärkningen och Hållbarhetsindikatorn.

Hållbarhetsstämpeln

Genom att svara på frågor utifrån fyra områden; Miljö & klimat, Ifrågasatta branscher, Socialt ansvar och Ägarstyrning skapar du en personlig hållbarhetsstämpeln som syns som en symbol vid alla fonder som matchar just dina val. Att stämpeln bygger på just dina preferenser är en styrka då vi alla prioriterar och värderar frågor olika mycket. Vissa vill inte investera i fossila bolag men tycker att spelbolag är intressanta, medan andra är av rakt motsatt åsikt.

 

Morningstars gröna löv

Morningstars gröna löv är en stämpel som bara ges till fonder vars innehavande bolag har låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Mer specifikt krävs två saker:

1. Fondens genomsnittliga CO2-riskvärde ska vara under 10 – CO2-riskvärde är ett värde mellan 0 och 100 (ett lågt värde är bättre) som anger hur stor risken är att fonden drabbas ifall världsekonomin ställer om till låga CO2-utsläpp. Analysen görs av analysföretaget Sustainalytics på bolagsnivå och sedan räknar man ihop ett kapitalviktat snitt för fonden baserat på bolagen som ingår. Minst 67 procent av fondens innehav måste vara analyserade och har ett CO2-riskvärde.

2. Fondens exponering mot fossila bränslen ska vara under 7 procent – Max 7 procent av fondens innehav får ge exponering mot fossila bränslen.

Hållbarhetsindikatorn

I fondlistan och på alla fondsidor hittar du en indikator som rör sig mellan grönt och rött och som baseras på ett Hållbarhetsvärde mellan 0-100, där ett lägre värde betyder mer hållbar. Det är Morningstar som sätter värdet och baserar det på bolagsanalyser gjorda av Sustainalytics. Ett bolag som analyserar 40 000 bolag världen över och ger dem betyg utifrån deras miljöarbete, sociala ansvar och bolagsstyrning.

Svanenmärkningen på en fond innebär att:

  • Fonden måste avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska så som fossil energiutvinning (undantag finns för omställningsbolag som uppfyller tre mycket hårda villkor), tobak, kontroversiella vapen m.fl. Här mer om vilka företag, branscher och länder som inte får ingå i en Svanenmärkt fond.
  • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Minst 90% av fondens innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys och minst 50% av fondens innehav ska vara placerat i företag med ett starkt hållbarhetsarbete.
  • Fonden ska varje kvartal på sin hemsida redovisa samtliga aktier och andra värdepapper som finns i fonden. Fonden ska årligen presentera en rapport över vilka aktiviteter fonden gjort inom hållbarhetsområdet. t.ex. hur man röstat på bolagsstämmor, vilka dialoger man haft med bolag, vad man inkluderat/exkluderat o.s.v.
  • Fonden ska bedriva påverkansarbete gentemot företagen i portföljen när det kommer till bolagens hållbarhetsarbete.

Använd dig av filtreringsverktyget i fondlistan

Mer info om alla dessa tre verktyg hittar du på samlingssidan Spara hållbart. I fondlistan kan du också använda dig av den utökade filtreringsknappen och därigenom bara filtrera fram fonder som passar dina preferenser.

Sammanfattningsvis vill jag också ta död på myten att det skulle finnas ett negativt samband mellan hållbarhet och god avkastning. Det finns inget som tyder på att bolag som har höga ESG-betyg skulle prestera sämre. Det finns tvärtom studier som pekar på att de är mer lönsamma och bättre rustade för framtiden än bolag som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Hur hittar du hållbara fonder?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg