Heta ESG-teman 2021

Av Johanna Kull

26 feb 21

Share

Hållbara investeringar generellt, förnybar energi i synnerhet, blev fjolårets klart bästa sektor på världens börser. Och i de stora investmentbankernas marknadsutblick för 2021, är tron på så kallade ESG-bolag fortfarande hög. Många väljer dock att peka ut andra teman än just förnybar energi, (det tema som presterade allra bäst med en avkastning på i snitt 99 procent 2020, jämfört med 14 procent för breda MSCI AC World index). Vad finns det då för andra intressanta ESG-teman?

ESG, vilket står för miljömässig, social och styrningsrelaterad hållbarhet, är i fokus hos investerarna. 2020 ökade inflödet i ESG-fonder med 112 procent jämfört med 2019 visar data från Morningstar och på tre år har det totala kapitalet som förvaltas i ESG-fonder tiofaldigats. Och det är knappast en fluga. Synen framåt vad gäller så kallade ESG-bolag är också övervägande positiv. Här tre investeringsteman inom ESG-spektrat som flertalet investmentbanker lyfter fram.

Hållbara konsumtion och livsmedel

Livsmedelsindustrin står för mellan 25-30 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kommer efterfrågan på mat att öka i takt med att världens befolkning växer och förväntas nå 9,8 miljarder människor 2050 och 11,2 miljarder 2100 enligt FN:s beräkningar. Att jämföra med dagens 7,5 miljarder. Detta gör att många investmentbanker däribland Credit Suisse lyfter fram livsmedelssektorn som ett intressant investeringstema. De pekar bland annat på behovet av precisionsjordbruk, den digitalisering av jordbruket som gör att man kan öka livsmedelsproduktionen, samtidigt som man minimerar användningen av gödsel- och bekämpningsmedel. Morgan Stanley lyfter fram två bolag inom området; Deere som  tillverkare av jordbruksmaskiner samt förpackningsjätten Ball corp som tillverkar förpackningar för livsmedel, personlig vård samt för olika hushållsprodukter.

De förändringar som kan göras från ett konsumentperspektiv, och som vi redan ser, är ändrade matvanor samt minskat matsvinn. Framför allt ser vi en global trend i försäljningen av plantbaserad kost vilken förväntas ha en årlig ökningstakt på 20 till 30 procent kommande decennium. Till 2040 försäljningen av plastbaserade köttalternativ vara större än den av konventionellt kött. Här har jag skrivit mer om klimatsmart mat och bolag med exponering mot temat.Energieffektivisering

Fastighetssektorn är en energitjuv. Som exempel kan nämnas att 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla ned bostäder. Vikten av mer energieffektiva byggnader kan inte nog betonas och energieffektivisering är en betydande del av såväl EU:s Green Deal som Joe Bidens utlovade klimatplan (ej accepterad av senaten än). Det här skapar såklart investeringsmöjligheter och i Sverige pekar många analytiker ut industrikonsulterna som möjliga vinnare. Här kan du läsa mer om ett par internationella bolag som Goldman Sachs lyfter fram som tänkbara vinnare på trenden.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är avgörande för ett fungerande ekosystem, och i slutändan vår överlevnad och välfärd. Ändå har vi låtit den minska år efter år. Klimatförändringarna och inte minst den rådandepandemin har gett frågan ökad uppmärksamhet och den är även ett av åtta utpekade områdena i EU:s gröna handlingsplan, European Green Deal. Problemet är dock långtifrån koncentrerat till Europa och bland annat UBS och Morgan Stanley pekar ut området som intressant ur en investerares perspektiv, då de spår att frågan kommer komma högre upp på lagstiftarnas agenda kommande år. Framför allt tror man att bolag, även utanför Europa, tydligare kommer att behöva redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden. För en investerare kan det alltså vara av intresse att kolla upp såväl vilken påverkan bolaget har på biologisk mångfald, såväl som vilken påverkan minskad biologiskt mångfald har på bolaget. För mer info; läs UNPRI´s Investor Action on Biodiversity.

Mina tankar

Hållbarhet är utan tvekan den starkaste megatrenden vi har i dagsläget. Hela världen är beroende av att vi lyckas och lagstiftare, näringsliv, konsumenter och investerare strävar åt samma håll. Men det är viktigt att lyfta blicken från de tydligaste ”pure plays” inom t.ex förnybar energi. Hållbarhetstrenden påverkar så många fler branscher och bolag. Det är också viktigt att komma ihåg att inga aktier, inte heller så kallade gröna aktier, år efter år kan stiga flera hundra procent. Det är inte långsiktigt hållbart. Men att ha viss exponering mot sektorer som har en megatrend bakom sig, det kan inte vara fel i långa loppet.

Lycka till!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg